Beviljade projekt

Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan

Publicerades den 29 november 2018

Vi har blivit kontaktade av fem blivande landskapsarkitekter på Sveriges Lantbruksuniversitet som har snappat upp vårt projekt och som vill skriva sina exjobb om det.

Om projektet

Syftet med detta samarbetsprojekt är att stötta tillblivelsen av ett framtida biosfärområde i Vombsjösänkan. Projektet jobbar med den fjärde dimensionen av hållbarhet, den kulturella, och kartlägger Vombsjösänkans gemensamma identitet och synliggör områdets sociala, kulturella och ekonomiska värden.

Status vid uppföljning i november 2020

Pandemin har medfört att projektets aktiviteter under 2020 har fått ställas in, skjutas på framtiden alternativt genomföras utomhus eller digitalt. Dock har man genomfört en test av workshopserien ”Bygder för de globala målen” som ska hjälpa byalagen att arbeta med hållbar lokal utveckling i sina byar, ett seminarium med efterföljande workshop kring fokusområdet Kulturdimensionen, ett antal individuella rådgivningar kopplat till de idéer som kommit upp samt en studiecirkel kring utforskandet av Vombsjösänkans miljöarkiv med avslutande workshop ute i det fria. I september arrangerades en två dagar lång inspirationsresa till Blekinge Arkipelag biosfärområde där 19 deltagare besökte lokala entreprenörer och olika naturprojekt. Sedan projektets start har man haft cirka 700 deltagare i projektets olika aktiviteter.

Framöver ligger fokus på att fortsätta genomföra aktiviteter såsom föreläsningar och workshops. Man hoppas även på att kunna genomföra en studieresa till Kristianstad vattenrike. Under hösten 2021 planerar man för att anordna en biosfärfestival.

I oktober 2020 besökte Nationella Biosfärkommittén Vombsjösänkan och ungefär en månad senare kom beskedet om att området får gå in en kandidatprocess. Därmed får man ju säga att projektets huvudmål redan har uppnåtts.

Projektfakta

Journalnummer: 2018-1773
Projektnamn i ansökan: Gräsrotsutveckling av biosfären Vombsjösänkan i LEADER Sydöstra Skåne
Projektägare: Coompanion Skåne
Samarbetspartners: Leader Lundaland, Sjöbo, Eslöv och Lunds kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Naturskyddsföreningen, ABFMalmö Universitet samt lokala företag och föreningar
Projektperiod: 2019-02 – 2021-06
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 338 702 kr
Offentligt stöd från LAG: 659 360 kr

Total finansiering: 1 998 062 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum:  2018-09-04
Summa urvalskriterier: 277 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet bidrar till att uppfylla målen i den lokala utvecklingsstrategin genom att kartlägga, synliggöra och stärka områdets sociala, kulturella och ekonomiska värden.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Sara Ericsson
Webb: Tillsammans för biosfärsområde Vombsjösänkan
Facebook: Biosfärområde Vombsjösänkan
Instagram: Biosfärområdet Vombsjösänkan

Dela: