Projektkarta

Nedan finner du en karta över beviljade och aktuella leaderprojekt. Om du trycker på respektive markör kan du läsa en mer detaljerad beskrivning av respektive projekt.

STÄNG

Projekt Spira – Mod, engagemang och hälsa för unga i sydöstra Skåne (Take Part)

Det saknas ett forum som lyfter dessa livsviktiga områden som berör unga i sydöstra Skåne och det vill vi ändra på! Om projektet I detta projekt vill projektägarna sätta ljuset på och skapa en ny plattform för dialog, ...

STÄNG

Från ödehus till drömhus och levande landsbygd

Vi vill skapa ökad medvetenhet kring ödehusens potentiella betydelse för bygden samt bidra till minskad bostadsbrist, ökad inflyttning, ökade skatteintäkter och mer köpkraft på orten. Om projektet Det finns massor av s...

STÄNG

Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion

Nittio procent av de svenska äpplena odlas i östra Skåne, så klart området ska bli ett nav för svensk ciderproduktion! Om projektet Cider är sedan några år tillbaka den starkast växande drycken i Sverige. Under de sena...

STÄNG

Ett attraktivt, tryggt och tillgängligt Tomelilla centrum

Vi vill att Tomelilla centrum ska bli en miljö som stimulerar till rörelse och möten och en arena för företagande och entreprenörskap. Om projektet Tomelilla kommun ska tillsammans med Företagarna i Tomelilla i detta p...

STÄNG

Besöksplats Österlens vattendrag

Ett besök kan väcka engagemang och öka allmänhetens kunskaper om våra vattendrag, vilket i sin tur kan leda till mer hållbara val. Om projektet Österlens Vattenråd ska i samarbete med Tomelilla kommun i detta projekt a...

STÄNG

Vår plats i biosfären

Storkriket kandiderar till att bli Sveriges åttonde biosfärområde. Om projektet Området kring Vombsjösänkan kandiderar till att bli ett UNESCO biosfärområde. Den svenska kommittén för biosfärområden har dock pekat på a...

STÄNG

Detektion av fruktskadegörare med specialsökshundar

Upplärning av människans bästa vän för att i ett tidigt skede upptäcka sjukdomar och skadedjur på äppelodlingar. Om projektet Bakom detta projekt står hundföretaget Byrackaforever som sedan 2017 utbildat specialsökshun...

STÄNG

Satellitskinn

Tillvaratagande av existerande resurser för bättre förutsättningar för jägare och slakterier Om projektet Syftet med detta projekt är att minska på avfallet för slakterier och jägare genom att tillvarata skinnen. Mindr...

STÄNG

Naturupplevelse runt hörnet

Glamping – ett klimatsmart boende för turister för en mer tillgänglig natur för fler Om projektet Detta projekt går ut på att bygga fyra stycken Glampingtält i Nedraby för uthyrning. Ett klimatsmart alternativ att till...

STÄNG

Säkra slingan i Vollsjö

Tillgängliga och trafiksäkra rid- och promenadslingor i natursköna Vollsjö Om projektet Projektet går ut på att uppföra en tillgänglig, trygg och säker vandrings- och ridslinga om 6,5 kilometer i Vollsjö. Syftet är...

STÄNG

Hållbar sjömat genom vårdfiske (avslutat)

Vi vill producera världens mest hållbara fiskprodukter och samtidigt återställa våra sjöars ekosystem!gt! Om projektet Övergödning i vattenmiljöer skapar stora problem med algblomningar, förändrade fisksamhällen och minskade ...

STÄNG

Nytt liv i Österlens gamla äppelodlingar

Vi vill öka intresset kring gamla fruktodlingar, vårt kulturarv och den biologiska mångfalden. Om projektet Syftet är att ta fram nya användningsområden för Österlens äldre fruktodlingar som inte längre är intressanta ur ett ...

STÄNG

Landbaserad uppfödning av sportfisk

Det ska vara möjligt att kunna bedriva sportfiskeanläggningar med smittfri fisk. Om projektet Syftet med detta projekt är att säkerställa möjligheten att kunna bedriva sportfiskeanläggningar med smittfri och ätbar fisk samtid...

STÄNG

Kulturnavet Österlen (avslutat)

Stöd till professionella kulturutövare på Österlen som en näringsverksamhet och som en viktig utvecklingsfaktor för området. Om projektet På Österlen finns en ovanligt hög andel professionella kulturaktörer. Sökande såg dessa...

STÄNG

Fiskabonnemang direkt till konsument (avslutat)

Vi tjuvkopplar livsmedelskedjan och erbjuder konsumenten det den vill ha till ett bättre pris. Om projektet Abonnemang eller prenumeration är något som vi är ganska vana vid när det gäller förbrukningsvaror, telefoner, tidnin...

STÄNG

Equine Monitoring (avslutat)

Utveckling av hästhållning i skånsk naturbetesmark som ny landsbygdsresurs med stora exportmöjligheter. Om projektet I det här projektet ville man med forskning visa på att hästar som växer upp under naturliga förhållanden på...

STÄNG

GEOKIDS (avslutat)

Genom att förstå de processer som skapat vårt landskap, den miljö vi lever i och de naturresurser vi har, kan man få en djupare insikt om varför klimatet förändras och vilka konsekvenser det får. Om projektet Projektgruppen v...

STÄNG

Förstudie Hållbara gräsytor för sport och fritid (avslutat)

Går det att ersätta dagens miljöbelastande konstgräsplaner med uppvärmda naturliga gräsytor för användning året runt? Om projektet I detta projekt genomförde Lunnarps Bollklubb i samarbete med Österlenmejeriet, Danone och Skå...

STÄNG

Mitt Simrishamn

Tillsammans gör vi Österlens huvudstad, Simrishamn, till en attraktiv och levande plats för alla, året runt. Om projektet Syftet är att genom Svenska stadskärnors affärsutvecklingsmodell (BID-modellen), kompetensförsörjning o...

STÄNG

CIRCLE (avslutat)

Allt fler konsumenter önskar se en omställning hos företag och kommuner till en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Om projektet Projektet CIRCLE var ett transnationellt projekt mellan fyra leaderområden i Sverige, Luxem...

STÄNG

Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden (avslutat)

Med bas i landsbygdens innovativa kraft ska vi arbeta med tillväxtskapande insatser, nya finansiella lösningar, samverkan mellan stad och land och skapa nya samverkansmöjligheter i lokalekonomin. Om projektet Leaderprojektet ...

STÄNG

Solvalla Bygdegård i rörelse till vardag och fest (avslutat)

Flera och nya insatser för natur, kultur och rörelse bidrar till en förbättrad folkhälsa. Om projektet Syftet var att utveckla verksamheten på tätortsnära Solvalla bygdegård då man ville göra platsen mer attraktiv, anpassad o...

STÄNG

Fika för livet!

En lättsam föreläsningsserie om mat och hälsa för seniorer – för lustfyllda måltider till ett gott liv. Om projektet Syftet är att höja kunskapen kring mat, måltider och hälsa för den äldre befolkningen i leaderområdet. Målet...

STÄNG

La Source (avslutat)

Det roligaste var att se sin idé bli till verklighet! Det var så coolt att skapa något för unga i Ystad. Det blev inte bara en utställning men ett häng för unga, vilket jag tyckte var skitcoolt! Melanie Hall, Projektledare fö...

STÄNG

Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne (avslutat)

En vassare hästnäring bidrar till en hållbar tillväxt i sydöstra Skåne med fler arbetstillfällen, fler bofasta, fler året-runt-besökare och ett större utbud av fritidsaktiviteter. Om projektet Syftet med detta projekt, som va...

STÄNG

Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan (avslutat)

Vombsjösänkan är en unik plats i Sverige och världen och har potential att bli ett nytt biosfärområde enligt UNESCOs riktlinjer. Om projektet Under 2017-2018 gjorde Sjöbo kommun en förstudie kring förutsättningarna för att sk...

STÄNG

Förstudie Samverkan invasiva arter (avslutat)

Det anses mycket positivt att kommunerna genom projektet tagit itu med frågan kring invasiva främmande arter, något som efterfrågats under en lång tid. Om projektet Syftet var att ta fram ett strategiförslag för hur de fyra k...

STÄNG

En vik i Sjöriket Skåne – Arkelstorpsviken (avslutat)

Det finns ett oerhört engagemang för bygden, Arkelstorpsviken och för vårt projekt. Inte sällan dök det upp dubbelt så många deltagare än vad vi hade budgeterat för på våra aktiviteter. Om projektet Syftet var att samla in ku...

STÄNG

Från SFI till arbete (avslutat)

Eftersom det på 80- och 90-talet var stora ekonomiska problem i Syrien har många därifrån två eller flera yrkestitlar. Det finns till exempel personer som går att anställa som både ekonom och som målare. Det är ju guld värt f...

STÄNG

Österlens sköna vattendrag (avslutat)

Med ökad kännedom om åarna och vad som har betydelse för livet i och intill vattnet, kan vattenråden bidra till att bevara åarnas ekologiska värden och förbättra vattenkvalitén genom att samordna åtgärder. Om projektet Syftet...

STÄNG

Färsk fisk – från hav till bord (avslutat)

Vi har lyft in lokal fisk i sammanhang där livsmedelsnäringen träffas, där fisken och fisket inte brukar finnas representerade. Genom att jämställa fisk med annan lokal mat har vi medvetandegjort kopplingen och likheterna mel...

STÄNG

FXH – Future Experience Hub (avslutat)

Många väljer att pendla till västra Skåne för att arbeta i de digitala näringarna istället för att starta nya högteknologiska eller digitala företag i sydöstra Skåne. Vilka alternativ finns för att ändra på det? Om projektet ...

STÄNG

Transnationellt samarbetsprojekt Säl och skarv (avslutat)

Flertalet av de fiskare som vi intervjuat har uttryckt en stor tacksamhet över möjligheten att få berätta hur det går för dem. Äntligen är det någon som vill lyssna på vad de har att säga. Om projektet Baltic Sea Seal and Cor...

STÄNG

Nötodling Österlen (avslutat)

Nötodlingen i Lilla Skräddaröd på Österlen går i bräschen för mer hållbara odlingsmetoder och har bidragit till att exotifiera Österlen genom att visa att det går att odla nötter här. Om projektet Syftet var att anlägga en s...

STÄNG

Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – Mountainbikeleder (avslutat)

Vi propagerar och lobbar för fler mountainbikeleder och för att hitta modeller för att kunna anlägga dessa, men egentligen vill vi bara vara ute i skogen och bygga fler stigar. Om projektet Tidigare fanns inga speciellt framt...

STÄNG

Marinpedagogisk verksamhet (avslutat)

Elever som kanske inte alltid tycks vara så engagerade i skolan vaknar till liv när de kommer hit. Det blir oftast roligare när det är praktiskt arbete, men det visar också på platsens betydelse för lärandet. Om projektet Syf...

STÄNG

Förstudie Hantverkskompetens (avslutat)

Vi måste tillvarata värdefull kompetens kring traditionella metoder för att restaurera gamla byggnader med ett kulturhistoriskt värde. Om projektet Syftet var att skapa en förstudie kring kompetensförsörjning  inom byggn...

STÄNG

Must-SM i Kivik (avslutat)

Som äppelodlare eller mustare är man väldigt nära basnäringen och kanske inte alltid så marknadsorienterad. Must-SM innebar ett första steg in i den världen och man började tänka mer på förpackning, marknadsföring och sådana ...

STÄNG

Destination Häst Sydöstra Skåne (avslutat)

Det långsiktiga målet är att medverka till att sydöstra Skåne blir en välkänd och välbesökt ”hästturismdestination”. Om projektet Syftet var att mobilisera och utveckla hästturismen i sydöstra Skåne – att inventera, sammanför...

STÄNG

Yalla Sjöbo (avslutat)

Vi har lärt oss av varandra; om olika länders matkulturella ritualer, traditioner och tillagningssätt i köket och om nya råvaror och smakkombinationer. Vi vet att nyfikenheten kring ny matkultur inte är mättad i Skåne, det dy...

STÄNG

Innovationscenter för landsbygden

Från känslan av att vara den lilla företagaren, på den lilla gården, utanför den lilla byn – till känslan av att vara en viktig företagare som också ingår i ett större sammanhang. Den förändringen har vi sett. Om projektet Sy...

Projekt Spira – Mod, engagemang och hälsa för unga i sydöstra Skåne (Take Part) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Från ödehus till drömhus och levande landsbygd Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader, Skånes Ess
Ett attraktivt, tryggt och tillgängligt Tomelilla centrum Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Besöksplats Österlens vattendrag Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Vår plats i biosfären Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Detektion av fruktskadegörare med specialsökshundar Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Satellitskinn Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Naturupplevelse runt hörnet Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Säkra slingan i Vollsjö Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Hållbar sjömat genom vårdfiske (avslutat) Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Nytt liv i Österlens gamla äppelodlingar Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Landbaserad uppfödning av sportfisk Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Kulturnavet Österlen (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Fiskabonnemang direkt till konsument (avslutat) Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Equine Monitoring (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
GEOKIDS (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Förstudie Hållbara gräsytor för sport och fritid (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Mitt Simrishamn Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
CIRCLE (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader, Skånes Ess
Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden (avslutat) LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader, Regionala utvecklingsfonden
Solvalla Bygdegård i rörelse till vardag och fest (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Fika för livet! Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
La Source (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne (avslutat) Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne, Regionala utvecklingsfonden
Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Förstudie Samverkan invasiva arter (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
En vik i Sjöriket Skåne – Arkelstorpsviken (avslutat) Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt, Skånes Ess
Från SFI till arbete (avslutat) Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne, Socialfonden
Österlens sköna vattendrag (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Färsk fisk – från hav till bord (avslutat) Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
FXH – Future Experience Hub (avslutat) LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader, Regionala utvecklingsfonden
Transnationellt samarbetsprojekt Säl och skarv (avslutat) Havs- och fiskerifonden, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Nötodling Österlen (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – Mountainbikeleder (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Marinpedagogisk verksamhet (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Förstudie Hantverkskompetens (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Must-SM i Kivik (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Destination Häst Sydöstra Skåne (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader
Yalla Sjöbo (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet, LEADER Sydöstra Skåne
Innovationscenter för landsbygden Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LEADER Sydöstra Skåne, Närproducerat och nya lokala marknader