Beviljade projekt

Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan (avslutat)

Publicerades den 29 november 2018

Vombsjösänkan är en unik plats i Sverige och världen och har potential att bli ett nytt biosfärområde enligt UNESCOs riktlinjer.

Om projektet

Under 2017-2018 gjorde Sjöbo kommun en förstudie kring förutsättningarna för att skapa ett Unesco biosfärområde i Vombsjösänkan. Detta skapade ett intresse och engagemang i lokalsamhället, men tyvärr så avstannade processen. Detta samarbetsprojekt syftade därför till att ta över arbetet och stötta tillblivelsen av ett nytt biosfärsområde i området kring Vombsjösänkan.

Projektet gick ut på att skapa engagemang, mobilisera och förankra processen underifrån bland invånare och verksamma i området. Projektet jobbade även med den fjärde dimensionen av hållbarhet, den kulturella, och kartlade Vombsjösänkans gemensamma identitet och synliggjorde områdets sociala, kulturella och ekonomiska värden.

Aktiviteter

Trots pandemin lyckades projektet genomföra en mängd aktiviteter med syfte att mobilisera, väcka engagemang och utveckla idéer för ett blivande biosfärområde: workshops och utveckling av projektidéer, ”Walk n talks” på olika teman, studiecirklar i Vombsjöakademin, kunskapsseminarier, tematiska studieresor, lokal platsutveckling och rådgivning kring nya affärsidéer.

Några exempel på alla dessa aktiviteter är workshopen ”Bygder för de globala målen” som hjälpte byalag att arbeta med hållbar lokal utveckling. Workshopen kring kulturella och kreativa näringar (KKN) på landsbygden som samlade områdets kulturföretagare. En onlinekurs i hållbart grönt företagande. Studiecirklar kring det miljöhistoriska arkivet i Vombsjösänkan och på temat hållbara trädgårdar. Studieresor till Blekinge Arkipelag biosfärområde och Möns biosfärområde för engagerade invånare och aktörer. En platsutvecklingsprocess i Vollsjö – Vision Vollsjö.

I projektet arrangerades också Sveriges första och enda Biosfärfestival, som numera är ett återkommande evenemang. En festival som utgörs av de aktörer eller organisationer som vill arrangera något för de natur- och kulturintresserade besökarna. Exempelvis guidade vandringar, utställningar, workshops, prova-på-aktiviteter och konserter.

Resultat

Projektet etablerade ett stort gräsrotsengagemang med 859 unika deltagare. Deltagare som tillsammans arbetade mot målet om att bli ett biosfärområde. Detta ledde också till helt nya nätverk och stärkta aktörer i området. Samtidigt resulterade arbetet med lokal platsutveckling i nya företag och de två nya leaderprojekten Säkra Slingan i Vollsjö och Vår plats i Biosfären.

Under projekttiden kom beskedet från Nationella Biosfärkommittén om att området beviljats att ingå i en kandidatprocess, och därmed var målet med projektet uppfyllt.

Efter projektets slut tog ingående kommuner över organisationen som arbetade vidare med kandidaturen.

Projektfakta

Journalnummer: 2018-1773
Projektnamn i ansökan: Gräsrotsutveckling av biosfären Vombsjösänkan i LEADER Sydöstra Skåne
Projektägare: Coompanion Skåne
Samarbetspartners: Leader Lundaland, Sjöbo, Eslöv och Lunds kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Visit MittSkåne, ABF Skåne, Lunds Universitet, SLU Alnarp, Malmö Universitet, Kulturdimensionen AB, Forntillframtid AB, Fokus Grönt AB, Föreningen ARNA, Flyingebygden Tillsammans, Vollsjö Byalag, Färs Härads Ryttarförening, FOJAB Arkitekter, Ohmnia – facilitering, utbildning, rådgivning samt flera lokala företag och föreningar
Projektperiod: 2019-02 – 2022-10
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 1 338 702 1 123 654
Offentligt stöd från LAG 659 360 553 440
Total finansiering 1 998 062 1 677 094
Ideellt arbete 1 162 040 664 195

LAG:s bedömning

Beslutsdatum:  2018-09-04
Summa urvalskriterier: 277 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet bidrar till att uppfylla målen i den lokala utvecklingsstrategin genom att kartlägga, synliggöra och stärka områdets sociala, kulturella och ekonomiska värden.

Information och kontakt

Webb: Tillsammans för biosfärsområde Vombsjösänkan
Facebook: Biosfärområde Storkriket (tidigare Biosfärområde Vombsjösänkan)
Instagram: Storkriket (tidigare Biosfärområdet Vombsjösänkan)

Dela: