Beviljade projekt

Vi kan redan se flera positiva effekter av leaderprojektet. Med ett ekonomiskt stöd ges möjlighet för någon att sätta sig in i frågorna och arbeta med långsiktiga lösningar. Det understödjer dessutom de ideella föreningarna att samarbeta med varandra och underlättar för dem att genomföra kvalitativa aktiviteter när det är finns en projektledare som arbetar med det organisatoriska och administrativa.

Om projektet

Enligt EU:s vattendirektiv måste alla vattendrag nå god status senast 2027, syftet med detta projekt är därför att förbättra och förstärka arbetet kring vattenfrågor i sydöstra Skåne.

Detta samarbetsprojekt, med aktörer från såväl vattenråd och naturskyddsföreningar som fiskevårdsföreningar och kommuner, kommer att genomföra aktiviteter för att främja den biologiska mångfalden men också rekreationsintressen i och vid vattenmiljöerna i området.

Exempel på aktiviteter

  • Inspirationsmöten som riktar sig till markägare, olika verksamhetsutövare och allmänheten för att sprida information och skapa ett engagemang och intresse för vattenfrågor och vattenmiljöernas status.
  • Barn- och ungdomsaktiviteter för att öka kunskapen och skapa ett engagemang även i denna målgrupp.
  • Studiecirklar, evenemang och vandringar i samarbete med ideella organisationer.
  • Nätverksbyggande med regelbundna informations- och kunskapsutbyten.

Resultat (vid uppföljning 2018-11)

Projektledarens tjänst är finansierad med stöd från leader (50 %) och representanter från samtliga kommuner är engagerade i projektet.

Projektledaren träffar engagerade föreningar som erbjuds stöd och hjälp med sitt aktivitetsutbud. De blir också tipsade om varandra och om det material och den expertis som redan finns i området. Många föreningar har redan inlett fruktsamma samarbeten.

Närliggande naturskolor har fått information om projektets möjligheter och samarbeten med Högskolan i Kristianstad, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet är inledda.

Tre av sexton informationsträffar är genomförda och har besökts av 124 personer. En vattenverkstad för barn genomfördes under höstlovet 2018 på Tomelilla bibliotek och lockade 55 barn mellan 6-12 år samt 19 vuxna.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-206
Projektägare:
Tomelilla kommun
Samarbetspartners: Österlens vattenråd, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, Österlens naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Tomelilla, Ystads naturskyddsförening, Naturskyddsförening Kristianstad Bromölla, Färs naturskyddsförening, Ystadortens fiskevårds- och sportfiskeförening, Kabusa och Skönadals fiskevårdsförening, LRF, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad samt kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Hörby och Kristianstad.
Projektperiod: 2018-03 – 2020-08
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 006 320 kr
Offentligt stöd från LAG: 495 650 kr

Total finansiering: 1 501 970 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-06-07
Summa urvalskriterier:
384 poäng
LAG:s motivering:
LAG anser att projektet bidrar till långsiktiga och hållbara åtgärder som kan skapa förutsättningar för förbättrad vattenkvalitet i området, ett hållbart kretsloppstänkande samt en ökad medvetenhet och ett intresse kring vattenfrågor.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Valentina Zülsdorff
Webb: Österlens vattenråd, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å
Facebook: @osterlensvatten

Dela: