Ansöka

ansokan-leader1

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett projektstöd med finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och offentlig medfinansiering. Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka projektstöd för att främja utvecklingen i leaderområdet. Projektidén måste även passa in i den lokala utvecklingsstrategin och resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

Vilka stöd finns inom lokalt ledd utveckling?

Dessa stöd finns inom lokalt ledd utveckling:

 • genomförande
 • samarbete
 • driftstöd (kan enbart sökas av LAG)

Alla beviljade projekt ska bidra till att nå målen i den lokala utvecklingsstrategin och programmen. Projekt ska bidra till nytänkande utifrån de lokala förutsättningarna.

Vilka projekttyper finns inom lokalt ledd utveckling?

Projektstöd till insatser vars nytta tillfaller en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet.

Projektstöd till företag som är till nytta för enskilda företag eller till ett fåtal samarbetande företag.

Paraplyprojekt som omfattar ett antal delaktiviteter som inte är kända i samband med ansökan och beslut om stöd. LAG är ägare till paraplyprojekt men delaktiviteterna kan genomföras av andra aktörer. Delaktiviteterna ska bidra till att uppfylla målet och syftet för paraplyprojektet. En mindre urvalsgrupp med representanter från LAG avgör vilka delaktiviteter som ska genomföras.

Hur ser storleken på stödet ut inom lokalt ledd utveckling?

Stödets storlek
Lägsta stödbelopp är 22 000 kronor.
Stödets storlek kan variera beroende på:

 • vad det är för sorts projekt
 • hur bred nytta projektet förväntas skapa
 • tillgång till egen medfinansiering
 • projektets förväntade avkastning
 • LAG:s begränsade budget

Projektstöd
Till föreningar, organisationer eller myndigheter kan 40–100 % av projektets stödberättigande utgifter beviljas i projektstöd.

Projektstöd till företag
Till företag som söker stöd kan 40–70 % av projektets stödberättigande utgifter beviljas i projektstöd för företag.

Till företag som söker stöd inom Havs- och fiskerifonden kan 40–50 % av projektets stödberättigande utgifter beviljas i projektstöd för företag.

I projektstöd till företag måste medverkande företag gå in med privat finansiering som motsvarar 30–60 % av projektets kostnader.

Projektstöd till företag får vara högst 200 000 kronor.

Det är viktigt att tänka på att stödbeloppet sätts i relevans till vad projektet leverera för resultat, alltså vilka indikatorer som projektet uppfyller i förhållande till samtliga indikatorer och den totala budgeten för den lokala utvecklingsstrategin.

Vilka utgifter kan ni få stöd för?

Stöd kan ges i form av faktiska utgifter, enhetskostnader, eller som procentuellt påslag.

Stöd ges för nedanstående utgifter kopplade till beviljade aktiviteter:

a) uppförande, inköp eller upprustning av fast egendom, dock inte för inköp av mark

b) inköp eller avbetalningsköp av nya maskiner och ny utrustning eller begagnat material upp till tillgångens marknadsvärde eller inköp eller avbetalningsköp av begagnade maskiner och begagnad utrustning eller begagnat material om samtliga av följande villkor är uppfyllda:

 1. Den som söker ska bifoga ett intyg där den tidigare ägaren intygar att den inte har fått stöd för inköpet.
 2. Priset får inte vara högre än marknadsvärdet och ska vara lägre än kostnaden för motsvarande ny utrustning eller material.
 3. Utrustningen eller materialet ska ha de tekniska egenskaper som behövs för insatsen.

c) Arvoden och lön till personal för att genomföra projektet, inklusive lönekostnadspåslag 42,68 procent

d) indirekta kostnader ersätts med 15 procent schablonpåslag på utgifterna för personal (lön inklusive lönekostnadspåslag)

e) eget arbete för att genomföra projektet (gäller då enskild företagare eller delägare i kommandit- eller handelsbolag arbetar i projektet) se nedan under enhetskostnad

f) köp av tjänst för att genomföra projektet

g) immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara

h) offentliga resurser

i) övriga utgifter som är kopplade till projektet, som utgifter för tryckning av material, möteslokaler och resor.

Inom paraplyprojekt är det inte möjligt att få stöd till investeringar enligt punkterna a, b och g ovan. En investering är en fysisk tillgång med ett inköpspris som totalt överstiger 22 000 kronor.

Stödmottagare som är offentliga organisationer ska följa lagen om offentlig upphandling. Även andra än offentliga organisationer kan omfattas av den lagen. Läs mer på: www.upphandlingsmyndigheten.se

Enhetskostnader används i dessa fall:

 • utgifter för lunch eller middag ersätts enligt Skatteverkets avdragsgilla nivå vid tidpunkten för stödbeslutet. Högre utgifter för mat kan vara godkända vid konferenser, transnationella projekt och specifika aktiviteter i projekt där mat har en central roll
 • utgifter för fika ersätts enligt faktiska utgifter men högst till Skatteverkets avdragsgilla nivå vid tidpunkten för stödbeslutet
 • milersättning för resor ersätts med 30 kronor per mil
 • traktamente ersätts enligt skatteverkets riktlinje
 • eget arbete ersätts med 220 kronor per redovisad timme. Detta gäller endast om stödmottagaren är en enskild firma, kommandit- eller handelsbolag och där stödmottagaren har fyllt 16 år.
När betalas stödet ut?

Alla pengar betalas ut i efterskott. När kostnader uppstått kan en ansökan om utbetalning skickas till Jordbruksverket. Tiden för Jordbruksverkets handläggning är i dagsläget oklar. Det finns möjlighet att söka förskott.

Hur lång är ansökningstiden?

LEADER Sydöstra Skåne har cirka fem LAG-möten per år. Komplett ansökan måste ha inkommit senast sex veckor innan LAG-möte för att kunna behandlas. Tänk på att också räkna tid för framtagande och förankring av projektplan innan ansökan lämnas in. Tiden för Jordbruksverkets handläggning av det formella beslutet är i dagsläget oklar.

Dela: