Leaderprojekt 2008-2013

Under perioden 2008-2013 genomfördes 67 leaderprojekt i sydöstra Skåne, varav två paraplyprojekt tillsammans genererade ytterligare 69 delprojekt.

Samtliga projekt som beviljades och genomfördes bidrog till att uppfylla målen i  Leader Ystad-Österlenregionens utvecklingsstrategi för åren 2008-2013.

Leaderområdet fördelade under perioden projektmedel till ett belopp om 27 153 351 kronor från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Utöver detta tillkom offentlig medfinansiering från de medverkande kommunerna på 7 726 671 kronor, övrig offentlig medfinansiering på 5 387 345 kronor samt privat finansiering på 5 751 322 kronor. Samtliga projekt genererade tillsammans ideellt arbete till ett belopp av 17 421 052 kronor.

Här nedanför presenteras samtliga projekt uppdelade efter de strategiska inriktningarna i utvecklingsstrategin.

Längst ner på denna sida finns utvecklingsstrategin samt en resultatsammanställning från programperioden 2007-2013 i PDF-format.

Projekt inom "Den företagsamma Ystad-Österlenregionen"

Löderup Turism

Projektidé
Många mindre entreprenörer såg ett behov av en gemensam mötesplats för områdets turistenheter där de tillsammans kunde genomföra åtgärder för att öka områdets attraktionskraft för turister.

Genomförande
Projektet började med att skapa ett intresse och samarbete bland områdets turistenheter för mötesplatsen Löderup Turism. Efter det genomfördes olika aktiviteter för att öka tillgängligheten och attraktionskraften genom att påvisa och paketera det stora utbudet av bl.a. upplevelser, mat och natur.

Resultat
Projektet resulterade i ett stort antal medlemmar i föreningen samt hemsida, tryckt karta och infartsskyltar. Det genomfördes även två aktiviteter med syfte att förlänga turistsäsongen, Kåsebergaloppet och Julrundan. Ytterligare resultat som är svåra att mäta är att projektmedlemmarna upplever att det kommit fler människor till området och att många av dessa använder turistkartan. Även ett ökat antal gäster som bokar sista-minuten-rum tack vare en samordningstjänst på hemsidan har noterats.

Projektägare Löderup Turism
Projekttid 2009.04 – 2010.12
Finansiering 151 500 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 81 725 kr
Plats Löderup, Ystad
Strategisk inriktning Företagsamhet
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.loderupturism.se

Förstudie: Barntillåtet javisst!

Projektidé
Utbudet av upplevelser och mötesplatser för både boende och besökande barn, unga och barnfamiljer är begränsat på Österlen. För att öka inflyttningen är nyckelordet turism. Projektidén handlade om att det behövs ett nytt förhållnings- och arbetssätt för att barnfamiljer ska välja att bo eller resa till Österlen. Ett förhållningssätt som höjer barnens status genom bl.a. meningsfulla aktiviteter och upplevelser som skapar mervärde för alla.

Genomförande
Projektet ville genomföra ett pilotprojekt för barn i 7-12-års åldern inom områdena mat, natur och kultur. De projekt med bäst bärighet skulle överlämnas till annan part som drev det vidare. Efter detta skulle projektet utvärderas och spridas vidare för att gynna andra.

Resultat
Projektet genomförde fler aktiviteter än de tidigare beräknat och lyckade exempel är bl.a. Barnens bästa bord, hemsida med chattforum, äventyrsbana (Wild Kids). Andra erfarenheter som projektmedlemmarna tar med sig är vikten av strukturerad handlingsplan, engagemang och att projektgruppen har en bra mix av erfarenhet, kompetens och flexibilitet. Förstudien resulterade även i att man upptäckt ännu fler möjligheter till aktiviteter för barn och unga och intressenterna har blivit flera.

Projektägare Föräldraföreningen Piratenskolan, Kivik
Projekttid 2009.08 – 2010.04
Finansiering 544 904 kr
Privat finansiering 7 145 kr
Ideellt arbete 322 276 kr
Plats Simrishamn
Strategisk inriktning Företagsamhet
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.facebook.com/barnensbastabord/

Kompetensutveckling och nyrekrytering av fruktodlare

Projektidé
Projektet ville stärka fruktodlingsbranschens ekonomiska överlevnad, långsiktiga hållbarhet och ett bättre utnyttjande av lokala resurser genom kompetensutveckling, nyrekrytering, kunskapsuppbyggnad och informationsspridning. De ville identifiera problemställningar och se på lösningar av dessa inom fruktodlingsbranschen.

Genomförande
Projektet har genomfört två större seminarier för att utbilda fruktodlare, både etablerade och potentiella. Utbildningsmaterial har tagits fram till seminarier. Det har också genomförts publika aktiviteter för att sprida kunskap om fruktodlingsbranschen och hur den svenska branschen ser ut. Det har genomförts butikskampanjer i Brösarp, Simrishamn och Kivik för att informera och utbilda personalen i hantering av frukt.

Resultat
En ideell förening, Äpplets vänner, har bildats med syftet att arbeta aktivt för att belysa vikten och behovet av svensk fruktodlingsbransch. En hemsida skapades med bl.a. rådgivning, information om olika äppelsorter och kunskap om äppelodling för etablerade, presumtiva eller nyblivna fruktodlare. Intresset för svensk frukt och fruktodlingens villkor har varit stort från både allmänheten och detaljhandeln. Fruktodlarna har fått ökad kunskap och kompetens samt att två nya fruktodlare har etablerat sig.

Projektägare Äpplets vänner
Projekttid 2011.04 – 2012.11
Finansiering 309 451 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 79 975 kr
Plats Kivik, Simrishamn
Strategisk inriktning Företagsamhet
Axel Konkurrenskraft jord och skog

Ystad-Österlen turistfiskeprojekt

Projektidé
Projektet ägdes av Leader Ystad-Österlenregionen och hade till syfte att marknadsföra sportfiskets potential på en internationell arena. Projektet var en del av ett stort nationellt turistfiskeprojekt inom Leader som syftade till att kompetensutveckla entreprenörer i turistfiske samt marknadsföra svenska fiskedestinationer på den internationella marknaden.

Genomförande
På lokal nivå arbetade man med att rekrytera entreprenörer, arrangera utbildningar och fullgöra kvalitetssäkring. Genom det nationella projektet kunde man på bästa sätt utveckla regionens förutsättningar för internationellt turistsportfiske genom att regionala aktörer kunde delta på internationella mässor och genom att finna nya försäljningskanaler för sina produkter.

Resultat
Ett tätt samarbete har skapats mellan några av de deltagande företagen som marknadsförts i projektet. Det har även skapats möjlighet till nyetablerade företag i området samt företag som inriktar sig mot den här näringsdelen som en effekt av att man såg nyttan i den här dedikerade och profilerade satsningen av fisketurism. Nätverksbyggandet har enbart tillkommit tack vare projektet. Ett genomarbetat marknadsföringsmaterial togs fram på fyra språk i såväl tryck- som webbformat. Ökad kunskap om vad fisketurism kan generera i arbetstillfällen och ekonomi har kommit fram.

Projektägare Leader Ystad-Österlenregionen
Projekttid 2010.03 – 2014.06
Finansiering 1 650 000 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 0 kr
Plats Ystad-Österlenregionen
Strategisk inriktning Företagsamhet
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.fishingparadise.se

Förstudie: Isolen

Projektidé
Projektet hade som inriktning att genom förstudien ta fram beslutsunderlag till ett huvudprojekt som syftade till att undersöka förutsättningar att utveckla och tillverka isoleringsmaterial av ekologisk fårull. Behov och efterfrågan var också en fråga som var viktig att undersöka med fokus på en mängd intressenter.

Genomförande
Projektet hade fem arbetsgrupper med olika ansvarsområden som analyserades som viktiga i första skedet. Bl.a. marknadsanalys, uppfödare och logistik, process och produktutveckling, marknadsföring samt kalkylering och finansiering för efterföljande steg.

Resultat
Projektidéns kraft är bekräftad, då intresset för får, lamm och landsbygd samt intresset för ekologiska byggmaterial ökar. Det finns goda möjligheter för ökad efterfrågan och intressenterna från fåruppfödarna är många. Projektet bidrog till att i förlängningen skapa långsiktig året-runt-sysselsättning på landsbygden och att tillvarata material som tidigare setts som en icke lönsam biprodukt i många fall. Det finns bra förutsättningar och en tydlig marknad för isoleringsprodukter av fårull och utvecklingsprocessen är realiserbar.

Projektägare Isolen
Projekttid 2010.12 – 2011.04
Finansiering 184 920 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 54 775 kr
Plats Ystad-Österlenregionen
Strategisk inriktning Företagsamhet
Axel Konkurrenskraft jord och skog

www.isolen.com

Landskap Kunskap Framtid

Projektidé
Projektet önskade belysa kommunens natur- och kulturlandskap som besöksmål och part för såväl besökare och kommuninvånare som företag och organisationer. Projektet önskade prova olika pilotprojekt för att undersöka möjliga framtida vägar och riktningar.

Genomförande
Initialt delgav de medverkande parterna varandra sin historia, tanke, målgrupper och verksamhet, mål och idéer. Parterna gavs slutligen inom projektet möjlighet att planera, utveckla och arrangera olika pilotaktiviteter för att prova aktivitetens hållbarhet och intresse för att undersöka realiteten kring hur parterna även framöver skulle kunna erbjuda aktiviteten i verksamhetens framtida utbud.

Resultat
De medverkande parterna har fått och gett kunskap kring ämnet. Flera kontakter och nätverk har gett fortsatta uppdrag och inriktningar. Projektet gav kunskap och svar på några frågor som underlättar det framtida arbetet. Projektet gav de medverkande möjligheter att pröva koncept och idéer som annars kan vara svåra att finansiera eller avsätta tid till att arbeta fram.

Projektägare Sjöbo kommun
Projekttid 2010.11 – 2012.12
Finansiering 151 604 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 27 825 kr
Plats Sjöbo
Strategisk inriktning Företagsamhet
Axel Miljö och landskap

www.sjobo.se

Den arbetande vallhunden

Projektidé
Ett utbildningsprojekt med syfte att öka den yrkesarbetande bondens konkurrenskraft genom att informera och utbilda dem i konsten att införa arbetande vallhundar i deras verksamhet. Projektet vände sig till såväl nöt- som fårbönder i regionen. Utbildningens innehåll spände över allt från ekonomi och teori till hembesök och praktisk träning.

Genomförande
Initialt i projektet började man med planerings- och utbildningsarbete och genom projektet har man sedan nått ut till yrkesverksamma bönder och erbjudit ett antal utbildningstillfällen. Det har även genomförts en utvärdering inom projektet samt en spridning av projektets resultat till alla tillhörande lokala klubbar inom Svenska Vallhundsklubben.

Resultat
Totalt engagerades tio verksamma bönder med hund. En aktiv grupp inom Skånes vallhundsklubb arbetar vidare i projektets linje med utbildningsinsatser. Projektet visade vägen och nu vaknar intresset som på sikt kommer att ge ännu fler resultat och redan nu pågår erfarenhetsutbyte nationellt inom Svenska vallhundsklubben som hjälper andra lokalklubbar att starta liknande projekt.

Projektägare Svenska Vallhundsklubben
Projekttid 2011.08 – 2013.04
Finansiering 348 849 kr
Privat finansiering 185 270 kr
Ideellt arbete 493 900 kr
Plats Ystad-Österlenregionen
Strategisk inriktning Företagsamhet
Axel Konkurrenskraft jord och skog

www.svak.se

Genväg Österlen

Projektidé
Väg 1570 var i hög grad en genomfartsled, få uppmärksammade all den verksamhet som bedrivs utmed vägen. Få företagare hade kontakt med varandra eller kände ens till varandra. Projektet syftade till att skapa kontakt och samarbete mellan företagarna längs vägen och i förlängningen göra företagen mer bärkraftiga. För att få fler kunder och få de som passerar vägen att uppmärksamma alla företag som finns utmed den valde man att satsa på projektidén.

Genomförande
Det övergripande målet var att stärka det lokala näringslivet och att öka gemenskapen och samhörigheten i bygden. Därför bildade man ett nätverk av företagarna genom regelbundna möten, föredrag, utbildningar, studieresor, gemenskapsskapande fester samt gemensam marknadsföring av konceptet ”Genväg Österlen” och aktivitetsdagar som Öppet Hus och andra evenemang.

Resultat
Varumärket Genväg Österlen är etablerat och väg 1570 är inte bara längre ett vägnummer utan har fått en identitet. Öppet Hus-dagarna har blivit ett begrepp som människor känner till och nätverket har skapat sig en profil som nyetablerade företag gärna tar kontakt med och ansöker om medlemskap. Arbetet med föreningen Genväg Österlen fortsätter att drivas vidare på den goda grund som lagts genom projektet.

Projektägare Genväg Österlen
Projekttid 2011.02 – 2013.12
Finansiering 545 773 kr
Privat finansiering 11 000 kr
Ideellt arbete 1 643 864 kr
Plats Väg 1570, Tomelilla & Simrishamn
Strategisk inriktning Företagsamhet
Axel Livskvalitet och diversifiering

http://genvagosterlen.wixsite.com/genvagosterlen

Isolen 2.0

Projektidé
Projektets syfte var att undersöka möjligheterna att utveckla landsbygd och fårnäring genom att tillvarata den fårull som idag destrueras för att istället använda den som fårullsisolering till byggnader. Logistikkedjor för insamling, möjliga modeller och marknadsföring skulle också ingå i projektets undersökningsmaterial. Projektet är ett följdprojekt av Förstudie Isolen.

Genomförande
En utredning genomfördes kring logistiska frågor med fokus på fårböndernas krav på en fungerande insamlingsverksamhet. Fokus har varit på produktutveckling i samarbete med intressenter inom industrin, arkitekter och den ekologiska byggmarknaden. Man har även genomfört prototyputveckling, teknikutveckling samt testat den tillverkade ullisoleringen i byggnad. Omfattande marknadsanalyser samt marknadsföring av produkten för att förbereda marknaden har också genomförts.

Resultat
Projektet har lagt grunden till en verksamhet som kan starta efter projektets slut. Insamling av fårull i främst Skåne och Blekinge gör att bönderna får hjälp med att bli av med sin överskottsull. Projektet skapade kontaktytor och nätverk för ett fortsatt utvecklingsarbete och spred kunskap om ekologisk fårullsisolering. Projektet möjliggjorde även kompetenshöjning och synliggörande för ett antal långtidsarbetslösa, samt skapade arbetstillfällen för några av dessa personer.

Projektägare Isolen
Projekttid 2011.05 – 2014.02
Finansiering 1 373 820 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 59 675 kr
Plats Skåne
Strategisk inriktning Företagsamhet
Axel Konkurrenskraft jord och skog

www.isolen.com

Förstudie: Skåne Tranås

Projektidé
Skåne Tranås delar liksom många andra byar i regionen problemet med att aktiviteterna under lågsäsong är få. För att skapa tillväxt på en liten ort ville man nå besökare som nyttjar service och företagstjänster. Likt ringar på vattnet skulle detta också ge näring till utveckling av de bofastas behov.

Genomförande
I projektet har man inventerat och identifierat byns USP:er (Unique Selling Points) samt utrett befintliga och realistiska besöksanledningar för besöksmål. Man har genomfört en byarunda som är en historisk promenadslinga i byns centrala delar samt försett denna med skyltar. Ytterligare har man producerat och spridit TranesBladet med syfte att kommunicera, sammanhålla, informera och synliggöra Skåne Tranås både internt och externt.

Resultat
Projektet har skapat en ökad stolthet för bygden och en vi-känsla bland byborna. Många uppskattar Byarundan och fler besökare har kommit till byn. Goda cirklar ökar attraktionskraften för externa besökare och ger bättre förutsättningar för social service. Byns företagare har fått ett ökat ”affärstänkande” och input avseende marknadsföringsinsatser. Nya målgrupper har identifierats och fler idéer att jobba vidare med har skapats.

Projektägare Tranås ungdomsförening
Projekttid 2011.10 – 2012.09
Finansiering 177 000 kr
Privat finansiering 3 000 kr
Ideellt arbete 164 151 kr
Plats Skåne-Tranås, Tomelilla
Strategisk inriktning Företagsamhet
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.skanetranas.com

Golfdestination Ystad Österlen

Projektidé
Syftet var att förlänga golfsäsongen för golfklubbarna i Ystad-Österlenregionen med ett ökat antal golfgäster under vår och höst. Därför ville man skapa och etablera ett varumärke och en kraftfull portal för att sprida marknadsföringen. Förväntade följdeffekter skulle vara att boende, restauranger och andra aktörer inom besöksnäringen också skulle få längre säsong.

Genomförande
Under projekttiden genomfördes spridda och riktade insatser genom marknadsföring för att nå nya golfgäster. Speciellt riktade man in sig på Danmark som en potentiell marknad att locka gäster från. Ett gemensamt varumärke med gemensam hemsida för de olika golfklubbarna höll nere kostnaderna men ökade vidden av människor man kunde nå. Olika samarbeten med bl.a. Visit Sweden och Tourism in Skåne underlättade genomförandet.

Resultat
Antalet danska gästspelare har minskat nationellt medan de klubbar som ingick i projektet istället ökat sin andel av danska spelare. I och med att projektet valt att rikta insatserna till människor som bor långt ifrån golfdestinationen har projektet även bidragit till att antalet nätter med danska gäster ökat.

Projektägare Golfdestination Ystad Österlen
Projekttid 2011.08 – 2012.12
Finansiering 344 500 kr
Privat finansiering 100 000 kr
Ideellt arbete 142 713 kr
Plats Ystad-Österlenregionen
Strategisk inriktning Företagsamhet
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.golfystadosterlen.se

Projekt inom "Den hållbara Ystad-Österlenregionen"

Skörda regnvatten

Projektidé
Projektets syfte var att sprida kunskap om klimatförändringarnas påverkan på trädgårdsodlingen utifrån ett vattenperspektiv. Användandet av dricksvattnet behöver förändras för att inte i onödan slösa på resurserna. Därför behöver man lyfta frågan kring att skörda regnvatten som kan användas vid trädgårdsbevattningar och i andra sammanhang.

Genomförande
Projektet tog fram prototyper för insamling av regnvatten. En broschyr togs fram som fungerade som guidning genom trädgården samt en summering av de element och den hänsyn som bör beaktas i en hållbar trädgård. En hemsida utvecklades som ett forum för medlemmar att följa aktiviteterna.

Resultat
I visningsträdgården på Svabesholm uppvisades prototyperna där man samlade och använde regnvattnet. Samarbeten vidgades med institutioner, föreningar, företag och kommuner för breddade folkbildningsinsatser och kunskapsspridning. Projektet tilldelades Simrishamns kommuns miljöpris 2010. Arbetet har fortsatt med Tomelilla kommun och Österlens folkhögskola efter att projektet avslutats.

Projektägare Trädgården som Livsrum – Blickpunkt Österlen
Projekttid 2009.03 – 2011.06
Finansiering 505 325 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 293 302 kr
Plats Simrishamn
Strategisk inriktning Hållbarhet
Axel Miljö och landskap

www.tradgardensomlivsrum.se

Förstudie: Biogas Färs

Projektidé
Huvudsyftet med förstudien var att presentera ett underlag för beslut om huruvida gödselbaserad biogasproduktion är utvecklingsbart som en verksamhetsgren inom lantbruket i regionen. Med biogas kan konkurrenskrafter i jordbruket öka och påverkan på miljön bli mindre.

Genomförande
Förstudien tog fram underlag för beslut om konceptet Biogas Färs kunde drivas vidare till handling eller inte. Den inventering som genomfördes av gödselmängder samlade 37 lantbruksföretag från 43 gårdar. Projektet syftade även till att åstadkomma förbättrad konkurrenskraft för lantbruket genom att erbjuda en affärsmöjlighet där lantbrukarna förädlar råvaran ända till slutkund istället för att enbart vara råvaruproducent.

Resultat
Förstudien bedömde det lantbruksbaserade biogassystemet Biogas Färs som utvecklingsbart och arbetet fortskrider för att realisera lantbrukets möjligheter att producera förnybart fordonsbränsle.

Projektägare Biogas Färs
Projekttid 2009.08 – 2010.04
Finansiering 438 466 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 1 139 275 kr
Plats Sjöbo
Strategisk inriktning Hållbarhet
Axel Konkurrenskraft jord och skog

Försköning Tolångaån

Projektidé
Projektet ville framförallt förbättra miljön i och runt Tolångaån. Ån riskerade att växa igen och föreningen kände att åtgärder behövde vidtas för att det rika djur-, fågel- och fisklivet inte skulle slås ut. Det fanns även behov av att försköna miljön för att boende och besökare skulle kunna få tillgång till den vackra naturen kring Tolångaån.

Genomförande
Man genomförde den renovering och upprensning som var planerad och konstruerade en bro och planerad grillplats på ön i Tolångaån.

Resultat
Resultatet blev att föreningen kunde anlägga en bro ut till ön i ån, där man även byggde en grillplats med bord och bänkar. Projektet har även verkat för en levande by då naturen blivit mer tillgänglig. Nu finns nya fiskemöjligheter som engagerar bl.a. ungdomar. Framöver kommer föreningen att samarbeta för att underhålla bron och grillplatsen.

Projektägare Tolånga Försköningsförening och Byalaget
Projekttid 2010.03 – 2012.06
Finansiering 51 360 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 78 645 kr
Plats Tolångaån, Sjöbo
Strategisk inriktning Hållbarhet
Axel Miljö och landskap

Skillinge badbrygga

Projektidé
Projektets syfte var att skapa en badplats på Skillinge med den gamla betongbryggan som bas. En badplats med motionsspår skulle också ge en ny samlingsplats för Skillinge.

Genomförande
Huvudsakliga aktiviteter har varit att renovera den gamla betongbryggan, öppna den inre delen för genomströmning samt att förse bryggan med ett trädäck och räcke. Dessutom har man byggt ett omklädnadsskydd (som kan plockas ner under vintermånaderna), byggt en grillplats, röjt ett skogsparti för att möjliggöra en motionsslinga samt satt ut bänkar på brygga och strand för besökande.

Resultat
Efter invigning med pompa och ståt står nu bryggan klar att användas. Ett mycket uppskattat och efterlängtat projekt då antalet personer som närvarade vid invigningen samt antalet medlemmar i Badbryggans vänner på Skillinge var tämligen högt. Resultatet från projektet stärker ortens attraktionskraft vilket kan få effekter för inflyttning och uthyrning.

Projektägare Badbryggans Vänner på Skillinge
Projekttid 2010.09 – 2012.03
Finansiering 430 450 kr
Privat finansiering 50 000 kr
Ideellt arbete 202 838 kr
Plats Skillinge, Simrishamn
Strategisk inriktning Hållbarhet
Axel Miljö och landskap

www.skillinge.com

Sövdesjön MKB (miljökonsekvensbeskrivning)

Projektidé
Projektet var kopplat till ”Naturvårdsprojekt för Sövdesjön”, vilket även ledde till att planen för det projektet blev omarbetad tack vare att man genomförde en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Genomförande
Omarbetningen av planen för tidigare projekt har genomförts. Arbetet har bestått i att revidera tidigare framtagen projektplan så att aktiviteterna kan accepteras i ett tillstånd som uppfyller Natura 2000-kraven som finns för området. Den omarbetade projektplanen har legat till grund för framtagningen av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).

Resultat
Det övergripande målet med projektet var att ta fram underlag så att projektet ”Naturvårdsprojekt för Sövdesjön, Salsbjär och tillhörande strandområde” kan genomföras i en reviderad form. Målet har uppnåtts så till vida att underlag som krävs för att projektet ska godkännas av Länsstyrelsen har tagits fram.

Projektägare Sövde byalag
Projekttid 2011.04 – 2011.08
Finansiering 31 875 kr
Privat finansiering 5 000 kr
Ideellt arbete 19 513 kr
Plats Sövde, Sjöbo
Strategisk inriktning Hållbarhet
Axel Miljö och landskap

www.sovde.se

Förstudie: Graverne i Kåseberga

Projektidé
Här ville man möjliggöra en återställning av sjön Graverne i Kåseberga till ”ursprungligt” skick genom förstudie och framtagande av samrådsunderlag. Det ingick även i projektet att försköna byn och göra det säkrare för barn att vistas kring sjön.

Genomförande
Man har genomfört platsbesök med berörda myndigheter och andra intressenter. Samrådsunderlag har tagits fram och man har haft möte med kommunerna och Länsstyrelsen.

Resultat
Förutom samrådsunderlag som tagits fram och skickats in kan man se följdeffekter som en attraktivare destination. Detta kan leda till fler besökare som ger större omsättning till bygden. Framöver kommer man att inleda fas två, vilket är genomförande av restaureringen enligt Länsstyrelens besked.

Projektägare Kåseberga byalag
Projekttid 2012.04 – 2013.03
Finansiering 63 975 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 56 000 kr
Plats Kåseberga, Ystad
Strategiska inriktning Hållbarhet
Axel Miljö och landskap

www.kaseberga.se

Projekt inom "Den kreativa och aktiva Ystad-Österlenregionen"

Ungdom 1.0 och 2.0

Projektidé
Paraplyprojekt med fokus på unga. Syftet med projektet var att stärka ungas möjligheter att utveckla landsbygden och känna sig delaktiga i utvecklingen av sin hembygd. Projektet ville skapa möjligheter för unga att förverkliga sina idéer och genomföra sina egna projekt.

Genomförande
Inom projektet har unga i verksamhetsområdet mellan 13 och 25 år erbjudits möjligheten att få stöd och söka upp till 20 000 kronor för att kunna driva sina egna projekt. En anställd projektledare har uppsökt, handlett och koordinerat unga som velat söka stöd. Projektledaren har erbjudit idéworkshops på skolor, i föreningar och organisationer, varit synlig i såväl rasthallar och på mässor som på sociala medier och internet för att nå målgruppen. Projektansökningarna beslutades av en ungdomsstyrelse, U-LAG, som även agerat som ambassadörer för projektet.

Resultat
Paraplyprojektet har erbjudit en snabb och enkel modell för finansiering av projekt genom förkortad ansökningstid, minskad byråkrati samt stöd och hjälp från en anställd projektledare. Detta har resulterat i 28 delprojekt som drivits av 129 unga projektledare inom Ungdom 1.0 och 41 delprojekt som drivits av 251 unga projektledare inom Ungdom 2.0. Utöver detta har de två paraplyprojekten gett tusentals personer i målgruppen glädje genom de aktiviteter som genomförts.

Positiva effekter
• Fler och nya aktiviteter för unga
• Unga har fått möjlighet att prova på och att misslyckas
• Ungas egna idéer har prioriteras
• Unga har lärt sig att driva egna projekt, de har utvecklas och lärt sig att ta ansvar
• Unga har getts en inblick i EU:s program och fonder
• Större möjlighet till en föryngring i lokala byalag och föreningar
• Bygden har fått fler unga förebilder

Exempel på delprojekt
Teater, buskis & musikaluppsättningar
Skateboard- & longboardevenemang
Musikfestivaler
LAN
Kurs i breakdance, rap & graffiti
Uppstart av tjejjour
Uppstart av Capoeiragrupp
Konstutställning
Temadag: Trafficking
Feministisk kväll
Uppstart av Parkourförening
Temakväll: Antirasism
Projektledarkurs
Hundagilityläger
Träning & tävlingar i ponnyagility
Cosplay (asiatiskt konvent)
Mountainboard camp
Musikalskola
Studio för filmredigering
Syjunta
Entreprenörscafé
Almedalsbesök
Ridläger
Kurs i musikinspelning
Bilträff
Stylistkurs
Fotokurs

UNGDOM 1.0
Projektägare Leader Ystad-Österlenregionen
Projekttid 2009.08 – 2011.07
Finansiering 1 414 420 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 829 500 kr
Plats Ystad-Österlenregionen
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

UNGDOM 2.0
Projektägare Leader Ystad-Österlenregionen
Projekttid 2011.12 – 2014.06
Finansiering 2 208 168 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 1 005 460 kr
Plats Ystad-Österlenregionen
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

Utveckling av Hagestads föreningsliv

Projektidé
Skapa en fysisk mötesplats och en lokal som kunde möta upp de behov som fanns för kurs-, läger- och föreningsverksamhet i området runt Hagestad. Löderups Skyttekår kunde upplåta en lokal för gemensamt brukande, men denna behövde rustas upp för att innefatta resurser för utbildning, träffar, möten och kursverksamhet.

Genomförande
Projektet började med att kartlägga de anslutna föreningarnas behov och önskemål kring hur lokalerna skulle utformas och utrustas. Gemensamma resurser betyder också att föreningarna delade på de investeringskostnader som fanns.

Resultat
Projektet har rustat upp en klubbstuga som möter de behov som finns bland föreningarna som nyttjar den. Föreningslivet har redan ökat i omfattning med flera inplanerade aktiviteter än tidigare. Samhörigheten och kreativiteten inom och mellan föreningarna har ökat. Likaså har gemenskapen ökat vilket varit utvecklande för föreningsverksamheten i Hagestad.

Projektägare Löderups Skyttekår
Projekttid 2009.05 – 2010.07
Finansiering 199 456 kr
Privat finansiering 11 406 kr
Ideellt arbete 207 359 kr
Plats Hagestad, Ystad
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

POFF

Projektidé
Efter att ha definierat ett behov av fortbildning hos de regionala konsthantverkarna startades projektet POFF. Projektet ville skapa en mötesplats för dessa konstnärer och konsthantverkare och de lokala aktörer och arenor som fanns i området. Vidare att knyta an till traktens och regionens rika kulturarv och traditioner.

Genomförande
Man genomförde seminarium som var öppna för både konstnärer och beställare. Ytterligare hölls det en kurs som löpte över ett år med olika teman som avslutades med en utställning i Lund, en publicerad katalog samt webbplats. Samtliga deltagare fick ökad kompetens och nya tillämpningsområden för sitt skapande och sin verksamhet.

Resultat
POFF bidrog till att stärka och utveckla konsthantverket, både som näring och som kultur- och konstområde. Projektet har även lyckats över förväntan med att skapa kollegiala nätverk, flera av kursdeltagarna fortsätter att arbeta ihop. Konsthantverkscentrum (KHVC) kommer att gå vidare med liknande projekt för andra av KHVC:s medlemmar i andra delar av Sverige.

Projektägare Stiftelsen Österlens Konst & Hantverksskola
Projekttid 2009.08 – 2012.03
Finansiering 370 576 kr
Privat finansiering 108 807 kr
Ideellt arbete 0 kr
Plats Österlenskolan, Simrishamn
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.konsthantverkscentrum.org

Brandstad filmby

Projektidé
Syftet med projektet var att göra Brandstad till en hållbar bygd där möjligheter ges att stimulera och främja den lokala företagsamheten för såväl små som för stora företag. Projektet syftade till att stimulera den ekonomiska och sociala aktiviteten i bygden genom att skapa en naturlig samlingsplats i byn. Namnet på projektet kommer från att det 2008 spelades in en dansk-svensk dramakomedi i byn där över 90 bymedlemmar deltog som statister.

Genomförande
Sockenstugan och dess lokaler har renoverats och uppgraderats tekniskt samt inretts. Exteriört har fastigheten fått ett nödvändigt lyft.

Resultat
Projektet och upprustningen av lokalerna har resulterat i ökade aktiviteter i sockenstugan, t.ex. filminspelning, konferens-, kurs- och utbildningsverksamhet, lokaluthyrning till föreningar, företag och andra organisationer. Därmed har föreningar, företag och organisationer i byn getts ökade förutsättningar och möjligheter att expandera och utveckla sin verksamhet. En utbildning som fick stora positiva effekter var Attendo Cares utbildning om jourhem för barn och ungdomar. Många bylagsmedlemmar gick utbildningen och efteråt var det flera som blev familjehem.

Projektägare Brandstad byalag
Projekttid 2009.05 – 2011.05
Finansiering 231 300 kr
Privat finansiering 105 256 kr
Ideellt arbete 951 613 kr
Plats Brandstad, Sjöbo
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.brandstadbyalag.se

Österlen berättar

Projektidé
Syftet var att via berättande i vidsträckt betydelse levandegöra Österlen och stärka både den lokala och individuella identiteten, samt marknadsföra regionen nationellt och internationellt, och därigenom utveckla besöksnäringen. Ett viktigt syfte var också att bredda och fördjupa den egna kompetensen – detta genom att ta del av varandras kunnande och nätverk.

Genomförande
Det genomfördes publika aktiviteter med olika uppdragsgivare och samarbetspartners inom kommun, näringsliv och föreningsliv. Den totala publiksiffran blev över 1 000 personer. Projektet har utvecklat såväl det professionella berättandet som det folkliga. Nya spännande koncept har prövats för samtliga målgrupper. Projektet har anordnat Corporate Storytelling med en informationsträff, workshop och seminarium samt ett event.

Resultat
Medlemmarna har genom interna workshops, spontana konsultationer och samarbeten delat sina kunskaper på ett givande sätt. Detta har också gett spin-off-effekter inom medlemmarnas övriga yrkesliv och lett till nya uppdrag. Flera av projektets samarbetspartners vill arbeta vidare med det muntliga berättandet.

Projektägare Österlen berättar
Projekttid 2009.10 – 2011.01
Finansiering 500 816 kr
Privat finansiering 41 702 kr
Ideellt arbete 630 220 kr
Plats Ystad-Österlenregionen
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

osterlenberattar.nu

Gislöfs smidesmuseum

Projektidé
Smedjan i Gislöv har länge varit i stort behov av upprustning för att fortsatt kunna finnas tillgänglig för allmänheten med förevisning av aktivt hantverkssmide och med en mindre utställningslokal för äldre smide. Projektets viktigaste funktion var dock att sprida kunskap om hantverket smide och smide som en del av vårt kulturarv, speciellt för sydöstra Skåne. Man ville också stimulera till att nya smeder utbildar sig i hantverket.

Genomförande
Projektet har spridit kunskap om smide som hantverk, vilket främjar näringslivet runt det. Genom att vara en del i byggnadsvårdscentrat medverkade projektet även till det nätverk av hantverkare som kom att knytas till Gislöv.

Resultat
På sikt kommer projektet att stimulera och utveckla byggnadshantverket på Österlen, både det privata och det professionella. När byggnadsvårdscentrum är etablerat kommer kurser av olika slag att ordnas i byggnadsvårdscentrats regi. Bland annat kurser i smide, med en aktiv smed, som då förläggs till smedjan. Byggnadsvårdcentrum kommer att öka antalet besökare.

Projektägare Gislövs Smidesmusem och Byagille
Projekttid 2009.11 – 2011.01
Finansiering 218 783 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 115 600 kr
Plats Gislöv, Simrishamn
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.smidesmuseet.com

Fotbollsverksamhetsutveckling på Österlen

Projektidé
Projektidén var att ideella krafter och många föreningsmedlemmar skulle jobba aktivt tillsammans. Anläggningen skulle vara tillgänglig för alla som ville nyttja den.

Genomförande
Huvudmålet var att färdigställa en spelklar konstgräsfotbollsplan. Utöver detta etablerade projektet samarbete med flera fotbollsklubbar i kommunen. Eftersom projektet syftade till att lyfta fotbollskulturen på Österlen integrerade man tidigt processer inom skolverksamheten.

Resultat
Projektet har avlastat inomhushallarna i Simrishamns kommun under vinterhalvåret. Ett större publikantal blev en följdeffekt av vinterträningarna på konstgräsplanen. Förutsättningarna för att hävda sig i högre seriesammanhang i fotboll har ökat. Projektet har även bidragit till att tränare och spelare från andra regioner uppmärksammat planen. Ett samarbete med Malmö FF, som är en av Sveriges största fotbollsklubbar, har inletts.

Projektägare Fotbollsutveckling på Österlen AB
Projekttid 2010.01 – 2011.08
Finansiering 1 498 500 kr
Privat finansiering 2 501 500 kr
Ideellt arbete 663 425 kr
Plats Simrishamn
Strategisk inriktning Kreativitet & aktivitet
Axel Miljö och landskap

Träffpunkt Parken i Tomelilla

Projektidé
Den ideella föreningen ville utveckla Tomelilla Folkets Parks möjligheter att fungera som central träffpunkt för företag, föreningar och människor i olika åldrar med olika intressen och åsikter. En renovering och uppfräschning av Teaterhallen var en viktig förutsättning för att lyckas.

Genomförande
Huvudsakligen behövde Teaterhallen upprustas. Värmepumpar installerades i lokalen, befintliga toaletter behövde rivas och utökas så att de blev handikappanpassade. Scenen behövde repareras för att bättre svara upp mot Riksteaterns krav och önskemål. Loger och tillhörande toalett och dusch behövde fräschas upp genom målning och ny golvbeläggning.

Resultat
Teaterhallen och entréns renovering blev färdigställt. Likaså är föreningens uppsatta mål kring verksamhet i lokalen uppnådda med god marginal. Tomelilla Folkets Park har genom projektet blivit mera känt och fler arrangörer hittar och nyttjar lokalen. Många nya evenemang hålls nu i lokalen.

Projektägare Tomelilla Folkets Park
Projekttid 2010.09 – 2013.02
Finansiering 472 469 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 459 368 kr
Plats Tomelilla
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.tomelillafolketspark.se

Mötesplats Hemmestorp

Projektidé
Föreningen saknade en fungerande lokal för året-runt-bruk där upp till 70 personer kunde vistas för olika aktiviteter. Genom att upprusta stugan kunde man eftersträva en utveckling som gynnar alla boende i Hemmestorpsområdet. Syftet var att kunna hyra ut en väl fungerande föreningsstuga till självkostnadspris till möten, kurser, dans m.m. och locka fler att starta olika aktiviteter.

Genomförande
Man gjorde en rejäl upprustning av den gemensamma stugan och gjorde den brukbar för att kunna möta behov för framtida evenemang.

Resultat
Stugan används nu för en rad olika aktiviteter. Exempel är spelkvällar, bröllop, dop, födelsedagsfester och allsångskvällar. Man har mött upp behovet från verksamma i området samt personer i behov av samlingslokal för möten, träffar, kurser och samkväm.

Projektägare Hemmestorps Fures Sportstugeförening
Projekttid 2010.04 – 2011.10
Finansiering 234 696 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 439 420 kr
Plats Hemmestorps Fure, Sjöbo
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.hemmestorpsfure.se

Simris – En annan by på Österlen

Projektidé
Simris är en gammal kulturby som ofta antas vara en del av Simrishamn. Projektets mål var att ta fram en bok som skulle visa att Simris är betydelsefullt i sig självt och har en egen historia. Boken sågs som ett sätt att ge byborna underlag för att värna om sin hemort och ge byn identitet även framöver. Detta ansågs kunna ge positiva effekter för hela byn.

Genomförande
I projektet gick man igenom ett digert alster av gamla dokument och handlingar med anor ända tillbaka till tidigt 1800-tal. Insamling av bybornas egna minnen och berättelser samt foton, dagböcker, protokoll m.m. genomfördes. En gammal bykista som fanns på Österlens museum i Simrishamn bidrog med mycket information.

Resultat
Det lokala engagemanget i byn kring bokens färdigställande var högt, och människor över generationsgränser har träffats och delat med sig av sina kunskaper om Simris. Likaså har de bofasta och de fritidsboende träffats och fått nya kontaktytor. Efter projektet används boken i studiecirklar och projektledaren har fått många uppdrag att berätta om boken. Intresset för Simris och dess historia är stort och en uppföljare till boken ”Simris – en annan by på Österlen” är planerad. Boken har även uppmärksammats i Malou von Sivers program ”Efter tio” i TV4 i mars 2012.

Projektägare Ingrid Svensson
Projekttid 2010.08 – 2012.09
Finansiering 0 kr
Privat finansiering 103 169 kr
Ideellt arbete 52 500kr
Plats Simris, Simrishamn
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

Ungdomsattraktiva Tomelilla

Projektidé
Projektet ville bidra till ett ökat engagemang kring att skapa ett ungdomsattraktivt Tomelilla. Genom samverkan mellan olika aktörer ville man bidra till ett stort antal olika aktiviteter och att uppmuntra fler personer att bli delaktiga i det lokala närsamhället. Visionen var att Tomelilla skulle vara en plats där unga och unga vuxna trivs att bo i, en plats att vara stolt över och där man kan se sin framtid.

Genomförande
Inom projektet har man aktivt jobbat med ungdomar och deras förhållningssätt till sig själva och andra, samt öppnat ett nytt ”rum” att agera positivt i. Detta har skett med diverse olika aktiviteter såsom självstärkande workshops, politikerträffar, läger m.m. Projektet har även samarbetat med Fryshuset i Stockholm och Malmö samt med ungdomsverksamheter runtom i landet.

Resultat
Projektet har bl.a. resulterat i ökad självkänsla bland ungdomar samt ökad förståelse för andra etniciteter, kön och bakgrund. Ungdomsledarna har även fått ny kunskap om olika arbetssätt. Ungdomarna i Tomelilla med omnejd har blivit mer aktiva, mer engagerade i sin vardagspåverkan samt framtidsfrågor och ungdomsledarna har blivit mer engagerade att arrangera aktiviteter.

Projektägare Attraktiv Framtid
Projekttid 2011.08 – 2013.10
Finansiering 322 390 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 67 615 kr
Plats Tomelilla
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.tomelilla.se

Mötesplats Gladsax

Projektidé
Bakgrunden var att Gladsax Medborgarhus behövde en upprustning för att fungera som en bra samlingslokal. Uppvärmning, isolering, kök, toaletter, fönster och golv i mötessalen var i stort behov av renovering.

Genomförande
Människor har ställt upp med en positiv attityd och allt som var planerat inom projektet blev genomfört.

Resultat
Gladsax Medborgarhus har efter projektet blivit en välfungerande och uppskattad möteslokal. Man arbetar vidare efter projektet med att rikta sig till nya målgrupper som kan hyra lokalerna, t.ex. för arrangemang av kurser och utbildningar.

Projektägare Gladsax Lekplatsförening
Projekttid 2011.03 – 2012.11
Finansiering 258 750 kr
Privat finansiering 10 000 kr
Ideellt arbete 192 767 kr
Plats Gladsax, Simrishamn
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.gladsax.nu

Tomelilla konstgräsplan

Projektidé
Projektet syftade till att utveckla fotbollsintresset för kommunens invånare och skapa en funktionell året-runt-plan. Man ville även etablera och utveckla samarbetet mellan fotbollsklubbarna i ”Fotbollsalliansen i Tomelilla” (FAIT).

Genomförande
Man ville skapa en tränings- och spelplan som kunde nyttjas året runt och i och med detta frigöra utrymme för andra verksamheter i befintliga anläggningar.

Resultat
Projektet skapade en funktionell fotbollsplan för året-runt-bruk, ett samarbetsorgan som lever vidare efter projektslut (FAIT) vilket fungerar som en inkörsport till samtliga fotbollsföreningar i kommunen. Det har även lett till fler tillgängliga inomhustimmar till andra aktiviteter, fler tränings och tävlingstimmar utomhus året om.

Projektägare Tomelilla kommun
Projekttid 2009 – 2012
Finansiering 2 700 000 kr
Privat finansiering 1 500 000 kr
Ideellt arbete 17 500 kr
Plats Tomelilla
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.tomelilla.se

Flora Biografen

Projektidé
För att kunna fortsätta visa biofilm var en omfattande teknisk upprustning av biografteatern Flora nödvändig. Ett behov av aktuella och intressanta filmer fanns i kommunen. En satsning på ytterligare en kulturmötesplats för barn, ungdomar och vuxna var önskvärt och Flora är enligt tradition en mötesplats.

Genomförande
Inom projektet har den nödvändiga digitaliseringen genomförts, inklusive 3D, samt att filmduken anpassats för detta. Man har även installerat utrustning för livesändningar samt digitaliserat och förbättrat bioljudet. Under projektets gång har man också marknadsfört förändringen av biografteatern.

Resultat
Biografteatern Flora är numera ett fullt utbyggt digitalt hus som kan erbjuda teknik som inte finns på annat ställe i kommunen. Biointresset i kommunen har ökat, liksom intresset för andra kulturarrangemang på Flora. Samarbetsprojekt mellan kommunen och föreningar har ökat tack vare de digitala förutsättningarna. Biografteatern kommer i framtiden att vara en intressant mötesplats med många möjligheter till arrangemang och event.

Projektägare Sjöbo kommun
Projekttid 2011.04 – 2013.08
Finansiering 1 304 417 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 0 kr
Plats Sjöbo
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.sjobo.se

Folkhemmet i Östra Hoby

Projektidé
Församlingshemmet i byn var till försäljning och då den fungerat som en naturlig mötesplats för många ville man bevara huset som en mötesplats och i förlängning därmed bidra till byns fortlevnad. Ambitionen var att permanenta och utöka den tidigare verksamheten som fanns samt att erbjuda kulturella aktiviteter för alla åldrar året om.

Genomförande
Inom projektet har man rustat upp inne- och utemiljön kring huset och skapat en hemsida för byalaget och Folkhemmet. En mängd olika aktiviteter har genomförts såsom yoga, jazzfestival, filmvisning, teaterföreställningar, byafrukostar, soppkvällar m.m.

Resultat
Förutom alla genomförda aktiviteter och den fysiska upprustningen har projektet bidragit till ökad interaktivitet mellan de nyinflyttade och de infödda, unga och gamla i byn. Man har även ökat bybornas engagemang i byn och för varandra genom att människor deltagit i arbetsgrupper. Antalet besökare till byn har ökat tack vare genomförda aktiviteter och attraktiviteten för inflyttning och nyföretagande har också ökat.

Projektägare Östra Hoby intresseförening
Projekttid 2011.05 – 2012.12
Finansiering 549 931 kr
Privat finansiering 299 998 kr
Ideellt arbete 837 639 kr
Plats Östra Hoby, Simrishamn
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.ostrahoby.com

Borrby digital bio

Projektidé
Biografens projektorer kunde inte längre matcha dagens teknikutveckling och visningskvaliteten hade därför blivit sämre. Reservdelar och reparatörer med kunskap kring den gamla tekniken var svåra att få tag på och incitamenten för publiken att komma till biografen hade kraftigt minskat. Utan ny digital teknik riskerade den 100-åriga verksamheten att upphöra.

Genomförande
Inom projektet genomförde man den tekniska och lokalmässiga upprustningen som var nödvändig. Man började visa direktsänd opera, har haft regissörsbesök, biografen har även varit uthyrd till boksläppsevenemang, privata fester och även andra arrangemang har ägt rum.

Resultat
Omställningen har bl.a. lett till att biografen kan visa filmer snart efter att Sverigepremiären har varit. Intresset hos publiken för verksamheten har ökat liksom samarbetet med andra lokala, regionala och nationella aktörer. Detta har bl.a. ökat kompentensen inom föreningen. Biografen är nu en livfull, välbesökt kulturinstitution i byn, med en teknisk nivå i fas med dagens krav.

Projektägare Borrby Biografförening
Projekttid 2012.08 – 2013.12
Finansiering 640 000 kr
Privat finansiering 251 389 kr
Ideellt arbete 141 229 kr
Plats Borrby, Simrishamn
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.borrbybiograf.se

Utveckla ungdomsskytteverksamheten

Projektidé
Man ville modernisera och utveckla ungdomsskytteföreningen och på så vis ge ungdomar och ungdomar med funktionshinder möjlighet att träna och tävla under mer stimulerande och motiverande förutsättningar. Man ville även utveckla samarbetet med andra olika aktörer såsom skolor, LSS-boenden och annat föreningsliv.

Genomförande
Inom projektet har man köpt in den nödvändiga utrustning som behövdes, som t.ex. elektroniska tavelenheter, nya luftgevär samt TV-monitorer. Man har även anordnat tävlingar, träningar och ytterligare arrangemang är planerade.

Resultat
Resultatet av projektet är mer engagerade barn och ungdomar i verksamheten. De vill träna mer och har ett stort intresse av att ta hand om och leda de yngre barnen i föreningen. Tränings- och tävlingsmöjligheterna har förbättrats och föreningen har fått hedrande uppdrag att hålla i, t.ex. distriktsfinalen och riksfinalen i skytte. Barn och ungdomar med funktionshinder har numera också lättare att tillgå föreningens utbud.

Projektägare Sjöbo Ungdomsskyttegille
Projekttid 2011.10 – 2012.12
Finansiering 355 650 kr
Privat finansiering 160 000 kr
Ideellt arbete 50 925 kr
Plats Sjöbo
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.laget.se/sjobousg

Österlens hällristningar

Projektidé
Projektet ville synliggöra och tillgängliggöra det lokala kulturarvet – de skånska hällristningarna. Även kunskap om bevarande av hällristningarna skulle ingå i projektet och ökat samarbete med omkringliggande geografiska områden med hällristningsförekomst.

Genomförande
Inom projektet har man dels skapat en hemsida, en lärarhandledning för skolor samt genomfört studieresor för att undersöka hur man jobbar med det pedagogiska och turistiska arbetet på andra ställen. En museipedagog anställdes och skolaktiviteter genomfördes under projekttiden. En arbetsgrupp bildades för att skapa samarbeten med det lokala näringslivet och besöksnäringen.

Resultat
Man fortsätter att arbeta för visionen om att Simrishamns kommun ska bli en kulturarvskommun med ett skånskt hällristningsmuseum. Projektet har lett till utveckling av museipedagogiken, kompentenshöjning och större möjligheter att ge direkt information till turistbyråns personal. Engagemanget, intresset och kunskapen hos markägare och besökare har ökat.

Projektägare Simrishamns kommun
Projekttid 2012.01 – 2013.12
Finansiering 591 550 kr
Privat finansiering 29 359 kr
Ideellt arbete 99 752 kr
Plats Simrishamn
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.rockartosterlen.se

Mötesplats Hemmestorps fure går vidare

Projektidé
Projektet är ett följdprojekt av Mötesplats Hemmestorp som rustade upp sin stuga. Dock saknades det en scen och förråd för förvaring av utemöbler och annan rekvisita. En provisorisk scen fick byggas varje gång det var dans och underhållning. Även stugans ytterpaneler och dansbana var i dåligt skick.

Genomförande
Man byggde en fungerande scen, ett funktionellt förråd och ett bra dansgolv.

Resultat
Ytterligare förbättrade möjligheter till aktiviteter för alla boende i området med omnejd. Detta har lett till ytterligare ökat utnyttjande av lokalerna, vilket ger fler aktiviteter och bättre ekonomisk bärighet. Byalag arbetar vidare med andra bygdenära frågor som kan förbättra livet på landsbygden – på tur på agendan står nu en önskad cykelväg och bättre och snabbare bredband.

Projektägare Hemmestorps Fures Sportstugeförening
Projekttid 2011.03 – 2013.07
Finansiering 99 800 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 45 588 kr
Plats Hemmestorps Fure, Sjöbo
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.hemmestorpsfure.se

Snårestads Byahus

Projektidé
Snårestad byalags fastighet var en gammal skola som var i behov av upprustning för att fungera för möten, kurser och fester. Köket och entrén var i behov av upprustning och lekplatsen för barnen behövde iordningställas för att kunna nyttjas på ett säkert sätt.

Genomförande
Under projektet genomförde man nödvändiga åtgärder för att kunna använda lokalerna. Bl.a. sattes det upp akustikplattor i tak och på väggar, projektet installerade ett modernt kök centralt i huset, renoverade ytterdörren och byggde upp en fungerande och säker lekplats.

Resultat
Numera har man en attraktiv lokal som fungerar som en utmärkt samlingslokal för barn och vuxna. Aktiviteterna i lokalen kan nu fungera utan att man störs av dålig akustik, begränsas av kökets resurser eller av de tidigare problemen som fanns. En fungerande mötesplats i byn kan leda till ökad attraktivitet och i det långa loppet en ökad inflyttning.

Projektägare Snårestad byalag
Projekttid 2012.10 – 2014.04
Finansiering 240 447 kr
Privat finansiering 20 000 kr
Ideellt arbete 253 750 kr
Plats Snårestad, Ystad
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.snarestad.se

Digitalisering av Kiviks Bio

Projektidé
Lokalen som Kiviks bio är belägen i är en gammal godtemplarordens föreningslokal och har anor tillbaka till 1900-talets början. Huset har haft stor betydelse för byn och dess invånare genom tiderna. Kulturföreningen Bernadotte hade en strävan att få huset att leva och fyllas av folk igen och ge verksamheterna i huset möjlighet att fortsätta.

Genomförande
Under projekttiden har föreningen förvärvat ägandet av biografen och dess inventarier. Man har installerat och moderniserat biografen för att kunna möta dagens teknikutveckling. Det har inte bara visats film på biografen utan även opera, balett, konserter och teater.

Resultat
Intresset för film, opera, konserter och teater har ökat. Antalet filmvisningar har fördubblats. Kiviks bio fungerar nu som en central plats i ortens kulturliv, med den gamla stämningen bibehållen, men nu förenad med en modern teknik som lever upp till publikens krav. Detta har lett till att antalet medlemmar och besökare till biografen har ökat. Kiviks bio har medverkat till att det kulturella utbudet och den kulturella aktiviteten i Kivik med omnejd har ökat.

Projektägare Kulturföreningen Bernadotte på Kivik
Projekttid 2012.08 – 2014.04
Finansiering 342 120 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 155 255 kr
Plats Kivik, Simrishamn
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.kiviksbio.se

Kulturbiograferna Sydöstra Skåne

Projektidé
Syftet med projektet var att bevara och utveckla tre 100-åriga biografer med stort kulturellt och socialt värde. Detta skulle göras genom att stärka och utöka utbudet samt genom att öka kompetensen hos programsättare och maskinister. Man såg möjligheter att med en positiv utveckling kunde detta leda till att också stärka andra verksamheter på respektive orter.

Genomförande
Berörda personer har varit på utbildningar, filmdagar och filmfestivaler för att inhämta kunskap och inspiration. Inom projektet anordnade man även temavisningar med bl.a. regissörsbesök och man utarbetade en gemensam logga och marknadsföring för att etablera begreppet Kulturbiograferna Sydöstra Skåne.

Resultat
Idag har berörda personer ökade kunskaper inom teknik, marknadsföring och programsättning. Man har breddat filmutbudet och fångat nya publikgrupper samt engagerat andra kulturella utövare. Efter projektet fortsätter samarbetet mellan biograferna. Målet framöver är att utvidga samarbetet med andra biografer med syfte att erbjuda befolkningen i sydöstra Skåne ett bredare kulturutbud.

Projektägare Kulturföreningen Bernadotte på Kivik
Projekttid 2011.08 – 2013.10
Finansiering 164 152 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 217 700 kr
Plats Borrby, Kivik & Ystad
Strategisk inriktning Kreativitet och aktivitet
Axel Livskvalitet och diversifiering

Projekt inom "Den närande Ystad-Österlenregionen"

Förstudie: Närproducerat

Projektidé
Förstudien ville skapa förutsättningar för regionens livsmedelsproducenter att utveckla, marknadsföra och distribuera sina produkter på en regional marknad. Förstudie Närproducerat skulle också föreslå åtgärder som kunde skapa konkret och direkt nytta för de som arbetar med främst småskalig livsmedelsproduktion inom Ystad-Österlenregionen.

Genomförande
Rapporten som skrevs innehåller bl.a. omvärldsanalys, strategier för tillväxt och utveckling, analys av marknaden för närproducerade livsmedel, nulägesanalys, resultat, slutsatser och projekt-  och åtgärdsförslag. I projektet genomförde man workshops, en enkätundersökning, djupintervjuer samt deltog på en mässa.

Resultat
Målsättningen var att hitta en sund och framgångsrik väg framåt för den lokalt och medvetet producerade maten, och projektet känner att de har kommit en god bit på väg. Nätverket har breddats och nya aktörer samarbetar kring gemensamma frågor. Samordning, distribution, utveckling och kunskapsutbyte är några exempel på vad som uppmärksammades som extra viktigt i projektet.

Projektägare Regional Matkultur Skåne
Projekttid 2010.11 – 2012.07
Finansiering 445 487 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 197 251kr
Plats Ystad-Österlenregionen
Strategisk inriktning Närande
Axel Konkurrenskraft jord och skog

Regional Matkultur Skåne

Grön Hälsa

Projektidé
Att samla aktiviteter som knyter ihop natur och hälsa. Skapa en plattform och ett nätverk av och för företag inom Grön Hälsa i området Ystad-Österlenregionen, för att förbättra näringsmöjligheterna i området. Syftet var att projektet skulle fungera som kontaktskapande mellan företagare och kund. Genom nätverket skulle komptensen höjas hos medlemsföretagen och verksamhetsprofilen stärkas.

Genomförande
Genom projektet har man arrangerat nätverksträffar samt Walk and Talk. Kontakter har knutits med Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, Cancer- och Trafikskadades Riksförbund, Region Skåne m.fl. Flera av medlemmarna har under projekttiden utmärkt sig i lokalsamhället och i media, antingen genom nystart, projekt eller nytänkande.

Resultat
Ett resultat är att många nya samarbeten uppstått med nya erbjudanden samt att företagen har kunna hitta områden att nischa sig inom. Medlemsantalet har ökat från 13 till 40 medlemsföretag under projekttiden. Nätverksmötenas upplägg har bidragit till att medlemmarna klarare kan se sin egen kompetens och till att tydliggöra visioner och utvecklingsmöjligheter.

Projektägare Grön Hälsa Ystad-Österlen
Projekttid 2011.06 – 2013.09
Finansiering 308 000 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 164 237 kr
Plats Ystad-Österlenregionen
Strategisk inriktning Närande
Axel Livskvalitet och diversifiering

Samordnad varudistribution

Projektidé
Målet med projektet var att öka antalet lokala och regionala livsmedelsleverantörer till Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommun. Antalet inleveranser till kommunernas enheter skulle minskas genom färre fordon utifrån ett fast schema med ”tidsfönster” för leveranser, vilket skulle göra det enkelt för personal att ta emot varorna. Man räknade också med ekonomiska besparingar, ökad punktlighet och ökad trafiksäkerhet både på vägarna och på skolgårdarna.

Genomförande
En terminal inklusive distribution har upphandlats och samordningen på denna terminal öppnar upp för små och medelstora leverantörer som inte har en egen distributionsmöjlighet. De lämnar varor på ett ställe men har tre kommuner som kunder. Mottagaren får en ökad leveransprecision och ökar möjligheterna för inköp av lokalproducerat livsmedel till kommunerna.

Resultat
Resultatet är slående med hela 75 % färre transporter i Ystad-Österlen-regionen. Fortsatt framåt kommer man fokusera på att transporterna ska köras på biogas vilket ytterligare gynnar miljön. Det har blivit ett ökat antal lokala leverantörer och samarbetet mellan kommunerna och den upphandlade distributören har fungerat mycket bra. Projektet fungerar nu som ett föredöme för andra.

Projektägare Ystads kommun
Projekttid 2012.01 – 2014.06
Finansiering 1 822 257 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 0 kr
Plats Simrishamn, Tomelilla & Ystad
Strategisk inriktning Närande
Axel Miljö och landskap

www.ystad.se

Bovete på Österlen

Projektidé
Bovete är en gröda som visat sig ge nya möjligheter. Frukterna förädlas till mjöl eller gryn, vilket är fritt från gluten och mycket vitaminrikt. Bovete har odlats i Skåne tidigare, men upphörde under 1930-talet då det inte passade in i en rationell stordrift.

Genomförande
I projektet har man genomfört en provodling av bovete med olika etablerings- och skördetekniker. Man har även provrensat fröet, anordnat fältvandring i provodlingen, åkt på en studieresa till boveteodlare i Värmland samt gjort en litteraturstudie och ekonomianalys.

Resultat
Den lokala kunskapen kring odling av bovete har ökat tack vare litteraturstudien, provodling och fältvandringarna. Nu vet man att bovete kan odlas på Österlen med goda resultat, både gällande volym och ekonomin. Det finns nu ett etablerat nätverk av intresserade aktörer inom jordbruks-, livsmedels- och restaurangnäringen. Man har även återupptäckt och återupplivat gamla tekniker för att skala och använda bovete.

Projektägare Hushållningssällskapet Kristianstad
Projekttid 2013.01 – 2014.01
Finansiering 167 071 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 41 300 kr
Plats Ystad-Österlenregionen
Strategisk inriktning Närande
Axel Konkurrenskraft jord och skog

Ekologiska lågenergihus på Österlen

Projektidé
Miljöproblematiken inom byggbranschen är betydande. Viljan att påverka byggandet i en mer miljövänlig riktning är hos många byggföretag stor, men byggbranschen är på många sätt konservativ och många småföretag inom byggsektorn upplever att utvecklingen mot ett mer miljövänligt och energieffektivt byggande går långsamt och att det saknas kunskap och verktyg för att åstadkomma verklig förändring.

Genomförande
För att åstadkomma den förändring man strävade efter inom projektet genomförde man en rad olika aktiviteter. Exempel på dessa är föreläsningar, konferenser, studiebesök, nätverksträffar, föreningsmöten, workshops samt marknadsföring.

Resultat
Bildandet av Hållbart Byggande i Syd. Föreningen har blivit en unik mötesplats för alla typer av aktörer inom byggbranschen. För den som har ett stort miljöfokus och en genuin vilja till förändring har Föreningen Hållbart Byggande i Syd blivit en mötesplats, vilket inte har existerat tidigare. Traditionella biobaserade tekniker, som skulle kunna utgöra ett av svaren på byggandets miljöproblem, har på detta sätt en möjlighet att mycket fortare introduceras på bredare front.

Projektägare Hållbart Byggande i Syd
Projekttid 2013.03 – 2015.12
Finansiering 225 213 kr
Privat finansiering 55 125 kr
Ideellt arbete 182 090 kr
Plats Skåne
Strategisk inriktning Närande
Axel Miljö och landskap

www.hbsyd.se

Projekt inom "Den välkomnande Ystad-Österlenregionen"

Ridled Ystad-Österlenregionen

Projektidé
Eftersom Skåne är ett av Sveriges hästtätaste landskap uppmärksammade man ett stort behov av ridvägar. Hästarna återfinns ofta i eller omkring tätorter och konkurrensen på jordbruksmarken är hög. Därför ville man etappvis anlägga en sammanhängande ridled. En levande landsbygd året runt skulle ge nya intäktsmöjligheter för områdets verksamheter.

Genomförande
Projektet började med att skapa publicitet, intresse, sprida kunskap och föra dialoger med markägare och andra inom hästnäringen. Projektet anlade och utvecklade markerade ridleder.

Resultat
Flertalet nya ridleder är redan klara och fler är på gång. Projektet kan i förlängningen ge besöksnäringen året-runt-effekt med ökad sysselsättning på landsbygden. Utmarkerade ridvägar innebär även ökad säkerhet och ökad folkhälsa.

Projektägare Ystad-Österlenregionens Ridledsförening
Projekttid 2010.01 – 2012.12
Finansiering 578 992 kr
Privat finansiering 11 880 kr
Ideellt arbete 643 538 kr
Plats Ystad-Österlenregionen
Strategisk inriktning Välkomnande
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.ystadosterlensridled.se

Gårdslösaleden

Projektidé
Idén om en vandringsled växte under flera år fram och förankrades hos lokalbefolkningen i Gårdslösa/Smedstorp.Syftet var att synliggöra och göra tillgängligt ett biologiskt, kulturellt, historiskt och naturmässigt intressant område. Vandringsleden skulle skapa förutsättningar för att etablera och bygga ut fler aktiviteter inom besöksnäring och service samt att marknadsföra trakten och locka hit besökare.

Genomförande
Projektet började med att rusta upp kring leden och ta fram informationsmaterial som skyltar och broschyrer. Det fanns även en styrgrupp som skötte kontakten med myndigheter och markägare.

Resultat
Projektet lyckades infria alla uppsatta mål. Bland annat har leden blivit anpassad för personer med begränsad rörelseförmåga och totalt blev det 12 km vandringsled som färdigställdes. Efter projektet arbetar byalaget vidare med att uppfylla de långsiktiga målen.

Projektägare Smedstorps Medborgarhus Bygdegårdsförening
Projekttid 2009.02 – 2011.08
Finansiering 280 000 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 247 724 kr
Plats Tomelilla
Strategisk inriktning Välkomnande
Axel Miljö och landskap

www.smedstorp.se

Kulturhistorien.se

Projektidé
Projektet ville uppmärksamma och stimulera innovativa och nytänkande projekt, små eller stora, som stimulerar landsbygdsutveckling och besöksnäring, breddar besöksgrupperna och utökar turistsäsongen. För att bidra till en större samverkan mellan kultur och turism ville därför projektet utveckla den internationella webbsidan www.kulturhistorien.se. Fokus skulle ligga på kulturarven men innehållet i webbpresentationerna skulle ha en stor ämnesbredd i upplevelsekonceptet. Projektet ville skapa varaktigt arbete gentemot ”affärsturismen” genom att marknadsföra vårt lokala kulturarv tillsammans med den lokala näringen.

Genomförande
Projektet omfattade kommunernas kulturarvsinstitutioner och turistbyråer, byalagen, föreningslivet och de privata kulturaktörerna ute i byarna.

Resultat
Det har tagits fram en folder och en app för smartphones. Hemsidan har också blivit översatt till danska, engelska och tyska och innehåller ett stort antal kulturhistoriska besöksmål inom Sydöstra Skåne.

Projektägare Ystads kommun
Projekttid 2010.10 – 2011.12
Finansiering 1 022 626 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 78 063 kr
Plats Ystad-Österlenregionen
Strategisk inriktning Välkomnande
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.ystad.se

Gråzoner

Projektidé
Projektet ville hitta fungerande samarbetsformer mellan platser som visar konst i tre kommuner och undersöka hur det kunde uppnås metodmässigt. Genom att samsas runt ett gemensamt tema kunde man engagera regionala konstnärer och låta dem möta internationella konstnärer. Nya samarbeten, nya möten och nya rum skulle leda till nya idéer.

Genomförande
Projektet tog fram en gemensam grafisk profil i form av en katalog där utställningarna presenterades och alla deltagare som framträdde presenterades med bild och text. Likaså hade man gemensam marknadsföring.

Resultat
Arbetet resulterade i flera nya samarbeten och många nya kontaktytor. Gränsöverskridande var fokus från början vilket man lyckades väl med. Utställningar och uppträdanden blev grundligt dokumenterat genom t.ex. film, vilket är bra för framtida insatser. Projektet engagerade även ungdomar med konstintresse, vilket var mycket uppskattat.

Projektägare Ystads kommun
Projekttid 2010.03 – 2011.03
Finansiering 269 974 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 37 001 kr
Plats Simrishamn, Tomelilla & Ystad
Strategisk inriktning Välkomnande
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.ystad.se

Gatumiljö i Glemmingebro

Projektidé
Byalaget hade under lång tid arbetat med den dåliga trafiksituationen genom byn. Efter att Trafikverket beslutat bygga om genomfarten, Glemmingevägen, fanns förutsättningarna att förbättra trafikmiljön och skapa gröna områden i byn. Dessutom saknades mötesplatser i naturen, såsom t.ex. en park.

Genomförande
Huvudsakligen har projektet syftat till försköning av gatumiljön och närområden. Plantering av träd, buskar och rabatter har varit huvudsyftet men även att skapa en ”grön” mötesplats.

Resultat
Byalaget har samarbetat med en mängd olika aktörer och genomfört alla uppsatta åtgärder för att förbättra trafikinfrastrukturen och öka grönytorna i byn. Projektet har bidragit till ett ökat engagemang bland byborna och byns företagare som övervägande varit positiva. Numera fortlöper underhållet av planteringarna där byborna har ansvar för olika delar av grönområdena.

Projektägare Glemminge byalag
Projekttid 2010.05 – 2013.11
Finansiering 594 513 kr
Privat finansiering 20 475 kr
Ideellt arbete 410 236 kr
Plats Glemminge, Ystad
Strategisk inriktning Välkomnande
Axel Miljö och landskap

www.glemmingebro.eu

Sjöräddningsmuseum Kåseberga

Projektidé
Projektet såg den potential som turismen utgör i Kåseberga och ville stimulera besöksnäringen i närområdet. Projektet ville nå människor med riktad information om Sjöräddningssällskapets frivilligverksamhet. Att förfina den rustika och unika karaktären i livbåthuset och öka museets exponeringskraft skulle leda till ökat antal besökare.

Genomförande
I detta projekt genomfördes många fysiska delmoment. Fokus har legat på att öppna upp och tillgängliggöra Sjöräddningsmuseet för alla besökare. Under upprustningsarbetet har man även planerat för framtida evenemang och logistik samt att man inom projektet har överfört gammal data till nyare teknik för att säkra framtida informationsmaterial.

Resultat
De projektansvariga har märkt av ett ökat intresse för Sjöräddningssällskapet och museets lokaler som numera används för olika evenemang och sammankomster. Andelen utländska besökare har ökat och projektägarna känner att de fått nya förutsättningar för att utveckla utställningsupplevelser, genom t.ex. nya årliga teman.

Projektägare Sjöräddningsmuseet i Kåseberga
Projekttid 2010.03 – 2013.06
Finansiering 564 000 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 770 912 kr
Plats Kåseberga, Ystad
Strategisk inriktning Välkomnande
Axel Livskvalitet och diversifiering

Naturvårdsprojekt för Sövdesjön

Projektidé
Syftet med projektet var att långsiktigt säkerställa och gynna den biologiska mångfalden, bybornas närmiljö och allmänna intresse för rekreation. Dessutom skulle projektet bidra till att området känns mer inbjudande och trevligt och öppna upp för mer diversifierade besök, samt öka antalet vandrare på Skåneleden.

Genomförande
Projektet har restaurerat, röjt och planterat för att öka attraktiviteten kring Sövdesjön, som är en populär badplats under sommarhalvåret. Man har även monterat en gångbro, byggt grillplats med sittgrupp samt gjort en provtagning och analys av sjöbottnen. Muddring och bortförsel av sand har också genomförts.

Resultat
Restaureringen har medfört ett öppnare skogslandskap, till gagn för besökare samt fauna och flora. Projektledningen upplever att området används av målgrupperna i större utsträckning än tidigare. Försköning och förbättrad vattenmiljö lockar fler besökare vilket även gångbron och grillplatsen bidrar till. Området har blivit mer tillgängligt och öppet. Det finns tydliga riktlinjer och fördelning av ansvarsområden för området framöver.

Projektägare Sövde Byalag
Projekttid 2012.02 – 2014.03
Finansiering 633 926 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 208 076 kr
Plats Sjöbo
Strategisk inriktning Välkomnande
Axel Miljö och landskap

www.sovde.se

Appar för Smartphones

Projektidé
Appar för smarta telefoner var på uppgång 2011 och projektledarna såg en möjlighet att ta fram en produkt som var föregångare i besöksnäringsbranschen, som gav god PR och marknadsföring, som var ett redskap för besöksnäringsföretagarna och som fungerade som en inspirations- och informationskälla för befintliga och presumtiva besökare.

Genomförande
I projektet tog man fram en app med fokus på natur och kultur för Ystad-Österlenregionen. Appen innehåller bl.a. cykelslingor, vandringsleder och möjlighet att söka i hela destinationens databas av boende, aktiviteter, evenemang, besöksmål, sevärdheter och restauranger.

Resultat
Idag finns det en större förståelse och ett stort engagemang hos personalen för sociala medier. Projektet har bidragit till att det skett kompetensutveckling, såväl inom den offentliga sektorn som hos besöksnäringsföretagarna. Appen bidrar även till ett mervärde för boende, besökare och företagare i Ystad-Österlenområdet och uppdateras och utvecklas fortlöpande.

Projektägare Ystads kommun
Projekttid 2010-11 – 2013-08
Finansiering 483 621 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 61 688 kr
Plats Ystad-Österlenregionen
Strategisk inriktning Välkomnande
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.visitystadosterlen.se

Förstudie: Skördefest Österlen

Projektidé
Projektet ville utreda och föreslå möjligheter för Skördefest Österlen att expandera sin verksamhet för att kunna ta emot större målgrupper och för att sprida och tillgängliggöra aktiviteterna över hela året. Projektet ville också utreda juridiska, ekonomiska och byggtekniska aspekter för en permanent visningshall.

Genomförande
Samtal och diskussioner har förts med olika aktörer som t.ex. myndigheter, föreningar, företagare och lantbrukare för att kunna svara på projektets frågeställningar. Man har inventerat befintliga byggnader och dess användningsområde för att kunna ta fram förslag till en permanent visningshall. Projektet har också undersökt möjligheterna och kostnaderna för nybyggnation.

Resultat
Slutsatsen av projektet var att det är fullt möjligt att utveckla Skördefesten och göra den till ett flerdagarsevenemang och med en permanent visningshall blir Skördefesten oberoende av väder och vind. Projektet har utkristalliserat två förslag på en permanent visningshall. Projektet har också visat på att det finns rika möjligheter att skapa ett ”levande jordbrukscenter”.

Projektägare Svenstorps Idrottsförening
Projekttid 2011.04 – 2012.11
Finansiering 204 988 kr
Privat finansiering 10 000 kr
Ideellt arbete 0 kr
Plats Svenstorp, Ystad
Strategisk inriktning Välkomnande
Axel Konkurrenskraft jord och skog

www.skordefestosterlen.se

Borrby Bokby

Projektidé
Syftet med projektet var att utveckla Borrby till en Bokby som skulle utgöra navet i satsningen på Österlen som böckernas förlovade land i syfte att öka attraktionskraften och öka mängden besökare från hela världen – hela året om. Genom att intressera för litteraturen som bärare av nära och fjärran kulturberättande ville projektet också lyfta fram människans behov och möjligheter att kommunicera gränslöst i tid och rum.

Genomförande
Genom projektet har det bl.a. hållits författarmöten, skrivarkurser, babycafé med boktema, musikevenemang, gallerivernissager och studiebesök. Förutom detta har det öppnats flera butiker och antikvariat i byn.

Resultat
En god grund för fortsatt utveckling av Borrby Bokby har etablerats. Alla inblandade butiker och verksamheter fortsätter att hålla öppet och nya författarbesök är planerade. Intresset ökar ständigt och nya inslag tillkommer. Motivet att göra Borrby till Bokby var att Borrby, som varit en betydande ort för handel, återigen skulle få liv och locka nya besökare till byn genom ett spännande koncept har verkligen införlivats. Borrby Bokby har blivit medlemmar i den internationella organisationen IOB (International Organization of Book Towns) och får därmed titulera sig Book Town, som den enda bokbyn i Sverige. Genom att marknadsföra Borrby som bokby har besöksantalet ökat.

Projektägare Borrbyföretagarna
Projekttid 2011.05 – 2012.08
Finansiering 801 550 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 1 091 325 kr
Plats Borrby, Simrishamn
Strategisk inriktning Välkomnande
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.borrby-bokby.se

Gamla Lundavägen

Projektidé
Den gamla landsvägen mellan Ystad och Lund har kvar sina historiska vindlingar genom ett ålderdomligt kulturlandskap i det inre backlandskapet mellan ås- och slättbygd. Syftet med projektet var att sprida information om områdets rikedom på fornminnen samt fauna och flora. Genom att göra insatser för just kunskapsspridning kring natur- och kulturhistoria såg man möjligheter att öka områdets attraktivitet inom besöksnäringen.

Genomförande
I projektet har man satt upp informationstavlor och i samband med detta har illustrationer och kartor till de olika informations- och orienteringstavlorna tagits fram. Förutom detta har man anlagt ett antal rastplatser med bord och bänkar, varav en har utrustats med grillplats. Förutom dessa fysiska ting har man även inom projektet skapat en webbsida och en app för smartphones.

Resultat
Tack vare projektet har man skapat nätverk med andra organisationer och kunskapen om områdets natur och kultur bland allmänheten har ökat. Projektet bör ses som ett första steg för vidare landsbygdsutveckling i området där det kan komma att skapas efterfrågan på tjänster och produkter från fler entreprenörer längs Gamla Lundavägen.

Projektägare Föreningen Gamla Lundavägen
Projekttid 2010.05 – 2013.12
Finansiering 703 657 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 300 375 kr
Plats Ystad
Strategisk inriktning Välkomnande
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.gamlalundavagen.se

Sandhammarfyren

Projektidé
Projektidén ville så långt som möjligt återställa fyrplatsen till ursprungligt skick och kunna visa allmänheten hur en, fortfarande igångvarande, Heidenstamfyr ser ut och fungerar. Projektet skulle skapa en ekonomisk grund för fortsatt utveckling genom de inkomster som kunde uppbringas.

Genomförande
Inom projektet har man byggt upp Sandhammarfyren till ett nytt turistmål samt markerat den flyttade norra fyren med en modell i skala 1:10. Det har även röjts och gallrats i den angränsande skogen och det har organiserats visningar av fyren under sommaren.

Resultat
Idag finns det en broschyr om fyren och dess historia och en modell av fyren som är placerad på dess ursprungliga plats. En markant ökning av besöksantalet till fyren har skett och ett större allmänintresse för Sveriges första Heidenstamfyr. Man kommer att fortsätta med visningar av fyren och i mån av ekonomiska resurser fortsätta återställa fyrplatsen till ursprungligt skick.

Projektägare Föreningen Sandhammarens Fyrplats
Projekttid 2011.04 – 2013.10
Finansiering 230 739 kr
Privat finansiering 71 889 kr
Ideellt arbete 0 kr
Plats Ystad
Strategisk inriktning Välkomnande
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.sandhammarensfyrplats.se

Brösarp med naturen som lockbete

Projektidé
Brösarps befolkningsutveckling behöver föryngras, då flera personer i bygden är över 60 år. För att trygga skola, serviceutbud m.m. ville man locka fler barnfamiljer till bygden för att bosätta sig. Varierande och nära natur var möjligheten som motiverade till leaderprojektet.

Genomförande
Inom projektet har man genomfört en rad främjande aktiviteter för att bygga infrastruktur och marknadsföra Brösarps naturprofil. Exempel på aktiviteter som genomförts: förskolan har fått en inriktning med pedagogiken I Ur och Skur, man har anlagt ett skogsklassrum, byggt ett utegym, skyltat till motionsspår, vandringsleder, ishockeyrink, övernattningsplatser m.m.

Resultat
Bygden har idag fått en bättre ”infrastruktur” att locka barnfamiljer med. Aktiviteterna har vart och ett på sitt sätt gjort att många bäckar små blivit en å, och med hjälp av media har man spridit en bild av en idyllisk by i storslagen natur. Projektets genomslagskraft att locka barnfamiljer är något som kanske först kan utvärderas om ett par år, men redan nu har det flyttat in barnfamiljer tack vare satsningen och exponeringen av naturen som lockbete.

Projektägare Brösarps Byagille
Projekttid 2012.02 – 2013.12
Finansiering 609 676 kr
Privat finansiering 54 386 kr
Ideellt arbete 396 900 kr
Plats Brösarp, Tomelilla
Strategisk inriktning Välkomnande
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.brösarp.se

Förstudie: Tak över spelplan Marsvinsholm

Projektidé
Projektet verkade som en förstudie där man ville undersöka möjligheterna med att bygga tak över spelplatsen i Marsvinsholm och ta fram beslutsunderlag genom att kartlägga förutsättningar, kostnader och ta fram modellförslag. Ett tak skulle skapa konkreta, långsiktiga möjligheter för att i samarbete med andra aktörer kunna både förtäta och förlänga säsongen på Marsvinsholm.

Genomförande
Projektet genomförde research på andra liknande tak, kontaktade byggbranschen, uppmätte spelplatsen och undersökte bygglov. Man tog även fram skisser och digitala fotomontage samt tog fram kravspecifikation utifrån omfattande diskussioner och konsekvensanalyser.

Resultat
Man valde inom projektet att för tillfället inte gå vidare med att bygga taket. Syftet var att ta fram beslutsunderlag, oavsett om det skulle byggas eller inte. Om man skulle ha gått vidare hade det även behövts kostnadsunderlag, att man undersökt finansieringsmöjligheter och undersökt intresset hos fler arrangörer, genomfört studiebesök samt att man tagit fram handlingsplan för ett bygge. Dessa aktiviteter försenades och bidrog till att man beslutade att inte bygga tak över spelplanen.

Projektägare Ystads stående teatersällskap
Projekttid 2011.11 – 2012.11
Finansiering 164 960 kr
Privat finansiering 23 566 kr
Ideellt arbete 21 350 kr
Plats Ystad
Strategisk inriktning Välkomnande
Axel Livskvalitet och diversifiering

www.yst.nu

Vandra i Skåne

Projektidé
Projektets idé var att lyfta Skånes fantastiska vandringsmöjligheter i en tid då vandring som turistaktivitet ökar och där vi kan se en ökad trend kring hälsomedvetenhet och ekoturism i samhället. Vandra i Skåne är ett samarbetsprojekt mellan Leader Lundaland och Ystad-Österlenregionen i syfte att utveckla ett koncept för vandringsutveckling samt lyfta vandringen, initialt inom områdena och på sikt inom övriga Skåne.

Genomförande
Projektet var ett paraplyprojekt med ett antal underliggande delprojekt. Exempel på delprojekt och aktiviteter som genomförts är: framtagande av varumärke, kommunikationsstrategi, vandringskarta över pilgrimsleden mellan Lund och S:t Olof, guidebok på svenska och engelska samt genomförande av vandringshelg med byaktiviteter, utvecklande av sex stycken Trekking Center (informationsplatser) längs med leden.

Resultat
Projektet har gjort pilgrimsleden mer tillgänglig för vandring genom bl.a. en karta, i såväl pappersformat som digitalt, en guidebok som beskriver flera platser längst med leden, så kallade Trekking center där vandrare ges möjlighet att hämta karta och guidebok, information om övernattningsmöjligheter samt viss ledmarkering. Tre delsträckor kommer att finnas med under Eurorando 2016, som är ett vandringsevenemang som lockar uppemot 7 000 vandrare från hela Europa.

Projektägare Leader Lundaland & Leader Ystad-Österlenregionen
Projekttid 2013.02 – 2014.10
Finansiering 676 421 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 58 700 kr
Plats Ystad-Österlenregionen samt Leaderområde Lundaland
Strategisk inriktning Välkomnande
Axel Samarbete

www.vandraiskane.se

Brösarp Backaleden

Projektidé
Projektet gjordes som en fortsättning på ett tidigare Leaderprojekt: Brösarp – med naturen som lockbete. Den gula leden, dagens Backaled, var dock i ett bedrövligt skick eftersom Länsstyrelsen inte haft resurser för att sköta den. Genom renovering av leden ville man förbättra vandringsleden såväl fysiskt som vad gäller information.

Genomförande
Röjning av sly och gräs, trasiga och nerslitna stängselövergångar och trappor har bytts ut. Noggrann och väl avvägd markering av leden har gjorts med målning på träd enligt tydlig mall, eller genom stolpar och pilar. Slutligen har ett omfattande informationsmaterial producerats: större anslagstavlor med kartor över leden, skyltar med information om natur och kultur samt en folder. På allt detta material finns en QR-kod, genom vilken man kan hitta kartor och ladda ner till sin smartphone.

Resultat
Leden ger ökad attraktivitet i regionen generellt, och därmed såväl övernattningar som annan konsumtion. Turismen, och inte minst vandringsturismen, attraherar människor i alla åldrar som därigenom upptäcker de stora värden som bygden har. Detta kan i sin tur medverka till att några väljer att bosätta sig här. Leden bidrar genom ovanstående till landsbygdens positiva utveckling och hållbar tillväxt.

Projektägare Brösarps Byagille
Projekttid 2013.03 – 2015.02
Finansiering 110 786 kr
Privat finansiering 0 kr
Ideellt arbete 215 649 kr
Plats Brösarp, Tomelilla
Strategisk inriktning Välkomnande
Axel Miljö och landskap

www.brösarp.se

Dela: