Tre horisontella mål

Samtliga projekt i LEADER Sydöstra Skåne ska genomsyras av de tre horisontella målen och bidra till att de uppnås. Dessa mål följer Sveriges jämställdhetsmål, Skånes miljömål och principen om icke-diskriminering, det vill säga den svenska diskrimineringslagen. De horisontella målen utgör drivkrafter för hållbar tillväxt och ska beaktas under hela projekttiden, från att idén föds till det att projektet slutredovisas. De ska också bidra till att skapa strukturer för att effektivisera arbetet och förbättra resultaten. Det tre horisontella målen för perioden 2014–2020 är:

  1. Främja ekonomisk jämställdhet genom att stärka både kvinnor och mäns företagande och möjlighet till anställning.
  2. Främja lokalt engagemang bland kvinnor och män, unga och gamla, oavsett bakgrund och därmed främja en jämn fördelning av makt och inflytande samt öka tryggheten för alla.
  3. Främja hållbar utveckling för områdets natur och miljö genom ökade insatser kring dessa frågor.
Dela: