Beviljade projekt

Tillgängliga och trafiksäkra rid- och promenadslingor i natursköna Vollsjö

Om projektet

Detta projekt går ut på att uppföra en vandrings- och ridslinga i Vollsjö. Syftet är skapa bättre förutsättningar för vandring och ridning samt att öka trafiksäkerheten för både trafikanter, gående och ryttare. Målgruppen är vandrande och ridande Vollsjöbor och besökare. Tanken är att projektet, som undersöker långsiktig lösning för finansiering, drift och underhåll av slingan, efteråt ska kunna appliceras på fler platser.

Status vid uppföljning i januari 2024

Till att börja med skrev projektgruppen arrendeavtal med samtliga markägare. Efter att det tagits fram en skötselplan med tillhörande offert, så erbjöd sig Sjöbo kommun att stå som nyttjanderättsinnehavare gentemot markägarna och även att åta sig driften av slingan. Därefter påbörjades det praktiska arbetet. Entreprenörer för röjning, hårdgörning, staketuppsättning, skyltning med mera anlitades. Ideella krafter bidrog med bland annat staketuppsättning, skyltning, bakning inför invigning och filmning.

Invigningen av den nio kilometer långa slingan ägde rum i juni 2023. Deltagarna kunde då gå en gemensam promenad, testa på käpphästhoppning samt gå en tipsrunda. De som ville kunde även ta sig en ridtur. Under Biosfärfestivalen i september 2023 anordnades ytterligare vandringar. Under hösten hölls en fototävling där man deltog i en utlottning om man postade bilder eller filmer under #säkraslinganivollsjö. I ett öppet webinar summerade projektgruppen framgångsfaktorer och fallgropar för nyfikna. En metodbok togs fram och lanserades.

Kvar att göra är att skriva slutrapport samt att fortsätta sprida information om slingan samt metodboken.

Projektfakta

Journalnummer: 2022-1031
Projektnamn i ansökan: Säkra slingan i Vollsjö
Projektägare: Coompanion Skåne
Samarbetspartners: Lokala markägare och entreprenörer, Färs Härads ryttarförening, Biosfärområdet Storkriket och Sjöbo kommun
Projektperiod: 2022-11 – 2024-02
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 338 393 kr
Offentligt stöd från LAG: 659 209 kr

Total finansiering: 1 997 602 kr

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2022-05-18
Summa urvalskriterier: 211 poäng
Motivering: Coompanion Skåne har skrivit fram en bra projektansökan där idén är väl förankrad med vad allmänheten är intresserade av. LAG-styrelsen anser att det är ett kostnadseffektivt och friluftsfrämjande projekt som ökar trafiksäkerheten.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Malin Myrén
Webb: Coompanion Skåne
Facebook: Säkra slingan i Vollsjö

Dela: