Projektkarta

Nedan finner du en karta över beviljade och aktuella leaderprojekt. Om du trycker på respektive markör kan du läsa en mer detaljerad beskrivning av respektive projekt.

STÄNG

Hållbar sjömat genom vårdfiske

Vi skapar ett kretslopp som genererar gott i alla delar. Ju mer sjömat vi äter desto bättre mår våra sjöar. Hållbart, på riktigt! Om projektet Syftet med detta projekt är att undersöka möjligheten att tillvarata den fisk so...

STÄNG

Nytt liv i Österlens gamla äppelodlingar

Vi vill öka intresset kring gamla fruktodlingar, vårt kulturarv och den biologiska mångfalden. Om projektet Syftet är att ta fram nya användningsområden för Österlens äldre fruktodlingar som inte längre är intressanta att s...

STÄNG

Landbaserad uppfödning av sportfisk

Om projektet Syftet är att förbättra möjligheterna för att i framtiden kunna förse sporfiskeanläggningar med fisk på ett hållbart sätt avseende smittskydd, miljö, djurskydd. En fisk vars kvalitet duger som både sportfisk och...

STÄNG

Kulturnavet Österlen

Samling för professionella kulturaktörer på Österlen Om projektet Syftet är att skapa en modell för strategisk utveckling av kulturlivet på Österlen genom samverkan och synliggörande, samt en ändamålsenlig organisation som ...

STÄNG

Fiskabonnemang direkt till konsument

Vi tjuvkopplar livsmedelskedjan och erbjuder konsumenten det den vill ha till ett bättre pris. Om projektet Syftet är att skapa och testa ett helt nytt sätt att leverera färsk lokalproducerad fisk direkt till konsument, där...

STÄNG

Equine Monitoring

Utveckling av hästhållning i skånska naturbetesmarker som ny landsbygdsresurs med stora exportmöjligheter. Om projektet Syftet är att testa att hålla unga toppstammade varmblodshästar på stor och kuperad naturbetesmark för ...

STÄNG

GEOKIDS

Ett kvalitetssäkrat naturnära lärande på temat geologi Om projektet Syftet är att ta fram ett kvalitetssäkrat och naturnära koncept för lärande på temat geologi för att ge barn och unga en inblick i naturresursers betydelse...

STÄNG

Förstudie Hållbara gräsytor för sport och fritid

Vi vill undersöka möjligheten att ersätta dagens miljöbelastande konstgräsplaner med uppvärmda naturliga gräsytor för året runt användning. Om projektet Syftet är undersöka om det är möjligt att ersätta konstgräsytor med na...

STÄNG

Mitt Simrishamn

Tillsammans gör vi Österlens huvudstad, Simrishamn, till en attraktiv och levande plats för alla, året runt. Om projektet Syftet är att skapa en plattform för en stabil och långsiktig utveckling av Simrishamn, där offentlig...

STÄNG

CIRCLE

Projektet CIRCLE handlar om att utbyta erfarenheter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att kunna ställa om till ett mer hållbart cirkulärt företagande. Om projektet Syftet är att öka kunskapen kring cirku...

STÄNG

Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden

Med bas i landsbygdens innovativa kraft ska vi arbeta med tillväxtskapande insatser, nya finansiella lösningar, samverkan mellan stad och land och skapa nya samverkansmöjligheter i lokalekonomin. Om projektet Syftet är att ...

STÄNG

Solvalla Bygdegård i rörelse till vardag och fest

En bättre folkhälsa och var dag i balans för alla genom natur, kultur och rörelse! Om projektet Syftet är att utveckla verksamheten på tätortsnära Solvalla bygdegård genom att göra platsen mer attraktiv och anpassad och inb...

STÄNG

Fika för livet!

En lättsam föreläsningsserie om mat och hälsa för seniorer – för lustfyllda måltider till ett gott liv. Om projektet Syftet är att höja kunskapen kring mat, måltider och hälsa för den äldre befolkningen i leaderområdet. Mål...

STÄNG

La Source

Unga som ges möjlighet att forma och påverka sin vardag och fritid blir mer engagerade och delaktiga i den lokala utvecklingen. Om projektet Syftet är att stötta unga mellan 13 och 25 år i leaderområdet att initiera och dri...

STÄNG

Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne (avslutat)

En vassare hästnäring bidrar till hållbar tillväxt i sydöstra Skåne med fler arbetstillfällen, fler bofasta, fler året-runt-besökare och ett större utbud av fritidsaktiviteter. Om projektet Syftet med detta projekt, som är ...

STÄNG

Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan

Vi har blivit kontaktade av fem blivande landskapsarkitekter på Sveriges Lantbruksuniversitet som har snappat upp vårt projekt och som vill skriva sina exjobb om det. Om projektet Syftet med detta samarbetsprojekt är att st...

STÄNG

Förstudie Samverkan invasiva arter (avslutat)

Det anses mycket positivt att kommunerna genom projektet tagit itu med frågan kring invasiva främmande arter, något som efterfrågats under en lång tid. Om projektet Syftet var att ta fram ett strategiförslag för hur de fyra...

STÄNG

En vik i Sjöriket Skåne – Arkelstorpsviken (avslutat)

Det finns ett oerhört engagemang för bygden, Arkelstorpsviken och för vårt projekt. Inte sällan dök det upp dubbelt så många deltagare än vad vi hade budgeterat för på våra aktiviteter. Om projektet Syftet var att samla in ...

STÄNG

Från SFI till arbete (avslutat)

Eftersom det på 80- och 90-talet var stora ekonomiska problem i Syrien har många därifrån två eller flera yrkestitlar. Det finns till exempel personer som går att anställa som både ekonom och som målare. Det är ju guld värt f...

STÄNG

Österlens sköna vattendrag (avslutat)

När vattenråden och naturföreningarna börjar samarbeta och nyttja varandras kompetenser och resurser så skapas fler långsiktiga lösningar. Det underlättar för dem att genomföra kvalitativa aktiviteter när det är finns en proj...

STÄNG

Färsk fisk – från hav till bord (avslutat)

Vi har lyft in lokal fisk i sammanhang där livsmedelsnäringen träffas, där fisken och fisket inte brukar finnas representerade. Genom att jämställa fisk med annan lokal mat har vi medvetandegjort kopplingen och likheterna mel...

STÄNG

FXH – Future Experience Hub (avslutat)

Många väljer att pendla till västra Skåne för att arbeta i de digitala näringarna istället för att starta nya högteknologiska eller digitala företag i sydöstra Skåne. Vilka alternativ finns för att ändra på det? Om projektet...

STÄNG

Transnationellt samarbetsprojekt Säl och skarv

Flertalet av de fiskare som vi intervjuat har uttryckt en stor tacksamhet över möjligheten att få berätta hur det går för dem. Äntligen är det någon som vill lyssna på vad de har att säga. Om projektet Baltic Sea Seal and C...

STÄNG

Nötodling Österlen (avslutat)

Nötodlingen i Lilla Skräddaröd på Österlen går i bräschen för mer hållbara odlingsmetoder och har bidragit till att exotifiera Österlen genom att visa att det går att odla nötter här. Om projektet Syftet var att anlägga e...

STÄNG

Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – Mountainbikeleder

Vi jobbar för fler mouintainbikeleder och för att hitta modeller för att kunna anlägga dessa, men egentligen vill vi bara vara ute i skogen och bygga stigar. Om projektet Syftet är att skapa kvalitetssäkrade mountainbikeled...

STÄNG

Marinpedagogisk verksamhet (avslutat)

Elever som kanske inte alltid tycks vara så engagerade i skolan vaknar till liv när de kommer hit. Det blir oftast roligare när det är praktiskt arbete, men det visar också på platsens betydelse för lärandet. Om projektet S...

STÄNG

Förstudie Hantverkskompetens (avslutat)

Vi måste tillvarata värdefull kompetens kring traditionella metoder för att restaurera gamla byggnader med ett kulturhistoriskt värde. Om projektet Syftet var att skapa en förstudie kring kompetensförsörjning  inom byggnads...

STÄNG

Must-SM i Kivik (avslutat)

Som äppelodlare eller mustare är man väldigt nära basnäringen och kanske inte alltid så marknadsorienterad. Must-SM innebar ett första steg in i den världen och man började tänka mer på förpackning, marknadsföring och sådana ...

STÄNG

Destination Häst Sydöstra Skåne (avslutat)

Det långsiktiga målet är att medverka till att sydöstra Skåne blir en välkänd och välbesökt ”hästturismdestination”. Om projektet Syftet var att mobilisera och utveckla hästturismen i sydöstra Skåne – att inventera, sammanf...

STÄNG

Yalla Sjöbo (avslutat)

Vi har lärt oss av varandra; om olika länders matkulturella ritualer, traditioner och tillagningssätt i köket och om nya råvaror och smakkombinationer. Vi vet att nyfikenheten kring ny matkultur inte är mättad i Skåne, det dy...

STÄNG

Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne

Från känslan av att vara den lilla företagaren, på den lilla gården, utanför den lilla byn – till känslan av att vara en viktig företagare som också ingår i ett större sammanhang. Den förändringen har vi sett. Om projektet ...

Hållbar sjömat genom vårdfiske Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Nytt liv i Österlens gamla äppelodlingar Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Landbaserad uppfödning av sportfisk Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Kulturnavet Österlen Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Fiskabonnemang direkt till konsument Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Equine Monitoring Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
GEOKIDS Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Förstudie Hållbara gräsytor för sport och fritid Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Mitt Simrishamn Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
CIRCLE Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader, Skånes Ess
Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader, Regionala utvecklingsfonden
Solvalla Bygdegård i rörelse till vardag och fest Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Fika för livet! Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
La Source Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne (avslutat) Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne, Regionala utvecklingsfonden
Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Förstudie Samverkan invasiva arter (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
En vik i Sjöriket Skåne – Arkelstorpsviken (avslutat) Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt, Skånes Ess
Från SFI till arbete (avslutat) Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne, Socialfonden
Österlens sköna vattendrag (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Färsk fisk – från hav till bord (avslutat) Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
FXH – Future Experience Hub (avslutat) LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader, Regionala utvecklingsfonden
Transnationellt samarbetsprojekt Säl och skarv Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Nötodling Österlen (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – Mountainbikeleder Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Marinpedagogisk verksamhet (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Förstudie Hantverkskompetens (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Must-SM i Kivik (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Destination Häst Sydöstra Skåne (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Yalla Sjöbo (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader