Guide: Från idé till projekt

OBS: Programperiodens pengar för sydöstra Skåne är slut. Vill ni söka stöd till er projektidé vänd er till Leader Östra Skåne!

 

Processen för projektstöd inom lokalt ledd utveckling börjar alltid med en idé och kontakt med leaderkontoret. Leaderkontoret fungerar som ett bollplank och lotsar er igenom ansökningsprocessen och hjälper er att ta fram rätt underlag inför ansökan. En ansökan kan skickas in när som helst under året.

Här presenteras den process som varje projektgrupp går igenom, en dialog med leaderkontoret sker löpande under hela processen.

1. Anmäl er till ett introduktionsmöte och fyll i en idébeskrivning
Innan ni påbörjar en mer omfattande ansökan är det klokt att vara med på ett av våra digitala introduktionsmöten. Då får ni lära er vad Leader är för något och hur det går till att söka stöd från LEADER Sydöstra Skåne. Ni ska även börja med att sammanfatta och testa er idé genom att fylla i en idébeskrivning som skickas till info@leadersydostraskane.se. När leaderkontoret meddelat er att idén passar som ett leaderprojekt kan ni gå vidare i processen!

2. Skicka in en fullmakt
För att en eller flera personer så småningom ska kunna logga in i Jordbruksverkets ansökningssystem måste den sökande organisationen godkänna dessa genom en fullmakt. Först när fullmakten är inskickad och registrerad går det att logga in med en privat e-legitimation, det är därför en bra idé att skicka in en fullmakt i god tid.

3. Påbörja en projektplan
Nu kan ni i projektgruppen börja skriva era ansökningsdokument: projektplan och budget.

4. Boka coachning med leaderkontoret
När era ansökningsdokument börjar bli klara är det dags att boka in ett möte med oss på leaderkontoret. Skicka in era utkast till leaderkontoret i god tid innan mötet så att vi kan förbereda oss. Under mötet får ni feedback på era dokument, tips på saker att förbättra samt vägledning.

5. Bearbeta er projektplan
Nu har ni möjlighet att förbättra och utveckla er projektplan ytterligare. När ni känner er nöjda kan ni skicka samtliga handlingar till leaderkontoret igen för en sista avstämning. Ett tips är att här stämma av er projektplan gentemot de urvalskriterier som LAG-styrelsen kommer att använda sig av vid bedömningen av er projektansökan.

6. Gör en ansökan i e-tjänsten
Själva ansökan görs via Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor. Underlaget till er ansökan finns i er färdiga projektplan. För att logga in i e-tjänsten behöver du en e-legitimation, till exempel Mobilt BankID, samt en giltig fullmakt för den organisation du företräder.

Här nedanför finns en instruktionsfilm som guidar er igenom ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst!

7. Handläggning på leaderkontoret
Nu ska ansökan handläggas av oss på leaderkontoret som också kontrollerar så att ansökan uppfyller villkoren för stöd och att ansökan är komplett med bilagor. Eventuellt kommer ni här att behöva komplettera er ansökan, och ni har då en vecka på er att svara.

8. LAG-styrelsen har möte
När er ansökan är komplett kan den gå vidare till LAG-styrelsen för bedömning. Inför LAG-styrelsens möte kan ni spela in en enkel film där ni presenterar er själva och er projektidé. Detta kan ni få hjälp med att göra utav leaderkontoret. På LAG-styrelsens möte deltar ni via länk och de ges möjlighet att ställa frågor till er. Därefter poängsätter LAG-styrelsen ert projekt utifrån urvalskriterier och bedömer om projektet ska beviljas stöd.

LAG-styrelsen behandlar maximalt tre projektansökningar per möte och om det har inkommit fler så tas de i datumordning och resterande flyttas till nästa beslutsmöte. Beslut i LAG-styrelsen kan inte överklagas.

9. Handläggning på leaderkontoret
Efter LAG-styrelsens möte ska protokollet justeras och er ansökan handläggas ytterligare på leaderkontoret. LAG-styrelsens bedömning med motivering skickas till projektgruppen och Jordbruksverket så fort protokollet från mötet är justerat.

10. Handläggning på Jordbruksverket
Det formella beslutet fattas av Jordbruksverket, det brukar ta mellan tre till sex månader innan handläggningen påbörjas. Därefter meddelar Jordbruksverket sitt beslut till projektgruppen och leaderkontoret.

11. Projektstart
Efter ett formellt beslut från Jordbruksverket kan projektet starta. I samband med detta kommer ni att bjudas in till en utbildning där ni får all information ni behöver för att genomföra ett så lyckat projekt som möjligt.

Dela: