Tre horisontella mål

De horisontella målen utgör drivkrafter för hållbar tillväxt. De ska bidra till att skapa strukturer för att effektivisera arbete och förbättra resultat. De tre horisontella målen för perioden 2014-2020 är:

Klicka på plustecknet i den gröna cirkeln för att läsa mer om respektive mål.

1. Främja ekonomisk jämställdhet genom att stärka både kvinnor och mäns företagande och möjlighet till anställning

Det är viktigt för områdets utveckling att kvinnors företagande och sysselsättningsgrad ökar. För att säkerställa detta är det viktigt för leaderkontoret att kontinuerligt följa upp vem eller vilka som får projektstöd och vilka som deltar som samarbetspartners.

2. Främja lokalt engagemang bland kvinnor och män, unga och gamla oavsett bakgrund och därmed främja en jämn fördelning av makt och inflytande samt öka tryggheten för alla

Där människor trivs och känner att de har inflytande ökar engagemanget. Upplevelsen av inflytande och delaktighet har också en positiv inverkan på folkhälsan. Ett ökat engagemang bland unga kan förändra området så att det blir mer attraktivt för unga att bo i, vilket kan jämna ut den sneda åldersfördelningen. Det samma gäller människor med utländsk härkomst, då många nyanlända väljer att flytta till städerna efter en relativt kort tid på landsbygden.

3. Främja hållbar utveckling för områdets natur och miljö genom ökade insatser kring dessa frågor

Naturen är en av våra viktigaste resurser och det är därför viktigt av att ha med ett miljötänk i stort sett all verksamhet. Även projekt som har som huvudsyfte att arbeta med företagsamhet, kompetensutveckling eller sysselsättning kan med fördel ha ett tydligt miljöperspektiv.

Dela: