Beviljade projekt

Ett besök kan väcka engagemang och öka allmänhetens kunskaper om våra vattendrag, vilket i sin tur kan leda till mer hållbara val.

Om projektet

Tomelilla kommun ska i samarbete med Österlens Vattenråd i detta projekt anlägga Österlens första besöksplats med fokus på traktens vattendrag. Den tänkta platsen ligger längs med Verkeån nära Hallamölla vattenfall. En plats intill Skåneleden som sedan tidigare har toalett och parkering. Besöksplatsen ska få sittplatser som smälter väl in i omgivningen och montrar med information om Österlens vattendrag, djur och växter i vattendragen, vattenvård med mera.

Status vid uppföljning i februari 2024

Det har upprättats kontakt med personer och organisationer som är relevanta för projektets genomförande och framgång; markägare, ansvariga på Tomelilla kommun för exempelvis skötsel, bygglov, upphandling och kommunikation samt övriga samarbetspartners. Boende i området har fått information om vad som är på gång samt kontaktuppgifter för eventuella frågor.

Projektgruppen har gjort studiebesök på andra besöksplatser och naturområden. Tre målgrupper för besöksplatsen har identifierats; barnfamiljer, skolklasser samt den urbane friluftsutövaren. En kommunikationsplan för besöksplatsen är påbörjad.

Upphandlingen av landskapsarkitekt för gestaltning är utskickad och alla gestaltningsprogram och bygghandlingar förväntas vara klara i slutet av maj. Därefter kan anläggningen påbörjas och informationsmaterial som ska finnas på platsen kan tas fram.

Annat som kvarstår är en workshop med skolpersonal på platsen för ta fram aktiviteter och lärarhandledning. Invigningen förväntas ske under hösten 2024.

Bild på vattendragen år 1812 samt år 2020 där man kan se en stor skillnad.
Bilden ovan visar samtliga vattendrag år 1812 jämfört med år 2020.

Journalnummer: 2022-3197
Projektnamn i ansökan: Besöksplats Österlens vattendrag
Projektägare: Tomelilla kommun
Samarbetspartners: Österlens Vattenråd, Lunds universitet, Albo härads hembygdsförening, Eljaröds byaförening, Andrarums IF, Naturskolan Österlen, Marietorps naturskola, Tomelilla Naturskyddsförening, Andrarums IF, Brösarps skola samt Högestad & Christinehof
Projektperiod: 2023-02 – 2024-11
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 038 521 kr
Offentligt stöd från LAG: 511 511 kr

Total finansiering: 1 550 032 kr

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2022-10-05
Summa urvalskriterier: 319 poäng
Motivering: LAG-styrelsen anser att detta projekt skapar en mötesplats vid ett vattendrag som har stor betydelse i landskapet och som fram tills nu saknats i vårt leaderområde. Projektet innebär en samordning med många olika aktörer på en unik plats.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Ulrika Jönsson Belyazid och Kenneth Strömbeck
Webb: Österlens vattenråd

Dela: