Beviljade projekt

Ett attraktivt, tryggt och tillgängligt Tomelilla centrum

Publicerades den 20 mars 2023

Vi vill att Tomelilla centrum ska bli en miljö som stimulerar till rörelse och möten och en arena för företagande och entreprenörskap.

Om projektet

Tomelilla kommun ska tillsammans med Företagarna i Tomelilla ta fram och implementera en metod för aktivering av en by eller en tätorts centrum. Lokala fastighetsägare, företag, föreningar och intresserade invånare är viktiga samarbetspartners. Tillsammans ska aktörerna arbeta fram årshjul med mindre och större aktiviteter i centrum och i byarna.

Målet är att skapa attraktiva, trygga och tillgängliga miljöer, där fler kommuninvånare ges möjlighet att del av de offentliga rummen. Att fler kommuninvånare känner en stolthet över sin kommun och på så sätt kan bli goda ambassadörer för nyinflyttning. Andra mål är ett stimulerat näringsliv samt en ökad social och miljömässig hållbarhet. Efter projektet kommer relevanta metoder och goda exempel spridas till andra kommuner.

Status vid uppföljning i januari 2024

En projektledare har anställts och det har bildats en styrgrupp med representation från kommunen, företagen och föreningslivet. Det har genomförts workshops med bland annat unga, nysvenskar, byalag, fastighetsägare, företagare och pensionärer för att fånga upp idéer kring aktivering av Tomelilla centrum och byarna.

Under 2023 har det arrangerats en rad aktiviteter: påskpyntning, utomhusbio, tipsrunda, Halloween, lucia, julmarknad samt fem höstloppisar med torghandel öppna för alla att stå och sälja på torget i Tomelilla.

Projektet har engagerat många företagare och föreningar, men också enskilda individer i alla åldrar som på olika sätt vill vara med att skapa ett attraktivare och aktivare Tomelilla.

Projektfakta

Journalnummer: 2022-3931
Projektnamn i ansökan: Ett attraktivt, tryggt och tillgängligt Tomelilla centrum
Projektägare: Tomelilla kommun
Samarbetspartners: Företagarna Tomelilla, fastighetsbolag i centrum, Ungdomsambassadörerna, Röda Korset, pensionärsföreningar, Sparbanken Syd, Sparbanken Skåne
Projektperiod: 2023-02 – 2024-11
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 809 443 kr
Offentligt stöd från LAG: 398 681 kr

Total finansiering: 1 208 124 kr

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2022-12-07
Summa urvalskriterier: 272 poäng
Motivering: LAG-styrelsen anser att det är en bra projektidé, med ett förankrat tvärsektoriellt samarbete. Projektet kan leda till att göra Tomelilla centrum och dess kringorter mer levande, samt främja tryggheten och skapa attraktiva livsmiljöer för samtliga invånare i kommunen och besökare.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Matilda Andersson
Webb: Tomelilla kommun

Dela: