Beviljade projekt

När vattenråden och naturföreningarna börjar samarbeta och nyttja varandras kompetenser och resurser så skapas fler långsiktiga lösningar. Det underlättar för dem att genomföra kvalitativa aktiviteter när det är finns en projektledare som håller ihop det organisatoriska och administrativa.

Om projektet

Enligt EU:s vattendirektiv måste alla vattendrag nå god status senast 2027, syftet med detta projekt är därför att förbättra och förstärka arbetet kring vattenfrågor i sydöstra Skåne. Med aktörer från såväl vattenråd och naturskyddsföreningar som fiskevårdsföreningar och kommuner, genomför man aktiviteter för att främja den biologiska mångfalden men också rekreationsintressen i och vid vattenmiljöerna i området.

Resultat (vid uppföljning 2019-12)

En av projektledarens uppgifter är att samordna och stödja de engagerade föreningarna. Projektet har hittills arrangerat elva inspirations- eller informationsträffar för följande vattendrag: Segesholmsån, Tommarpsån, Verkeån, Nybroån, Kabusaån, Rörums norra och södra åar, Tygeån och Kvarnbybäcken, Julebodaån, Klammersbäck och Mölleån, Örupsån samt Onslunda mosse och fyra uppföljande workshops. Utöver detta har man arrangerat vandringar, studiebesök och studiecirklar. I samarbete med kommunen, skolor och föreningar har man erbjudit över 300 barn och unga att delta i aktiviteter såsom vattenverkstad, vattensafari och skräpplockardag. Totalt har över 1000 personer deltagit på ovanstående aktiviteter, projektet har visat sig vara välbehövligt, engagerande och högintressant.

Samarbetet med Högskolan Kristianstad har lett till rapporter om sumpskogar i Tomelilla kommun och om Rödjebäcken utanför Onslunda. I samarbetet med Teknisk Vattenresurslära på Lunds tekniska högskola håller man på att sammanställa en lista med möjliga examensarbeten för skolans studenter.

Framöver kommer projektet att bygga vidare på påbörjade samarbeten och projektledaren fortsätter att stötta lokala initiativ och informera om vikten av vatten i landskapet, vattenrenande åtgärder och biologisk mångfald i och runt vattendragen. Under 2020 kommer även en miljöorganisation från Österrike på studiebesök till Österlens sköna vattendrag för att inhämta inspiration.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-206
Projektägare:
Tomelilla kommun
Samarbetspartners: Österlens vattenråd, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, Österlens naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Tomelilla, Ystads naturskyddsförening, Naturskyddsförening Kristianstad Bromölla, Färs naturskyddsförening, Ystadortens fiskevårds- och sportfiskeförening, Kabusa och Skönadals fiskevårdsförening, LRF, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad samt kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Hörby och Kristianstad.
Projektperiod: 2018-03 – 2020-08
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 006 320 kr
Offentligt stöd från LAG: 495 650 kr

Total finansiering: 1 501 970 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-06-07
Summa urvalskriterier:
384 poäng
LAG:s motivering:
LAG anser att projektet bidrar till långsiktiga och hållbara åtgärder som kan skapa förutsättningar för förbättrad vattenkvalitet i området, ett hållbart kretsloppstänkande samt en ökad medvetenhet och ett intresse kring vattenfrågor.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Valentina Zülsdorff
Webb: Österlens vattenråd, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å
Facebook: @osterlensvatten

Dela: