Stadgar

Stadgar för LEADER Sydöstra Skåne, 802496-4218

Version 7.0, senast uppdaterade 2023-04-27 

§ 1. Föreningens namn

Föreningens namn är LEADER Sydöstra Skåne.

§ 2. Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i en de fyra kommunerna; Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla eller Ystad.

§ 3. Föreningens ändamål och syfte

Föreningen är en ideell förening, som bedriver allmännyttig verksamhet för utveckling av landsbygden i enlighet med den antagna lokala utvecklingsstrategin för LEADER Sydöstra Skåne.

Föreningen skall arbeta i linje med den antagna lokala utvecklingsstrategin och för att uppnå målen arbeta för såväl intern som extern finansiering av projekt under programperioden 2014-2020.

Samverkan med andra leaderområden i Sverige och Europa ingår i föreningens verksamhet.

§ 4. Verksamhetsområde

Föreningens geografiska verksamhetsområde omfattar ett leaderområde med kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad samt ett utökat leaderområde avseende Havs- & fiskerifonden där även Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge ingår.

§ 5. Medlemskap

Föreningen är öppen för alla myndiga fysiska och juridiska personer, vilka bor och/eller är verksamma inom det geografiska området som den lokala utvecklingsstrategin innefattar, och som verkar för föreningens mål och syfte.

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till föreningens styrelse, benämnd LAG (Local Action Group), som fattar beslut i ärendet.

Medlem förbinder sig att främja föreningens mål och syfte, samt i övrigt följa föreningens stadgar.

Medlem äger yttrande-, förslags- och rösträtt, enligt § 12, vid föreningens möten.

§ 6. Medlemsavgift

Medlem är skyldig att årligen erlägga medlemsavgift för kalenderår. Denna fastställs av föreningsstämman efter förslag från LAG.

Offentlig medfinansiär betalar ej medlemsavgift.

§ 7. Uppsägning av medlemskap

Medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen. Begäran om utträde skall ske skriftligen till LAG. Medlem anses därmed omedelbart ha utträtt. Eventuellt redan erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid utträde.

Medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift i enlighet med § 6 anses ha utträtt ur föreningen.

§ 8. Uteslutning

LAG kan besluta om uteslutning av medlem som motarbetar föreningens ändamål eller bryter mot föreningens stadgar. Sådant beslut kan av medlemmen överklagas till föreningsstämman.

§ 9. Föreningens organ

Föreningens organ är:

 • Föreningsstämma
 • LAG
 • Arbetsutskott (AU) om LAG väljer att inrätta dylikt/-a
 • Valberedning
 • Revisorer

§ 10. Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemmars rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman, som kan vara ordinarie eller extra stämma.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före utgången av april månad.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske per vanlig post eller e-post och på föreningens internet-hemsida senast tre veckor före stämman. Till kallelsen skall bifogas förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, LAG:s förslag till verksamhetsplan för kommande året, motioner och ärenden från LAG, samt valberedningens förslag, inkluderande personpresentation av föreslagna kandidater.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Öppnande av mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Fråga om stämmans behöriga utlysande
 4. Fastställande av röstlängd och närvarandeförteckning
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Fastställande av dagordning
 7. Anmälan av ärenden att ta upp under punkten Övriga frågor
 8. Styrelsens årsredovisning: a) Verksamhetsberättelse & b) ekonomisk redovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för LAG
 12. Behandling av ärenden som LAG överlämnat till stämman för beslut
 13. Behandling av motioner inkomna i stadgeenlig ordning
 14. Beslut om arvoden och ersättningar
 15. Beslut om medlemsavgift
 16. Val av LAG-ledamöter
 17. Val av ordförande i LAG
 18. Val av revisor och revisorssuppleant
 19. Val av valberedning, inklusive sammankallande
 20. Fastställande av verksamhetsplan
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutande

§ 11. Motioner och skrivelser

Medlem som vill ha motion/ärende behandlad på föreningsstämman, skall anmäla detta skriftligen till LAG senast sista februari, om inte LAG beslutar ett annat datum.

§ 12. Röstning

För rösträtt på föreningsstämman krävs inkommen medlemsansökan, samt hos mottagaren registrerad medlemsavgift för innevarande kalenderår, senast sex veckor före stämman. Röstning för fysisk person kan ej ske via fullmakt. Juridiska personer kan rösta via ombud, som ska styrkas med skriftligt intyg.

Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande. Varje närvarande röstberättigad medlem har en röst.

Vid röstning gäller enkel majoritet. Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden. Vid lika röstetal i valärenden gäller valberedningens förslag eller, om dylikt inte föreligger, lottning.

Beslut fattas med acklamation eller efter votering om sådan begärs. Votering förrättas öppet om inte sluten votering begärs. I valärenden förrättas votering slutet.

§ 13. Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det eller om minst 20 % av medlemmarna eller revisor för föreningen skriftligen begär det. När LAG mottagit en sådan begäran, skall den inom 14 dagar kalla till en extra föreningsstämma att hållas senast tre veckor därefter.

Vid extra föreningsstämma får endast ärende/-n som föranlett mötet upptas till behandling.

§ 14. Styrelse, LAG

LAG utgör föreningens styrelse. LAG ansvarar ytterst för genomförandet av den antagna lokala utvecklingsstrategin för LEADER Sydöstra Skåne. Särskilt svarar LAG för föreningens organisation, förvaltning, kontor och löpande verksamhet, samt framför allt för bedömning och prioritering av projektansökningar.

Valbar till LAG är fysisk föreningsmedlem. Kommunernas representation kräver medfinansiering.

LAG skall bestå av totalt 13 ordinarie ledamöter och 8 suppleanter med jämn fördelning mellan ledamöter från ideell, privat och offentlig sektor (maximalt 49 % från en sektor). De fyra kommunerna i leaderområdet representeras vardera av tre ordinarie ledamöter; en privat, en ideell och en offentlig. Därutöver skall det finnas en ordinarie ledamot med kompetens från havs- och vattenbrukssektorn. Fyra offentliga suppleanter, en från varje kommun. Där utöver skall fyra suppleanter fördelas med en från varje kommun i leaderområdet: två från privat sektor och två från ideell sektor.

Vidare eftersträvas en jämn könsfördelning, så att inget kön får utgöra mindre än 40 % eller mer än 60 %, och en jämn åldersfördelning dock ingen under 18 år.

LAG ska besitta kompetenser inom de fonder och insatsområden som LAG ska arbeta med enligt den antagna lokala utvecklingsstrategin för området.

Mandattiden i LAG är ett eller två år och val med växelvis avgång. Föreningsstämman väljer de ideella och privata ledamöterna, medan respektive kommun utser de offentliga ledamöterna. Om behov av fyllnadsval uppkommer, beslutar LAG om detta, efter förslag från valberedningen.

Ordförandeskapet skall under programperioden vara representerat av alla tre sektorerna, där mandattiden är två år med möjlighet till förlängning med maximalt ett år. Vice ordförande får inte vara från samma sektor som ordföranden.

LAG utser inom sig ett presidium som består av två eller tre (2-3) ledamöter vid konstituerande möte inom 14 dagar efter föreningsstämman. Presidiet ska, förutom av ordförande, bestå av vice ordförande.

LAG äger rätt att tillsätta arbetsgrupper med representanter från LAG.

Föreningens verksamhetsledare är ständigt adjungerad i LAG, som också får adjungera annan ej vald person vid behov och adjungerad besitter yttranderätt.

LAG sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Kallelse med föredragningslista skall senast två veckor före sammanträde tillställas ledamöterna. Vid sammanträdena skall föras protokoll, vilket justeras av ordförande jämte en ledamot.

LAG är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

LAG skall eftersträva konsensus i största möjliga utsträckning. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst. För beslut angående projekt krävs att ¾ av de beslutande ledamöterna bifaller förslaget. Alla sektorer skall vara representerade vid beslut och det får vara högst 49 % från en sektor.

LAG äger rätt att besluta om nivån för bilkörningsersättning till föreningens valberedning, revisorer och styrelseledamöter.

Utöver föreningsstämma skall LAG eftersträva att inbjuda till minst ett allmänt medlemsmöte per år för information och meningsutbyte.

§ 15. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordföranden och den eller de som LAG utser därtill, två i förening.

§ 16. Jäv

Förvaltningslagens (SFS 1986:223) regler om jäv skall tillämpas.

Jäv föreligger då styrelseledamot själv är medsökande för medel till projekt eller då ledamot är involverad i projektet. Detsamma gäller då ledamoten är anhörig eller i beroendeställning i förhållande till projektet. Ledamot som är jävig skall ej närvara vid beredning eller beslut om projektmedel.

Den ledamot, som känner tveksamhet om dessa jävskriterier gäller, bör åberopa delikatessjäv och avstå från beredning och beslut om aktuella projektmedel.

§ 17. Valberedning

Valberedningen skall bestå av minst tre och högst fem personer, en ledamot från respektive sektor: ideell, privat och offentlig. Ledamöterna ska ha en geografisk spridning i leaderområdet och bestå av både män och kvinnor.

Valberedningen och dess sammankallande väljs på föreningsstämman för en tid av ett år. Om behov av fyllnadsval uppkommer beslutar LAG om detta.

Valbar till valberedningen är fysisk medlem av föreningen, dock inte valda revisorer, LAG-ledamöter eller anställda i föreningen.

Valberedningen skall ha kunskap om styrelsearbete, leadermetoden och vilka kompetenser som behövs inom LAG för arbetet med leaderområdets antagna lokala utvecklingsstrategi.

Valberedningen skall fortlöpande under verksamhetsåret orientera sig om arbetet i styrelsen och därvid även beredas tillfälle att delta såsom adjungerad i LAG-möten, samt erhålla LAG:s protokoll.

Valberedningen skall senast fyra veckor före föreningsstämma avge skriftligt förslag på ledamöter i LAG, inklusive ordförande och revisorer, samt också ge förslag vid eventuella fyllnadsval under löpande mandattid.

§ 18. Räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår (1/1-31/12).

§ 19. Revisorer

Föreningen skall ha en intern revisor och revisorssuppleant, samt en extern godkänd revisor.

Internrevisorerna väljs av föreningsstämman för en tid av ett år.

Revisorerna skall löpande granska LAG:s måluppfyllelse, förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret, samt till LAG överlämna revisionsberättelse senast fyra veckor före föreningsstämma.

Revisorerna har närvaro- och yttranderätt vid LAG:s sammanträden.

§ 20. Tolkning av stadgar

Uppkommer tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda av stadgarna, skall frågan föras vidare till skiljedomstol.

§ 21. Ändring av stadgar

För ändring av stadga/r krävs enhälligt beslut på ordinarie föreningsstämma, eller vid två föreningsstämmor med 2/3-majoritet, varav en stämma skall vara ordinarie.

§ 22. Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie, och andra gången med minst 2/3-majoritet för förslaget om upplösning.

Vid beslut om upplösning skall anges hur föreningens tillgångar skall disponeras. Om det finns särskilda krav eller villkor från offentliga finansiärer/fonder, eller direktiv ges av berörd myndighet om vissa tillgångars användning efter upplösningen, skall dessa följas. I annat fall skall föreningens tillgångar ges till organisation/-er med motsvarande ändamål i området.

Dela: