Beviljade projekt

Samverkansprojekt: Gräsrotsutveckling av biosfären Vombsjösänkan

Publicerades den 29 november 2018

Förankring, engagemang och sökandet efter Vombsjösänkans gemensamma identitet skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och ett kommande biosfärområde.

Om projektet

Detta samverkansprojekts främsta syfte är att stötta tillblivelsen av ett framtida biosfärområde i Vombsjösänkan genom att bygga vidare på det arbete som gjorts i en förstudie. Det finns ett behov av att synliggöra områdets sociala, kulturella och ekonomiska värden, utöver områdets naturvärden, som varit förstudiens fokus.

Projektet ska utforska vad som är Vombsjösänkans gemensamma identitet och vad som skulle kunna ge sammanhang och knyta ihop dess olika områden och byar. Genom att skapa en gemensam ”biosfäranda” och identitet i området stärks de lokala aktörerna och invånarna.

Syftet med att jobba utifrån gräsrotsperspektivet och med lokala ambassadörer som kan driva processen i den lokala kontexten, är att det leder till en bättre och mer långsiktig förankring av arbetet på platsen. Genom korsbefruktning mellan bygderna i området och mellan olika sektorer skapas gemensamma referensramar och förståelse för varandras perspektiv och drivkrafter.

Exempel på aktiviteter

  • Kartläggning av befintliga resurser samt en intressentanalys av hållbarhetsarbetet i området
  • Gräsrotsmobilisering – naturvägledning och kulturarvspedagogik genom gräsrotsturer
  • Kunskapsseminarier om vad ett biosfärområde innebär, dess naturvärden, de globala hållbarhetsmålen och de fyra dimensionerna av hållbar utveckling
  • Studieresor till biosfärområdet Kristianstad Vattenrike och Blekinge Arkipelag, samt till danska Samsö som har ställt om hela ön till fossilfri energianvändning genom en framgångsrik mobiliseringsprocess
  • Gräsrotsutveckling – vidareutveckling av idéer samt stöd till lokala aktörer för att kunna söka projektmedel till att realisera dessa

Projektfakta

Journalnummer: 2018-1773
Projektägare: Coompanion Skåne
Samarbetspartners: Leader Lundaland, Sjöbo, Eslöv och Lunds kommun, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Hela Sverige Ska Leva, Naturskyddsföreningen Skåne, Centrum för publikt entreprenörskap samt lokala företag, byalag och andra föreningar
Projektperiod: 2019-01 – 2021-12
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 338 702 kr
Offentligt stöd från LAG: 659 360 kr

Total finansiering: 1 998 062 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum:  2018-09-04
Summa urvalskriterier: 277 poäng
LAG:s motivering:  LAG anser att projektet bidrar till att uppfylla målen i den lokala utvecklingsstrategin genom att kartlägga, synliggöra och stärka områdets sociala, kulturella och ekonomiska värden.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Sara Ericsson , Malin Rindeskär och Tina Jönsson.
Facebook: Biosfärområde Vombsjösänkan
Instagram: Biosfärområdet Vombsjösänkan

Dela: