Tre övergripande mål

De övergripande målen visar riktningen för att förverkliga vision och målbild. De tre övergripande målen för innevarande period är:

Klicka på plustecknet i den gröna cirkeln för att läsa mer om respektive mål.

1. Ökad samverkan och utbyte inom/mellan näringar kring närproducerat och nya lokala marknader

Leaderområdet har ett fungerande näringsliv, men det finns utvecklingspotential. Ett nytänkande näringsliv kan hitta nya marknader och/eller öka sin exportmognad. Våra företags vilja att växa är bra för såväl befolkningstillväxten som den ekonomiska tillväxten i området. En miljödriven näringslivsutveckling leder till ett hållbart näringsliv, men lika viktigt är det att utvecklingen är ekonomiskt och socialt hållbar. Ett varierat näringsliv består dels av olika storlek på företag och olika branscher, men innebär också att det finns kvinnor och utrikesfödda företagsägare och anställda inom företagen.

Samverkan och utbyte mellan besöks-, jordbruks-, fiske-, hantverks- och handelsnäringen i sydöstra Skåne kan leda till långsiktiga och hållbara lösningar. Att skapa en bred definition av besöksnäringen, där fler aktörer från olika branscher känner sig delaktiga i utvecklingen av destinationen, leder till utveckling av besöksnäringen på ett nytt och innovativt sätt samt kan skapa nya lokala marknader. Att skapa en hållbar utveckling av besöksnäringen är att skapa en kombination av en ökning av besökare utanför högsäsong samt ökad kompetens och exportmognad hos företagen, vilket leder till ökad kvalité och lönsamhet för företagen. En ökning av besökare utanför högsäsong bidrar också till att säsongsarbete kan övergå till åretruntanställningar.

I området finns det hög kompetens och yrkeskunskap inom jordbruk, fiske och hantverksyrken och det är viktigt att detta kunnande tas tillvara och förs vidare till yngre generationer. Därför behöver det utvecklas nya system och metoder för kunskapsöverföring. Genom samarbete och utbyte mellan näringarna kan kreativa lösningar växa fram.

Innovation, nyföretagande bland kvinnor och exportmognad ligger väl i linje med Region Skånes regionala utvecklingsstrategi. Tillgången till investeringskapital och lokal finansiering av produkt- och tjänsteutveckling på landsbygden är direkt kopplat till landsbygdens möjligheter att bidra till innovationsutvecklingen enligt Skånes internationella innovationsstrategi.

2. Förbättrade kommunikationer och tillgänglighet för ökad attraktivitet och framtidstro för boende, besökare och företagare

Ett område som är öppet och tillgängligt har större möjligheter att utvecklas. Förbättrade kommunikationer syftar till såväl de fysiska som de digitala. Bra och väl fungerande infrastruktur som vägar, järnvägar, kollektivtrafik och IT-infrastruktur är viktiga för att få området levande och attraktivt för alla, såväl boende som besökare och företag. Det är därför av stor vikt att det genomförs insatser för att förbättra kommunikationerna samt öka tillgängligheten till dessa.

Genom att investera kapital och tid i sociala insatser, som att skapa sysselsättning, öka tillgängligheten och verka för ett dynamiskt fritids- och kulturutbud ökar framtidstron hos de boende och ökad attraktivitet till inflyttning. Det lokala engagemanget ökar också om det finns en framtidstro för området. För att framtidstron ska öka hos befolkningen krävs det också att tillgängligheten till utbildning, arbete och lokal service ökar.

För att samverkan, utveckling och utbyte ska kunna genomföras krävs det välfungerande mötesplatser som är lättillgängliga.

3. Ett område som bevarar natur- och kulturvärden och har en god vattenkvalité

Naturen i området väldigt varierad och får ses som en styrka och möjlighet. För besöksnäringen är naturen ibland helt avgörande för att bedriva verksamhet kring t.ex. rekreation och natur- och matupplevelser och aktiviteter. Området har även närheten till havet, i både syd och öst, vilket är en tillgång, inte bara för rekreation utan även för yrkesfiskarna. Det är därför viktigt att prioritera insatser som är fördelaktiga för natur- och kulturvärden. Eftersom jordbruks- och fiskebranschen är betydande verksamheter i området är det av stor vikt att dessa kan bedrivas på ett hållbart och miljövänligt sätt. Utan god vattenmiljö riskerar yrkesfiskarna mista sin försörjning och enormt mycket yrkeskunskap går förlorad. De agrara näringarna påverkar vattenmiljön och detta behöver omställas till den grad att det blir långsiktigt hållbart. Energieffektivisering och andra miljöåtgärder är mål som bör genomsyra alla insatser, där det är möjligt.

Dela: