Vision och målbild

Vision

Ett inkluderande sydöstra Skåne som präglas av hållbar tillväxt och och tillgänglighet.

Målbild

Sydöstra Skåne är ett område som välkomnar alla och där befolkningen är engagerad i områdets utveckling. De boende och företagarna känner stolthet och den gemensamma känslan i området är framtidstro. Tillväxten i området präglas av hållbarhet där företagarna känner sig trygga med områdets utveckling inför framtiden och vill satsa mer på företagen. Regelbunden samverkan och utbyte mellan näringarna har gjort att näringslivet utvecklats. Även besöksnäringen har fått en bredare definition och fler aktörer känner sig inkluderade i denna näring och högsäsongen har förlängts med ökad kvalité. Kommunikation, såväl fysisk som digital, har utvecklats och blivit tillgänglig för fler i området. Tillgängligheten till utbildning, arbete och lokal service har blivit bättre, vilket bidragit till att attraktiviteten för området har ökat och därmed har den demografiska strukturen i området blivit mer gynnsam.

Ur LEADER Sydöstra Skånes lokala utvecklingsstrategi 2014–2020.

Dela: