Om Leader

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett projektstöd med finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka projektstöd inom lokalt ledd utveckling för att främja utvecklingen i sitt leaderområde.

Vad är leadermetoden?

Leadermetoden är ett etablerat arbetssätt för lokal utveckling som har funnits inom EU sedan 1991 och i delar av Sverige sedan 1995. Leader är en fransk förkortning för Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden. Metoden är både ett arbetssätt och ett angreppssätt som sammanför aktörer från den lokala trakten i samarbete utöver de vanliga gränserna.

Leadermetodens kännetecken

Grundläggande för leadermetoden är att det är boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet. Kännetecknande för leadermetoden är:

  • Underifrånperspektiv – Idén och initiativet ska komma från de som berörs och lokalt engagemang ska tillvaratas.
  • Lokal kunskap – Lokalbefolkningen ses de främsta experterna på utvecklingen av sitt närområde.
  • Samarbete – Utveckling skapas genom samarbete mellan olika samhällssektorer och/eller näringar.
  • Trepartnerskapet – Privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans.
  • Nytänkande – Idén innebär nya idéer, metoder eller samverkansformer.
  • Lokalt fattade beslut – Lokala aktörer beslutar vilka projekt som ska få stöd.
Varför leadermetoden?

Leadermetoden är ett framgångsrikt sätt att bedriva utvecklingsarbete på som innebär att allt arbete utgår från lokala förutsättningar och lokala initiativ.

Det gemensamma ansvaret för lokalsamhället, där samarbete mellan samhällets olika sektorer står i fokus, skapar en bra grund för långsiktig och hållbar utveckling. Kreativa och innovativa arbetssätt gör leadermetoden till en arbetsform som ger området stora möjligheter att hitta nya konkurrenskraftiga och företagsamma lösningar. Leadermetoden skapar nya samarbetskulturer och nya forum där människor som kanske aldrig annars skulle ha träffats möts för att diskutera och realisera det gemensamma utvecklingsarbetet. Projekten, och dess olika aktörer, stärker varandra och skapar på så sätt en positiv utveckling för området. Kort sagt: det är de boende som bäst vet vad området behöver.

Dela: