Beviljade projekt

Österlens sköna vattendrag

Publicerades den 13 mars 2018

Projektet Österlens sköna vattendrag syftar till att förbättra och förstärka arbetet med att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv i tolv vattendrag i leaderområdet.

Österlens vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån ska genom detta projekt initiera, samordna och skapa förutsättningar för att genomföra åtgärder som reducerar föroreningsbelastning och ogynnsam hydrologisk påverkan samt främjar biologisk mångfald och rekreationsintressen i och vid vattenmiljöerna inom vattenrådens verksamhetsområde.

En projektledare ska skapa engagemang och sprida information om vattenmiljöernas status, deras värden och betydelse genom informations- och uppföljningsmöten samt via webbplats och sociala medier. Projektledaren ska också inspirera markägare att genomföra åtgärder och synliggöra pågående och avslutade projekt. Barn- och ungdomsaktiviteter ska genomföras för att öka kunskapen och skapa ett engagemang i denna målgrupp. Samarbeten med Lunds universitet och Kristianstad Högskola är också inplanerade. Projektet som helhet ska leda till att större konkreta åtgärder kommer att genomföras.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-206
Sökande:
Tomelilla kommun
Projekttyp och fond: Projektstöd inom Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Ideell insats: 458 480 kr

Finansiering

EU-stöd: 1 006 319 kr
Offentlig medfinansiering, LAG: 495 650 kr

Total finansiering: 1 501 969 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-06-07
Summa urvalskriterier:
384 poäng
LAG:s motivering:
LAG anser att projektet bidrar till långsiktiga och hållbara åtgärder som kan skapa förutsättningar för förbättrad vattenkvalitet i området, ett hållbart kretsloppstänkande samt en ökad medvetenhet och ett intresse kring vattenfrågor.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Valentina Zülsdorff
Webb: Österlens vattenråd, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å
Facebook: @osterlensvatten

Dela: