Beviljade projekt

Solvalla Bygdegård i rörelse till vardag och fest

Publicerades den 3 februari 2020

En bättre folkhälsa och var dag i balans för alla genom natur, kultur och rörelse!

Om projektet

Det här projektet går ut på att utveckla verksamheten på tätortsnära Solvalla bygdegård genom att göra platsen mer attraktiv, anpassad och inbjudande för fler grupper i samhället och genom att utöka utbudet av kultur- och naturaktiviteter samt fysisk aktivitet för personer i alla åldrar.

Syftet är att vara en aktiv del i det nationella folkhälsoarbetet samt att underlätta för fysiska möten mellan olika generationer och kulturer.

Exempel på aktiviteter

Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras i projektet är byggnation av balansbana, hitta-vilse stig, grillplats, sittplatser, scen samt utomhustoalett. Man kommer också att genomföra utbildningar inom allemansrätten och guidade visningar av området. I projektet ingår även att marknadsföra Solvalla bygdegård genom att ta fram informationsblad.

Projektfakta

Journalnummer: 2019-2691
Projektägare: Södra Färs Bygdegårdsförening, Solvalla Bygdegård
Samarbetspartners: Bygdegårdarnas Riksförbund, Villervalla förskola, Sjöbo kommun, Civilförsvarsförbundet samt Friluftsfrämjandet i Sjöbo
Projektperiod:  2020-01 – 2021-06
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 572 571 kr
Offentligt stöd från LAG:  282 013 kr

Total finansiering: 854 584 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2019-08-28
Summa urvalskriterier: 203 poäng
LAG:s motivering: Projektet kan leda till en gränsöverskridande mötesplats och vill med bl.a. guidade turer och kunskapsspridning skapa ett samförstånd mellan de som vistas i miljön att ta hand om den på bästa sätt. En utomhusscen med möjligheter till olika kulturella event kan locka fler målgrupper till mötesplatsen.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Ingrid Sandelin
Webb: Solvalla Bygdegård

Dela: