Om Circle

Samarbetsprojektet CIRCLE handlade om att utbyta erfarenheter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att kunna ställa om till ett mer hållbart cirkulärt företagande.

Tillsammans med partners i nordöstra Skåne, Luxemburg och Finland arrangerade LEADER Sydöstra Skåne i projektet CIRCLE olika aktiviteter för att inspirera företagare att ta ett kliv utanför boxen och tänka nytt kring att göra verksamheten mer resurseffektiv och cirkulär.

Företag och näringsliv har en avgörande roll i den globala omställningen till hållbar utveckling. Samtidigt som den cirkulära ekonomin erbjuder intressanta affärsutvecklingsmöjligheter kan det som mindre företag vara svårt att hitta de rätta lösningarna på egen hand. Under 2020-2022 ordnade vi därför träffar lokalt och erbjöd företagare från sydöstra Skåne att delta i studieresor. I möten med andra företagare, experter och genom erfarenheter från andra länder delades nya idéer för hållbarhet.

Paths towards Circular Economy – inspirational examples from three European countries

Broschyren, som togs fram i september 2022, är vårt sätt att sätta ljus på de individer, företag och organisationer som praktiskt utgör omställningen. Här delar de med sig av insikter och recept för vägen framåt, där riktmärket för den nya ekonomin är innovativa och miljöfrämjande principer, socialt ansvar som ger positiva följdeffekter för lokala och rurala samhällen.

De exempel och personer som lyfts fram i broschyren har alla deltagit i det transnationella projektet CIRCLE. Vi hoppas att de goda exempel vi valt att belysa blir en inspiration för företag, beslutsfattare och myndigheter som vill vara en del i att leda utvecklingen och skapa en avfallsfri och regenerativ framtid där människor, planeten och företag blomstrar.

Broschyren är engelskspråkig och finns att ladda ner här nedanför.

Vad är cirkulär ekonomi?

En cirkulär ekonomi är ett system där avfall i princip inte uppstår och där användningen av naturresurser sker inom ekosystemens bärkraft. För ett företag kan det innebära att ta bort miljöfarliga ämnen och designa om produkter så att de kan tas isär, repareras eller där delar kan återanvändas. Återbruk och delande ingår också i cirkulärt tänkande liksom förnyelsebar energi och energieffektivisering.

På Ellen MacArthur Foundation definierar man cirkulär ekonomi genom tre principer:

  • Designa bort avfall och föroreningar
  • Bibehåll användning av produkter och material
  • Återanvänd och återskapa resurser
Bakgrund till projektet Circle

EU-kommissionen antog 2015 en handlingsplan för att skynda på övergången till en cirkulär ekonomi i Europa, för att öka konkurrenskraften och skapa nya jobb. Handlingsplanen innehåller bland annat åtgärder som syftar till att sluta kretsloppen i produkters livscykel, och berör produktion, konsumtion och avfallshantering. Den främjar också ett nära samarbete länder, regioner och aktörer emellan för att driva på utvecklingen. I både Sverige och Finland står omställningen till en cirkulär ekonomi högt upp på den politiska agendan. 2016 tog man i Finland fram en ”vägkarta för cirkulär ekonomi” och 2017 presenterade en offentlig utredning ett betänkande som beskriver hur Sverige kan och bör gå mot en sådan ekonomi.

Regionalt i Skåne har Hållbar Utveckling Skåne (HUT) under flera år arbetat för cirkulär ekonomi genom sitt projekt. En stor del av deltagande aktörer är koncentrerade till de västra delarna av regionen. De satsningar som finns inom cirkulär ekonomi i de östra delarna är mer anonyma. Näringslivet är av en mer småskalig karaktär, vilket kan ha betydelse för vilka möjligheter företagen upplevt sig ha att satsa på cirkulär ekonomi.

Därför vill LEADER Sydöstra Skåne tillsammans med samverkanspartners lokalt sätta fokus på cirkulär ekonomi och dess potential för företag i landsbygdsområden för att tillsammans hitta möjligheterna.

Dela: