Tre horisontella mål

Samtliga projekt i LEADER Sydöstra Skåne ska främja hållbar utveckling. Syftet med de horisontella målen är således att säkerställa att ingen utvecklingsinsats görs på bekostnad av människan, naturen eller samhället eller som på något sätt kan äventyra kommande generationers möjligheter.

Klicka på plustecknet i den gröna cirkeln för att läsa mer om respektive mål.

Ekologisk hållbarhet

Landskapet i sydöstra Skåne är mångfacetterat och erbjuder en rik variation av naturtyper. Av denna anledning är det viktigt att våra utvecklingsinsatser tar hänsyn till områdets naturvärden, ekosystemtjänster och biologiska mångfald. Inga utvecklingsinsatser får bedrivas som förstör eller allvarligt skadar vår natur.

Vattnet är en annan viktig resurs i vårt leaderområde och utökade leaderområde. Av denna anledning är det viktigt att våra utvecklingsinsatser tar hänsyn till områdets hav, sjöar och vattendrag samt hushållar med dess mark- och vattenresurser.

Social hållbarhet

Leaderområdet har i stort en kreativ, aktiv och företagsam befolkning, som har identifierats som den främsta resursen för vårt område. Men det finns grupper som inte är helt inkluderade eller delaktiga i samhällsutvecklingen, t.ex, unga, personer med utländsk bakgrund eller personer med funktionsnedsättningar. Antalet kvinnor med eget företag i leaderområdet är lägre än riksgenomsnittet. Av dessa anledningar är det viktigt att våra utvecklingsinsatser strävar mot ökad delaktighet, inkludering, tillgänglighet och jämställdhet.

Social hållbarhet är viktigt för områdets attraktivitet och utveckling och leder till ökad framtidstro och ökat lokalt engagemanget, vilket i längden även kan ha inverkan på folkhälsan.

Ekonomisk hållbarhet

Besöks-, jordbruks-, fiske-, hantverks- och handelsnäringen i sydöstra Skåne står på olika sätt inför stora utmaningar. Dessa näringar har därmed också stora utvecklingsmöjligheter och bör kunna bidra till en ökad tillväxt. Men det är viktigt att våra utvecklingsinsatser inte medför några negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten och hushåller med resurserna, t.ex. genom att satsa på återanvändning, sparsamhet, förbättrat resursutnyttjande och nya uppfinningar.

Det är också viktigt med en stabil ekonomi, som ger människor möjlighet att kunna bo och verka i sydöstra Skåne och inte behöva bli tvungna att flytta på grund av ekonomiska skäl.

Dela: