Beviljade projekt

Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan

Publicerades den 29 november 2018

Vi har blivit kontaktade av fem blivande landskapsarkitekter på Sveriges Lantbruksuniversitet som har snappat upp vårt projekt och som vill skriva sina exjobb om det.

Om projektet

Detta samarbetsprojekts främsta syfte är att stötta tillblivelsen av ett framtida biosfärområde i Vombsjösänkan genom att bygga vidare på det arbete som redan gjorts i en förstudie. Projektet ska jobba med den fjärde dimensionen av hållbarhet, den kulturella, kartlägga Vombsjösänkans gemensamma identitet och synliggöra områdets sociala, kulturella och ekonomiska värden.

Resultat (vid uppföljning 2019-12)

Projektgruppen har haft en rad strategiska möten med Sjöbo kommun kring förstudien, de har besökt olika platser i Vombsjösänkan och tagit fram kommunikationsmaterial. Uppstartsmötet i juni 2019 bjöd på föreläsningar och en workshop där alla fick markera sina favoritställen på en karta och därefter lista de utmaningar och möjligheter som man ser i området. Man har också genomfört fem ”walk&talks” på olika teman t.ex. Tillsammans för livet i ån och Fotografera tillsammans. Totalt 140 personer har engagerat sig ideellt för biosfärområdet och deltagit i någon av projektets aktiviteter.

Projektgruppen besöker också olika knutpunkter som finns i området i t.ex. Blentarp, Vollsjö, Lövestad, Dalby, Genarp, Sjöbo, Veberöd, Flyinge, Harlösa och Löberöd. Där sitter de på någon offentlig plats, inte sällan på ett bibliotek, och pratar med biosfärinvånarna och samlar på sig olika teman, idéer eller uppslag.

Några exempel på sådant som intresserar biosfärsinvånarna är biologisk mångfald längst våra vägkanter, hållbar trädgård och trädgårdsskötsel, hållbar hästhållning och hållbart lantbruk, social och kulturell hållbarhet. Man har även kommit i kontakt med nyfikna och engagerade barn som kan komma att agera mini-ambassadörer för ett blivande biosfärsområde.

Till våren 2020 planeras bland annat: workshopserien ”Bygder för de globala målen”, en studiecirkel för biosfärsjournalister, mobilisering av kreativa och kulturella näringar på landsbygden, samt en workshopserie kring Vombsjösänkans miljöarkiv.

Projektfakta

Journalnummer: 2018-1773
Projektägare: Coompanion Skåne
Samarbetspartners: Leader Lundaland, Sjöbo, Eslöv och Lunds kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Hela Sverige Ska Leva, Naturskyddsföreningen, ABF, Centrum för publikt entreprenörskap, Malmö Universitet samt lokala företag och föreningar
Projektperiod: 2019-02 – 2021-06
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 338 702 kr
Offentligt stöd från LAG: 659 360 kr

Total finansiering: 1 998 062 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum:  2018-09-04
Summa urvalskriterier: 277 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet bidrar till att uppfylla målen i den lokala utvecklingsstrategin genom att kartlägga, synliggöra och stärka områdets sociala, kulturella och ekonomiska värden.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Sara Ericsson
Projektledare Elin Dagerbo,
Webb: Tillsammans för biosfärsområde Vombsjösänkan
Facebook: Biosfärområde Vombsjösänkan
Instagram: Biosfärområdet Vombsjösänkan

Dela: