Om Circle

Projektet CIRCLE handlar om att utbyta erfarenheter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att kunna ställa om till ett mer hållbart cirkulärt företagande.

Tillsammans med partners i sydöstra Skåne, Luxemburg och Finland arrangerar Skånes Ess olika aktiviteter för att inspirera dig att ta ett kliv utanför boxen och tänka nytt kring att göra din verksamhet mer resurseffektiv och cirkulär.

Företag och näringsliv har en avgörande roll i den globala omställningen till hållbar utveckling. Samtidigt som den cirkulära ekonomin erbjuder intressanta affärsutvecklingsmöjligheter kan det som mindre företag vara svårt att hitta de rätta lösningarna på egen hand. Under 2020-2022 ordnar vi därför träffar lokalt och erbjuder företagare från östra Skåne att delta i studieresor. I möten med andra företagare, experter och genom erfarenheter från andra länder hoppas vi ge nya idéer för hållbarhet.

Ta hjälp av studenter för ditt företags hållbara utvecklingsarbete!

Vill du få hjälp att utveckla ditt företags hållbarhetsarbete eller -profil? Kanske vill du ta ett kliv mot en cirkulär affärsmodell? Tillsammans med Miljöbron Skåne ger leaderprojektet CIRCLE små- och medelstora företag i Östra Skåne* möjlighet att kostnadsfritt få hjälp med sina hållbarhetssatsningar från universitets- och högskolestudenter!

Upplägget består av nedanstående tre träffar, som alla är obligatoriska för de företag som deltar.

Se detaljerat upplägg och program i här!

1) 2 februari 08.30-10.00
Första digital introduktion med info om satsningen, exempel och inspiration. Företag återkommer med projektförslag inom en vecka.
2) 22 mars 17.30-19.00
Första träff mellan företag och studenter som får möjlighet att diskutera projekt. Miljöbron Skåne finns med och coachar.
3) 11 maj 17.30-19-00
Avslutande möte och presentation av resultat, företagen får även en skriftlig rapport från studenterna.

* Kommunerna Sjöbo, Ystad, Simrishamn, Tomelílla, Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge och Osby.

Studieresor

Inom projektet kommer tre studiebesök att hållas – ett i varje land. Under dessa besök kommer deltagarna från de olika länderna att besöka företag och verksamheter som har kommit en bit på sin väg inom cirkulär ekonomi och som kommer att berätta om sin resa hittills, och vägen framåt.

Första studieresan planeras hösten 2021 i Sverige och till våren 2022 genomförs resor till Luxemburg och Finland.  Resor, mat och logi för deltagare står projektet för. Observera dock att antalet platser är begränsade.

Geografiskt område

Projektets svenska verksamhetsområde är kommunerna Bromölla, Kristianstad, Osby, Östra Göinge, Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och Ystad.

Vill du bli deltagare?

Är du intresserad av att lära dig mer om cirkulär ekonomi och tillsammans med andra företagare vill hitta de där miljösmarta lösningarna som även är ekonomiskt intressanta? Om du ingår i vårt nätverk kan du engagera dig på olika sätt utifrån dina förutsättningar. Hör av dig till projektledare Erik Rosenblad (erik@skanesess.se) och resonera kring vad som kan passa. Våra aktiviteter är kostnadsfria.

Vad är cirkulär ekonomi?

En cirkulär ekonomi är ett system där avfall i princip inte uppstår och där användningen av naturresurser sker inom ekosystemens bärkraft. För ett företag kan det innebära att ta bort miljöfarliga ämnen och designa om produkter så att de kan tas isär, repareras eller där delar kan återanvändas. Återbruk och delande ingår också i cirkulärt tänkande liksom förnyelsebar energi och energieffektivisering.

På Ellen MacArthur Foundation definierar man cirkulär ekonomi genom tre principer:

  • Designa bort avfall och föroreningar
  • Bibehåll användning av produkter och material
  • Återanvänd och återskapa resurser
Bakgrund till projektet Circle

EU-kommissionen antog 2015 en handlingsplan för att skynda på övergången till en cirkulär ekonomi i Europa, för att öka konkurrenskraften och skapa nya jobb. Handlingsplanen innehåller bland annat åtgärder som syftar till att sluta kretsloppen i produkters livscykel, och berör produktion, konsumtion och avfallshantering. Den främjar också ett nära samarbete länder, regioner och aktörer emellan för att driva på utvecklingen. I både Sverige och Finland står omställningen till en cirkulär ekonomi högt upp på den politiska agendan. 2016 tog man i Finland fram en ”vägkarta för cirkulär ekonomi” och 2017 presenterade en offentlig utredning ett betänkande som beskriver hur Sverige kan och bör gå mot en sådan ekonomi.

Regionalt i Skåne har Hållbar Utveckling Skåne (HUT) under flera år arbetat för cirkulär ekonomi genom sitt projekt. En stor del av deltagande aktörer är koncentrerade till de västra delarna av regionen. De satsningar som finns inom cirkulär ekonomi i de östra delarna är mer anonyma. Näringslivet är av en mer småskalig karaktär, vilket kan ha betydelse för vilka möjligheter företagen upplevt sig ha att satsa på cirkulär ekonomi.

Därför vill LEADER Sydöstra Skåne tillsammans med samverkanspartners lokalt sätta fokus på cirkulär ekonomi och dess potential för företag i landsbygdsområden för att tillsammans hitta möjligheterna.

Kontakt

Erik Rosenblad
Projektledare för Circle
Mobil: +46 (0) 730-51 99 50
Dela: