Ansöka

OBS: Programperiodens pengar för sydöstra Skåne är slut. Vill ni söka stöd till er projektidé vänd er till Leader Östra Skåne!

ansokan-leader1

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett projektstöd med finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och offentlig medfinansiering. Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka projektstöd för att främja utvecklingen i leaderområdet.

Projektidén måste passa in i den lokala utvecklingsstrategin och resultatet av projektet ska vara till nytta för flera. Ansökan är uppdelad i två steg och görs via e-ansökan och med e-legitimation. Hör av er till oss på leaderkontoret innan ni påbörjar ansökan i e-tjänsten.

Vanligt förekommande frågor

Vad är ett leaderprojekt?
 • Ett leaderprojekt bygger på leadermetoden och bidrar till att målen i den lokala utvecklingsstrategin uppnås.
 • Ett leaderprojekt är begränsat i tid, omfattning och kostnad, med tydliga mål som kan utvärderas och mätas.
 • Ett leaderprojekts förväntade resultat ska vara till bred nytta, det vill säga innebära förbättringar och/eller utveckling för fler än de som genomför projektet.
 • Ett leaderprojekts kostnader är tydligt kopplade till projektets aktiviteter.
Vem kan söka projektstöd?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd för att främja utvecklingen i leaderområdet.

Vad kan vi få stöd för?

Insatser vars nytta tillfaller en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service m.m., samt bidrar till måluppfyllelse av den lokala utvecklingsstrategin för leaderområdet.

Hur stort projektstöd kan vi söka?

Lägsta stödbelopp är 22 000 kr.
Stödets storlek kan variera beroende på:
• vad det är för sorts projekt
• hur bred nytta projektet förväntas skapa
• tillgång till egen medfinansiering
• projektets förväntade avkastning
• LAG:s begränsade budget

Projektstöd för företag får vara högst 200 000 kr.

Hur ansöker vi?

Ansökan om projektstöd görs med e-legitimation via Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor med e-legitimation. För att kunna logga in som en organisation med en privat e-legitimation måste organisationen först godkänna detta genom en fullmakt.

Kontakta alltid leaderkontoret innan ni påbörjar en ansökan.

När kan vi lämna in en ansökan?

En ansökan kan lämnas in när som helst under året, men måste vara komplett ungefär cirka sex veckor innan LAG-styrelsen har sitt beslutsmöte. Det är den lokala styrelsen som bedömer vilka projekt som får stöd. Jordbruksverket fattar sedan det formella beslutet.

När betalas stödet ut?

Alla pengar betalas ut i efterskott. När kostnader uppstått kan en ansökan om utbetalning skickas till Jordbruksverket. Tiden för Jordbruksverkets handläggning är i dagsläget oklar. Det finns möjlighet att söka förskott.

Olika typer av stöd

Vilka stöd finns inom lokalt ledd utveckling?

Dessa stöd finns inom lokalt ledd utveckling:

 • genomförande
 • samarbete (projekt som sträcker sig över flera leaderområden eller nationsgränser)
 • driftstöd (kan enbart sökas av LAG)

Alla beviljade projekt ska bidra till att nå målen i den lokala utvecklingsstrategin och programmen. Projekt ska bidra till nytänkande utifrån de lokala förutsättningarna.

Vilka projekttyper finns inom lokalt ledd utveckling?

Projektstöd till insatser vars nytta tillfaller en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet.

Projektstöd till företag som är till nytta för enskilda företag eller till ett fåtal samarbetande företag.

Vilka utgifter kan vi få stöd för?

Stöd kan ges i form av faktiska utgifter, enhetskostnader, eller som procentuellt påslag.

Stöd ges för nedanstående utgifter kopplade till beviljade aktiviteter:

 • Uppförande, inköp eller upprustning av fast egendom, dock inte för inköp av mark.
 • Inköp eller avbetalningsköp av nya maskiner och ny utrustning eller begagnat material upp till tillgångens marknadsvärde eller inköp eller avbetalningsköp av begagnade maskiner och begagnad utrustning eller begagnat material om samtliga av följande villkor är uppfyllda:
  • Den som söker ska bifoga ett intyg där den tidigare ägaren intygar att den inte har fått stöd för inköpet.
  • Priset får inte vara högre än marknadsvärdet och ska vara lägre än kostnaden för motsvarande ny utrustning eller material.
  • Utrustningen eller materialet ska ha de tekniska egenskaper som behövs för insatsen.
 • Arvoden och lön till personal för att genomföra projektet, inklusive lönekostnadspåslag 42,68 procent.
 • Indirekta kostnader ersätts med 15 procent schablonpåslag på utgifterna för personal (lön inklusive lönekostnadspåslag).
 • Eget arbete för att genomföra projektet (gäller då enskild företagare eller delägare i kommandit- eller handelsbolag som arbetar i projektet), se nedan under enhetskostnad.
 • Köp av tjänst för att genomföra projektet.
 • Immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara.
 • Offentliga resurser.
 • Övriga utgifter som är kopplade till projektet, som t.ex. utgifter för tryckning av material, möteslokaler och resor.

En investering är en fysisk tillgång med ett inköpspris som totalt överstiger 22 000 kronor.

Stödmottagare som är offentliga organisationer ska följa lagen om offentlig upphandling. Även andra än offentliga organisationer kan omfattas av den lagen. Läs mer på: www.upphandlingsmyndigheten.se

Enhetskostnader används i dessa fall:

 • Utgifter för lunch eller middag ersätts enligt Skatteverkets avdragsgilla nivå vid tidpunkten för stödbeslutet. Högre utgifter för mat kan vara godkända vid konferenser, transnationella projekt och specifika aktiviteter i projekt där mat har en central roll.
 • Utgifter för fika ersätts enligt faktiska utgifter men högst till Skatteverkets avdragsgilla nivå vid tidpunkten för stödbeslutet.
 • Milersättning för resor ersätts med 30 kronor per mil.
 • Traktamente ersätts enligt Skatteverkets riktlinjer.
 • Eget arbete ersätts med 220 kronor per redovisad timme. Detta gäller endast om stödmottagaren är en enskild firma, kommandit- eller handelsbolag och där stödmottagaren har fyllt 16 år.
Dela: