Beviljade projekt

Österlens sköna vattendrag

Publicerades den 13 mars 2018

Vattenmiljöer i god ekologisk status och ökat rekreationsvärde i sydöstra Skåne.

Om projektet

Målet med projektet är att förbättra och förstärka arbetet kring vattenfrågor i sydöstra Skåne. Enligt EU:s vattendirektiv måste alla vattendrag nå god status senast 2027.

Projektet är ett samarbete mellan Österlens vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån som tillsammans ska skapa förutsättningar för att kunna genomföra åtgärder som reducerar belastningen av näringsämnen och föroreningar till vattendragen och i slutändan Östersjön.

Ett viktigt mål är att främja biologisk mångfald och rekreationsintressen i och vid vattenmiljöerna inom vattenrådens verksamhetsområde.

En del av projektet är att synliggöra pågående och avslutade vattenvårdsprojekt samt bygga ett nätverk med regelbunden informations- och kunskapsutbyte som syftar till hållbar hantering av vattenfrågor i framtiden. Samarbeten med Lunds universitet och Kristianstads Högskola är planerade i projektet för att forma en starkare koppling mellan akademien, kommunen och föreningar och tillsammans skapa och medverka i olika forskningsprojekt.

Projektet som helhet ska leda till att större konkreta åtgärder kan genomföras i regionen för att återfå vattenmiljöerna till god ekologisk status samt öka rekreationsvärden i regionen.

Exempel på aktiviteter

  • Inspirationsmöten som riktar sig till markägare, olika verksamhetsutövare och allmänheten för att sprida information och skapa ett engagemang och intresse för vattenfrågor och vattenmiljöernas status.
  • Barn- och ungdomsaktiviteter för att öka kunskapen och skapa ett engagemang även i denna målgrupp.
  • Studiecirklar, evenemang och vandringar i samarbete med ideella organisationer.
  • Nätverksbyggande med regelbundna informations- och kunskapsutbyten.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-206
Projektägare:
Tomelilla kommun
Samarbetspartners: Österlens vattenråd, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, Österlens naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Tomelilla, Ystads naturskyddsförening, Naturskyddsförening Kristianstad Bromölla, Färs naturskyddsförening, Ystadortens fiskevårds- och sportfiskeförening, Kabusa och Skönadals fiskevårdsförening, LRF, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad samt kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Hörby och Kristianstad.
Fond: Projektstöd inom Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Ideell insats: 458 480 kr

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 006 320 kr
Offentligt stöd från LAG: 495 650 kr

Total finansiering: 1 501 970 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-06-07
Summa urvalskriterier:
384 poäng
LAG:s motivering:
LAG anser att projektet bidrar till långsiktiga och hållbara åtgärder som kan skapa förutsättningar för förbättrad vattenkvalitet i området, ett hållbart kretsloppstänkande samt en ökad medvetenhet och ett intresse kring vattenfrågor.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Valentina Zülsdorff
Webb: Österlens vattenråd, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å
Facebook: @osterlensvatten

Dela: