Beviljade projekt

Allt fler konsumenter önskar se en omställning hos företag och kommuner till en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi.

Om projektet

Projektet CIRCLE var ett transnationellt projekt mellan fyra leaderområden i Sverige, Luxemburg och Finland för utbyte av erfarenheter kring cirkulär ekonomi och miljövänliga lösningar mellan små och medelstora företag och organisationer.

Tillsammans ville man arrangera olika aktiviteter för att inspirera företagare och organisationer att ta klivet utanför boxen och tänka nytt för att göra sina verksamheter mer resurseffektiva och cirkulära.

Aktiviteter

Projektet innefattade tre studieresor till Sverige, Luxemburg och Finland med besök hos företag som arbetar med cirkulära lösningar samt presentationer och workshoppar på temat. Varje land höll även lokala workshoppar kring cirkulär ekonomi och hållbart företagande, de flesta digitalt på grund av rådande pandemi.

I Sverige fanns även ett samarbete med Miljöbron Skåne där företag fick konkret hjälp med sitt hållbarhetsarbete av studenter från skånska lärosäten. Projektledaren deltog även i en intressentdialog med målet att utveckla en regional skånsk handlingsplan för cirkulär ekonomi. En satsning i samarbete mellan Hållbar Utveckling Skåne och Region Skåne.

Avslutningsvis producerades en 40-sidig engelskspråkig inspirationsfolder med erfarenheter och goda exempel från projektet.

Resultat

Projektet gav ökad kunskap om cirkulär ekonomi och resurshantering bland deltagarna. Alla praktiska exempel som upplevdes visade på hur företag i olika länder rent konkret har tagit sig an utmaningen med att effektivisera resursanvändning, arbeta mot hållbarhet och stärka sina ekonomiska utsikter. I en utvärdering svarade samtliga deltagare att de fått nya insikter. Nästintill alla menade att de kunde använda någon eller några av de idéer som de fått se i sina egna verksamheter.

I Sverige knöts många nya kontakter mellan företag och individer och deltagarna introducerades till en rad olika aktörer, lokalt och nationellt, som ger stöd i en omställningsprocess. Genom samarbetet med Miljöbron Skåne fick ett antal företag konkret hjälp med hållbarhetsarbetet och kunde börja implementera nya strategier och lösningar i sitt fortsatta arbete.

Projektfakta

Journalnummer: 2019-3922
Projektnamn i ansökan: CIRCLE – TNC
Projektägare: LEADER Sydöstra Skåne
Samarbetspartners: Skånes Ess, Kantri Ry Leader (Finland), Leader Regioun Mëllerdall och Natur- & Geopark Mëllerdall (Luxemburg), medverkande kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Krinova, Högskolan Kristianstad, Hållbar utveckling Skåne (HUT), Region Skåne, Innovationscenter för landsbygden, Cradlenet Sverige, Sustainalink (tidigare Miljöbron Skåne)
Projektperiod: 2020-01 – 2022-11
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Samarbete/Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 494 280 385 889
Offentlig stöd från LAG 243 451 190 065
Total finansiering 737 731 575 954
Ideellt arbete 192 720 124 410

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader
Antal företagsutvecklingsprojekt 1
Antal samarbeten 22
Antal arrangerade utbildningar 3
Antal deltagare som genomfört kompetenshöjande åtgärder 35
Insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet
Antal aktörer som provat nya finansieringsmöjligheter 2
Antal utvecklade eller testade nya lokala finansieringsmöjligheter 2
Antal arrangerade utbildningar 6
Antal deltagare som genomfört kompetenshöjande åtgärder 24
Insatsområde 3: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Antal insatser med fokus på kretsloppstänkande 5

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2019-11-27
Summa urvalskriterier: 260
LAG:s motivering: En omställning hos företag och kommuner till en cirkulär ekonomi är det som krävs för att bemöta dagens klimatutmaningar och är även önskemål hos allt fler konsumenter. LAG anser att projektets insatser bidrar till att fler företag i sydöstra Skåne ställer om till en mer cirkulär ekonomi.

Information och kontakt

Webb: Circle

Dela: