Tre insatsområden

För att uppnå de tre övergripande målen fördelas projekten i tre olika insatsområden: Närproducerat och nya lokala marknader, Kommunikation och tillgänglighet samt Naturvärden och grön och blå tillväxt. Projekt som ges stöd ska passa inom insatsområdena och svara mot dess respektive delmål.

Klicka på plustecknet i den gröna cirkeln för att läsa mer om respektive insatsområde.

Närproducerat och nya lokala marknader

DELMÅL 1.1: Samverkan mellan näringar för utveckling av besöksnäringen och nya lokala marknader

 • Utveckla lokala marknader för närproducerade produkter och tjänster
 • Göra de närproducerade varorna mer tillgängliga och kända
 • Utveckla nya metoder för försäljning
 • Samverka kring varumärkesbyggande, marknadsföring och distributionskanaler
 • Verka för att säsongsanställningar övergår till åretruntanställningar
 • Skapa nya arbetstillfällen

DELMÅL 1.2: System och metoder för kompetensöverföring och samarbeten inom/mellan privat, ideell och offentlig sektor

 • Utveckla system och metoder för kompetensöverföring
 • Genomföra kompetenshöjande insatser för företag, föreningar och andra aktörer
 • Stödja företag, föreningar och andra aktörer att bli exportmogna och bättre kunna svara mot marknadens efterfrågan
 • Finna nya sätt för samarbete och utbyte med andra länder
 • Verka för att bevara arbetstillfällen

DELMÅL 1.3: Ökad lokal förädling/produkt-utveckling samt diversifiering bland jordbruks- och fiskeföretag

 • Stödja produkt- och företagsutveckling
 • Skapa arenor för kunskapsutbyte och kontaktskapande
 • Utveckla varumärken och unika produkter
 • Höja kunskapen kring marknadsföring och försäljning
 • Verka för mångfald och diversifiering av företagen
 • Verka för att bevara och skapa arbetstillfällen

DELMÅL 1.4: Ökad framtidstro och hållbar tillväxt inom jordbruk, fiske och hantverk

 • Stödja lokala aktörer i utvecklingsskedet
 • Bevara hotad kompetens i området
 • Utveckla fiske- och aktivitetsturismen på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt
 • Utveckla nya marknadsföringsmetoder och nya försäljningskanaler
 • Påverka regelverk som idag är mer anpassade efter storskalighet snarare än småskalighet
 • Skapa nya företag
 • Verka för att bevara och skapa arbetstillfällen
Kommunikation och tillgänglighet

DELMÅL 2.1: Attrahera och utveckla kompetenser och nya lokala finansieringsmöjligheter

 • Öka områdets konkurrenskraft
 • Matcha rätt kompetens med rätt jobb
 • Genomföra kompetenshöjande insatser
 • Utveckla och testa nya lokala finansieringslösningar
 • Verka för att fler som står utanför arbetsmarknaden får sysselsättning
 • Öka antalet invånare med eftergymnasial utbildning

DELMÅL 2.2: Förbättrad fysisk och digital infrastruktur

 • Verka för förbättrad digital och fysisk infrastruktur
 • Utveckla metoder för samåkning
 • Bidra till informationsspridning om det kollektiva resandet
 • Utveckla digitala lösningar som kan förenkla människors mobilitet

DELMÅL 2.3: Inkludering av områdets invånare med fokus på unga och nya svenskar

 • Involvera unga och nya svenskar i utvecklingen av bygden
 • Utveckla befintliga eller skapa nya dialogformer och forum
 • Inkludera unga och nya svenskar i styrelser, byalag etc.
 • Verka för att fler som står utanför arbetsmarknaden får sysselsättning
 • Genomföra kompetenshöjande insatser
 • Skapa nya fysiska mötesplatser och utveckla befintliga

DELMÅL 2.4: Ökad tillgänglighet, utbud och kvalitet av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter

 • Verka för att förlänga besökssäsongen
 • Utveckla klimatvänliga aktiviteter
 • Samverka kring förbättrad tillgänglighet till våra natur- och strövområden
 • Skapa nya företag och arbetstillfällen
 • Länka samman vår kulturhistoria med vår kulturnutid och framtid
 • Öka utbudet, kvalitén och tillgängligheten inom natur-, kultur- och fritidsverksamheterna i området
Naturvärden och grön och blå tillväxt

DELMÅL 3.1: Förbättrad vattenkvalitet och skydd av den biologiska mångfalden

 • Verka för att förbättra miljön och vattenkvalitén i Hanöbukten, södra Östersjön samt våra sjöar och vattendrag
 • Verka för att minska miljörisker
 • Verka för att skydda den biologiska mångfalden, naturvärdena och ekosystemtjänster
 • Stödja stabila ekosystem
 • Skapa tillväxt som stämmer överens med vad ekosystemtjänsterna klarar av
 • Bidra till hållbar vattenhantering
 • Samverka med högskola/universitet kring dessa frågor

DELMÅL 3.2: Ökad omställning till hållbart kretsloppstänkande

 • Skapa förutsättningar för omställning till förnybar energi
 • Bidra till energieffektivisering
 • Öka kunskapen kring och utveckla nyttjandet av biogas
 • Skapa förutsättningar för omställning till ett hållbart kretsloppstänkande

DELMÅL 3.3: Ökad kunskap och intresse för hållbarhetsfrågor och naturen

 • Öka förståelsen och kunskapen kring hållbarhetsfrågor och naturen
 • Samverka för biologisk mångfald och kring förbättrad tillgänglighet till naturen
 • Samverka med högskola/universitet kring dessa frågor
Dela: