Beviljade projekt

Projektet CIRCLE handlar om att utbyta erfarenheter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att kunna ställa om till ett mer hållbart cirkulärt företagande.

Om projektet

Detta transnationella samarbetsprojekt mellan fyra olika leaderområden i Sverige, Finland och Luxemburg syftar till att öka kunskapen kring cirkulär ekonomi bland ungdomar och företag. Målet är att fler företag ska hitta lösningar för en bättre resursanvändning. Projektet riktar sig till små och medelstora företag, kommuner och organisationer samt unga vuxna som är intresserade av att arbeta med cirkulär ekonomi och hållbarhetsfrågor.

En cirkulär ekonomi är ett system där man minimerar den ständiga användningen av jordens resurser och av allt avfall. Inom näringslivet kan det till exempel handla om att ta bort miljöfarliga ämnen ur produktionen eller att designa om produkter/tjänster så att de kan tas isär, repareras, återanvändas eller samnyttjas. Återbruk och delande ingår också i cirkulärt tänkande liksom förnyelsebar energi och energieffektivisering.

En omställning till en cirkulär ekonomi erbjuder nya intressanta affärsutvecklingsmöjligheter, men det kan samtidigt vara svårt för mindre företag att hitta lösningar på egen hand. Därför ska projektet genom studiebesök, workshops och erfarenhetsutbyte sprida inspiration och kunskap till projektets alla deltagare.

Projektet söker deltagare – läs mer här!

Exempel på aktiviteter

  • Ett program i varje deltagande land med studiebesök till företag, lantbruk och andra organisationer som utgör goda exempel på hur cirkulär ekonomi eller innovativa hållbara lösningar tillämpas
  • Workshops för ökad kunskap om cirkulär ekonomi och erfarenhetsutbyte
  • Etablering av kontaktytor mellan företag och aktörer som kan stötta varandra i omställningsprocessen
  • Uppstart av lokala företagsnätverk för cirkulär ekonomi
  • Löpande rapportering i sociala medier
  • Slutseminarium öppet för allmänheten där slutsatser av projektet presenteras
  • Sammanställning med goda exempel från projektet

Projektfakta

Journalnummer: 2019-3922
Projektägare: LEADER Sydöstra Skåne
Samarbetspartners: Leaderområden i Sverige, Finland och Luxemburg, kommunerna, Länsstyrelsen, Krinova Science Park, Högskolan Kristianstad, Hållbar utveckling Skåne (HUT), Innovationscenter för landsbygden
Projektperiod: 2020-01 – 2022-01
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Samarbete/Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 365 316 kronor
Offentligt stöd från LAG: 179 932 kronor

Total finansiering: 545 248 kronor

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2019-11-27
Summa urvalskriterier: 260
LAG:s motivering: En omställning hos företag och kommuner till en cirkulär ekonomi är det som krävs för att bemöta dagens klimatutmaningar och är även önskemål hos allt fler konsumenter. LAG anser att projektets insatser bidrar till att fler företag i sydöstra Skåne ställer om till en mer cirkulär ekonomi.

Information och kontakt

Kontaktperson:
Projektledare Erik Rosenblad

Dela: