Tre insatsområden

För att uppnå de tre övergripande målen fördelas insatser i tre olika insatsområden: Närproducerat och nya lokala marknader, Kommunikation och tillgänglighet samt Naturvärden och grön och blå tillväxt. Projekt som stöds ska passa inom insatsområdena och svara mot dess respektive delmål.

Klicka på plustecknet i den gröna cirkeln för att läsa mer om respektive insatsområde.

Närproducerat och nya lokala marknader

Ett nytänkande näringsliv har lättare för att hitta nya marknader och öka sin exportmognad. Företagens vilja att växa, både vad gäller omsättning och antalet anställda, gynnar såväl befolkningstillväxt som ekonomisk tillväxt. Ett varierat näringsliv består av företag i olika storlek och inom olika branscher och där det finns både män och kvinnor, inrikesfödda och utrikesfödda, bland såväl företagsägare som anställda.

Samverkan och utbyte mellan besöks-, jordbruks-, fiske-, hantverks- och handelsnäringen i sydöstra Skåne kan leda till långsiktiga och hållbara lösningar. Att skapa en bred definition av besöksnäringen, där fler aktörer från olika branscher känner sig delaktiga i utvecklingen av destinationen, leder till utveckling av besöksnäringen.

En ökning av besökare utanför högsäsong bidrar till ökad kvalité och lönsamhet för företagen, men också till att säsongsarbete kan övergå till åretruntanställningar.

I leaderområdet finns det hög kompetens och yrkeskunskap inom jordbruks-, fiske- och hantverksnäringen, vilken är viktig att tillvarata och föra vidare till yngre generationer. Därför behöver vi utveckla nya system och metoder för kunskapsöverföring. Genom samarbete och utbyte mellan näringarna kan kreativa lösningar växa fram.

DELMÅL 1.1: Samverkan mellan näringar för utveckling av besöksnäringen och nya lokala marknader

Främjande insatser som utvecklar lokala marknader för närproducerade produkter. T.ex. nya metoder eller platser för försäljning, ökad tillgänglighet genom informationsspridning kring produkterna, uppmuntran till gårdsförsäljning och att verka för öppna verksamheter skulle öka de lokala produkternas försäljningspotential.

Samverkan mellan olika aktörer för att synliggöra de lokala produkternas mervärden.

Ökad tillgänglighet till det närproducerade och information om produkterna, kan att vara en anledning till att resa hit och kan i sin tur bidra till en ökning av besöksnäringen.

Göra närproducerade varor mer tillgängliga och kända, exempelvis via IT-baserade tjänster, via besöksnäringen, via boende och restauranger, i samarbeten med den etablerade handeln eller direktmarknader som gårdsbutiker, torghandel och kajförsäljning. Men också genom gemensamt varumärkesbyggande och marknadsföring eller genom att finna gemensamma distributionskanaler.

Tillvarata ungas nytänkande idéer som kan bidra utvecklingen av mer varierade lokala marknader.

Tillsammans ska vi:

 • Utveckla lokala marknader för närproducerade produkter och tjänster
 • Göra de närproducerade varorna mer tillgängliga och kända
 • Utveckla nya metoder för försäljning
 • Samverka kring varumärkesbyggande, marknadsföring och distributionskanaler
 • Verka för att säsongsanställningar övergår till åretruntanställningar
 • Skapa nya arbetstillfällen

DELMÅL 1.2: System och metoder för kompetensöverföring och samarbeten inom/mellan privat, ideell och offentlig sektor

Utveckla system och metoder för kompetensöverföring från t.ex. en generation till en annan.

Stödja lokala aktörer att bli exportmogna och anpassa sig efter marknadens efterfrågan, t.ex. genom kompetenshöjande insatser och samverkan, samordning och kunskapsutbyte mellan olika sektorer och näringar i området.

Ökad samordning och samverkan mellan de organisationer och myndigheter som har till uppgift att stödja näringen.

Tillsammans ska vi:

 • Utveckla system och metoder för kompetensöverföring
 • Genomföra kompetenshöjande insatser för företag, föreningar och andra aktörer
 • Stödja företag, föreningar och andra aktörer att bli exportmogna och bättre kunna svara mot marknadens efterfrågan
 • Finna nya sätt för samarbete och utbyte med andra länder
 • Verka för att bevara arbetstillfällen

DELMÅL 1.3: Ökad lokal förädling/produkt-utveckling samt diversifiering bland jordbruks- och fiskeföretag

Skapa samt samordna arenor för kunskapsutbyte och kontaktskapande, för såväl primärproducenter och förädlare som gårdsbutiker, restauranger och dagligvaruhandeln.

Stödja företagarna så att de kan möta konsumenternas behov och önskemål, men också utveckla sina varumärken och unika produkter, samt få en större kunskap om marknadsföring och försäljning.

Skapa en mångfald och diversifiering bland företagen, för att bibehålla efterfrågan på produkter och tjänster  och skapa lukrativa företag i området.

Produkt- och företagsutveckling samt förädling.

Tillsammans ska vi:

 • Stödja produkt- och företagsutveckling
 • Skapa arenor för kunskapsutbyte och kontaktskapande
 • Utveckla varumärken och unika produkter
 • Höja kunskapen kring marknadsföring och försäljning
 • Verka för mångfald och diversifiering av företagen
 • Verka för att bevara och skapa arbetstillfällen

DELMÅL 1.4: Ökad framtidstro och hållbar tillväxt inom jordbruk, fiske och hantverk

Tillvarata de befintliga aktörernas kunskap och erfarenhet men samtidigt stödja dem i utvecklingsskedet för att skapa innovativa starka aktörer.

Öka framtidstron inom jordbruk, hantverk och fiske genom att gynnsamma förutsättningar skapas för att kunna fortsätta bedriva verksamhet inom dessa.

Vidareutveckla fiske- och aktivitetsturism på ett hållbart sätt, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Matcha utbud mot efterfrågan i området kring jordbruks-, fiske- och hantverksfrågor.

Utveckla nya marknadsföringsmetoder och nya försäljningskanaler där aktörerna kan finna marknader även för t.ex. restprodukter.

Tillsammans ska vi:

 • Stödja lokala aktörer i utvecklingsskedet
 • Bevara hotad kompetens i området
 • Utveckla fiske- och aktivitetsturismen på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt
 • Utveckla nya marknadsföringsmetoder och nya försäljningskanaler
 • Påverka regelverk som idag är mer anpassade efter storskalighet snarare än småskalighet
 • Skapa nya företag
 • Verka för att bevara och skapa arbetstillfällen
Kommunikation och tillgänglighet

Ett område som är öppet och tillgängligt har större möjligheter till att utvecklas. Bra och välfungerande infrastruktur såsom vägar, järnvägar, kollektivtrafik och IT-infrastruktur är viktigt för ett levande område. Men det skapar också attraktivitet för såväl boende som besökare och företag. Det är därför av stor vikt att det genomförs insatser för att förbättra kommunikationerna samt öka tillgängligheten till dessa. Alltifrån att hitta nya lösningar på samåkning till att få tillgång till fibernät.

Genom att investera kapital och tid i sociala insatser, som att skapa sysselsättning, öka tillgängligheten och verka för ett dynamiskt fritids- och kulturutbud ökar framtidstron hos de boende och gör området attraktivt för inflyttning. Det lokala engagemanget ökar också om det finns en framtidstro för området. För att framtidstron ska öka hos befolkningen krävs det också att tillgängligheten till utbildning, arbete och lokal service ökar.

För att samverkan, utveckling och utbyte ska kunna genomföras krävs det välfungerande mötesplatser som är lättillgängliga.

DELMÅL 2.1: Attrahera och utveckla kompetenser och nya lokala finansieringsmöjligheter

Verka för kompetensutveckling och att matcha rätt jobb med rätt kompetens för att öka områdets konkurrenskraft.

Genomföra kompetenshöjande åtgärder för att stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden men också för att göra arbetsgivarna mer eftertraktade.

Verka för effektivisering och resursutnyttjande, det att investera i befintliga kompetenser och göra människor anställningsbara.

Attrahera investeringskapital, utveckla och testa nya lokala finansieringsmöjligheter. Finna nya samarbetsområden för investeringar.

Tillsammans ska vi:

 • Öka områdets konkurrenskraft
 • Matcha rätt kompetens med rätt jobb
 • Genomföra kompetenshöjande insatser
 • Utveckla och testa nya lokala finansieringslösningar
 • Verka för att fler som står utanför arbetsmarknaden får sysselsättning
 • Öka antalet invånare med eftergymnasial utbildning

DELMÅL 2.2: Förbättrad fysisk och digital infrastruktur

Skapa fungerande kommunikationer, fysiska såväl som digitala, som kan ge företagarna möjlighet att växa och stärka sina verksamheter.

Verka för en snabb och tillförlitlig kollektivtrafik för pendling.

Utveckla nya metoder för och informationsspridning kring det kollektiva resandet, som även innefattar cykelresandet. T.ex. metoder för samåkning till och från arbete eller kollektivtrafikplats, digitala lösningar som t.ex. samåkningsapp eller cykelledshänvisningar.

Vidareutveckla den digitala kommunikationen i form av IKT (informations- och kommunikationsteknik), skapa en stabil och snabb tillgång till bredband.

Tillsammans ska vi:

 • Verka för förbättrad digital och fysisk infrastruktur
 • Utveckla metoder för samåkning
 • Bidra till informationsspridning om det kollektiva resandet
 • Utveckla digitala lösningar som kan förenkla människors mobilitet

DELMÅL 2.3: Inkludering av områdets invånare med fokus på unga och nya svenskar

Skapa ett välkomnande område för att attrahera boende, entreprenörer och besökare.

Verka för en hållbar social tillväxt i området genom insatser som leder till upplevelser, förhöjd livskvalitet och personlig hälsa.

Samverka över olika samhällsnivåer och mellan olika sektorer för att utveckla både befintliga och nya dialogformer och forum.

Inkludera unga och nya svenskar i styrelser, byalag etc. samt att involvera dessa i områdets utvecklingsarbete för att fånga upp innovativa tankegångar kring utveckling.

Tillsammans ska vi:

 • Involvera unga och nya svenskar i utvecklingen av bygden
 • Utveckla befintliga eller skapa nya dialogformer och forum
 • Inkludera unga och nya svenskar i styrelser, byalag etc.
 • Verka för att fler som står utanför arbetsmarknaden får sysselsättning
 • Genomföra kompetenshöjande insatser
 • Skapa nya fysiska mötesplatser och utveckla befintliga

DELMÅL 2.4: Ökad tillgänglighet, utbud och kvalitet av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter

Främja en utveckling som underlättar nyttjandet av olika miljöer och samtidigt undvika exploatering.

Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsutbudet samt att utveckla utbudet och kvaliteten av kultur- och fritidsaktiviteter.

Sammanlänka vår kulturhistoria med vår kulturnutid och kulturframtid.

Förlänga besökssäsongen genom att erbjuda klimat-vänliga sport- och friluftsaktiviteter.

Utveckla utbudet, kvaliteten och tillgängligheten i hästverksamheten, t.ex. genom fler aktiviteter och ridleder eller informationsinsatser kring utbudet.

Samverkan kring förbättrad tillgänglighet och information till aktiviteter som handlar om rekreation och hälsa, t.ex. i områdets natur och strövområde.

Utveckling av områdets outdoor-verksamheter, med fokus på upplevelser i naturen, t.ex. vandring, cykling, kanoting, utomhusmatlagning, fågel och viltskådning och sportfiske.

Tillsammans ska vi:

 • Verka för att förlänga besökssäsongen
 • Utveckla klimatvänliga aktiviteter
 • Samverka kring förbättrad tillgänglighet till våra natur- och strövområden
 • Skapa nya företag och arbetstillfällen
 • Länka samman vår kulturhistoria med vår kulturnutid och framtid
 • Öka utbudet, kvalitén och tillgängligheten inom natur-, kultur- och fritidsverksamheterna i området
Naturvärden och grön och blå tillväxt

Närheten till naturen och miljön i våra hav, sjöar och vattendrag är viktiga för sydöstra Skåne, både vad gäller attraktivitet och utvecklingsmöjligheter inom besöksnäringen och de gröna och blå näringarna. Naturen har en stor betydelse för besöksnäringen i sydöstra Skåne och är ibland helt avgörande för att kunna bedriva verksamhet kring t.ex. rekreation och natur- och matupplevelser. Områdets närhet till havet, i både syd och öst, är en tillgång för såväl rekreation som för yrkesfiskarna. Därför är det viktigt att prioritera insatser som är fördelaktiga för natur- och kulturvärdena.

Jordbruks- och fiskebranschen är betydande verksamheter i området och det är av stor vikt att dessa kan bedrivas på ett hållbart och miljövänligt sätt. De agrara näringarna påverkar vattenmiljön och detta behöver omställas till den grad att det blir långsiktigt hållbart. Utan god vattenmiljö riskerar yrkesfiskarna att mista sin försörjning och enormt mycket yrkeskunskap kan gå förlorad.

Energieffektivisering och andra miljöåtgärder är mål som också bör genomsyra alla insatser, där det är möjligt.

DELMÅL 3.1: Förbättrad vattenkvalitet och skydd av den biologiska mångfalden

Genomföra åtgärder för en förbättrad miljö och vattenkvalitet i Hanöbukten, södra Östersjön och i flera av våra sjöar och vattendrag, genom t.ex. utredningar och samverkan med olika aktörer, även utanför sydöstra Skåne.

Genomföra vattenåtgärder som är viktiga för den biologiska mångfalden, t.ex. anläggning av och bevarande av våtmarker

Verka för att behålla stabila ekosystem och därmed ge förutsättningar för de ekosystemtjänster som gynnar människan.

Åtgärda strandnära problem som t.ex. erosion.

Genomföra förstudier, samverkansprojekt och informationssatsningar kring miljöproblemen i Hanöbukten.

Skapa ett helhetsgrepp kring hållbarhet och omställning, t.ex. samordning av mark- och vattenanvändning, alstring av en livlig grön ekonomi för såväl produktion som för rekreation.

Verka för energieffektivisering, minskade miljörisker samt skapa tillväxt som stämmer överens med vad ekosystemtjänsterna klarar av.

Initiera samverkan med Marint Centrum, Krinova, Högskolan Kristianstad eller andra högskolor eller universitet som kan bidra med kunskap och hjälpa projektet att nå ytterligare resultat.

Tillsammans ska vi:

 • Verka för att förbättra miljön och vattenkvalitén i Hanöbukten, södra Östersjön samt våra sjöar och vattendrag
 • Verka för att minska miljörisker
 • Verka för att skydda den biologiska mångfalden, naturvärdena och ekosystemtjänster
 • Stödja stabila ekosystem
 • Skapa tillväxt som stämmer överens med vad ekosystemtjänsterna klarar av
 • Bidra till hållbar vattenhantering
 • Samverka med högskola/universitet kring dessa frågor

DELMÅL 3.2: Ökad omställning till hållbart kretsloppstänkande

Utveckling av förnybar energi, t.ex. biogas, sol-, vind- och vågenergi.

Ökad kunskapsspridning om förnybar energi och dess nytta, gärna i samverkan mellan olika aktörer.

Stödja olika former för samverkan kring energi-förbrukning och hantering av avfall, där nya rutiner och tankesätt kan ge effekter både på förbättrad miljö och minskade kostnader.

Initiera förstudier för ett hållbart kretsloppstänkande med fokus på t.ex. sophantering, livsmedelskonsumtion, återbruk av varor, cykel- och bilpooler samt frågor kring enskilda avlopp och brunnar.

Tillsammans ska vi:

 • Skapa förutsättningar för omställning till förnybar energi
 • Bidra till energieffektivisering
 • Öka kunskapen kring och utveckla nyttjandet av biogas
 • Skapa förutsättningar för omställning till ett hållbart kretsloppstänkande

DELMÅL 3.3: Ökad kunskap och intresse för hållbarhetsfrågor och naturen

Verka för en långsiktig hållbar tillväxt genom att öka kunskapen kring hur naturen fungerar och hur man på ett hållbart sätt kan leva tillsammans med den.

Samverkan med Skånes högskolor eller universitet för att höja kunskapsnivån kring natur och hållbarhetsfrågor.

Åtgärder för att öka tillgängligheten till naturområdena i sydöstra Skåne, genom förbättrad fysisk tillgänglighet, men också genom förbättrad information för alla i samhället.

Öka kunskapen om samt intresset och respekten för naturvärdena.

Tillgängliggöra naturområden för rekreation, friluftsliv och aktivitets- eller naturturism på ett hållbart sätt.

Tillsammans ska vi:

 • Öka förståelsen och kunskapen kring hållbarhetsfrågor och naturen
 • Samverka för biologisk mångfald och kring förbättrad tillgänglighet till naturen
 • Samverka med högskola/universitet kring dessa frågor
Dela: