EU och Jordbruksverket

generell-leader

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett av verktygen för att nå målen för Europa 2020, som är EU:s 10-årsstrategi för tillväxt, jobb och välstånd i Europa. Ledorden är “smart och hållbar tillväxt för alla.”

EU 2020 har fem överordnade mål för sysselsättning, energi och klimat, innovation, utbildning och social sammanhållning. Nationella, regionala och lokala utvecklingsstrategier i hela Europa ska också bidra till att uppfylla strategins mål.

Verktygen för att uppnå målen i Europa 2020 är bland annat EU:s lagstiftning och budget samt EU-ländernas nationella, regionala och lokala politik. Den största delen av EU:s budget består av en mängd olika fonder och program som ska bidra till att förverkliga strategin genom att möjliggöra satsningar för utveckling.

Europeiska kommissionens hemsida går det att ladda ner och läsa Europa 2020 i såväl kort som full version.

Förvaltande myndighet

Jordbruksverket är den förvaltande myndigheten för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige. Under programperioden ansvarar Jordbruksverket för samordning, förvaltning och utbetalning för lokalt ledd utveckling. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats och på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Europeiska struktur- och investeringsfonderna

I Sverige finns fyra europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder) för att förverkliga EU 2020. De används för att skapa en hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regionerna i Europa. Stödet inom lokalt ledd utveckling kan komma från samtliga fyra fonder. Ett projekt finansieras enbart med medel från en fond.

  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden) – EJFLU
  • Europeiska havs- och fiskerifonden (havs- och fiskerifonden) – EHFF
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (regionalfonden) – ERUF
  • Europeiska socialfonden (socialfonden) – ESF

De olika fonderna samspelar på många olika sätt och kompletterar varandra vid olika tillfällen. Regionalfonden fokuserar på starka regioner och konkurrenskraftiga företag och socialfonden på att stärka kopplingen mellan utbildning och arbete. Landsbygdsfonden inriktas mot grön tillväxt och förutsättningar att bo på landsbygden medan havs- och fiskefonden handlar om hållbart och konkurrenskraftigt fiske.

Dela: