Beviljade projekt

En lättsam föreläsningsserie om mat och hälsa för seniorer – för lustfyllda måltider till ett gott liv.

Om projektet

Syftet är att höja kunskapen kring mat, måltider och hälsa för den äldre befolkningen i leaderområdet. Målet är att mota den undernäringsproblematik som finns bland våra äldre. En problematik som inte bara innebär ett personligt lidande och oro samt påfrestningar för anhöriga men som också kräver onödiga resurser från vård och omsorg och innebär omfattande samhällsekonomiska kostnader.

Genom lustfyllda och engagerande föreläsningar, som grundar sig i Livsmedelsverkets nya kostråd för personer över 65 år, vill projektet bidra till att fler seniorer får möjlighet att hålla sig välnärda en längre tid och bibehålla sin självständighet med en högre livskvalitet samt i en förlängning även minska en del av kostnaderna för undernäring.

Status vid uppföljning i november 2020

Projektet väckte stort intresse efter en artikel i tidningen och projektledaren bokade in flertalet föreläsningar under hösten 2020. Två föreläsningar har genomförts för SPF Seniorerna i Lövestad och på Erikslunds bygdegård med totalt 73 deltagare, jämnt fördelat mellan kvinnor och män.

Pandemin har dock ställt till det för projektet och samtliga föreläsningar är antingen inställda eller uppskjutna. Projektledaren ser dock ljust på framtiden, då det finns ett stort engagemang kring ämnet, och väljer med största sannolikhet istället att förlänga projekttiden.

Projektfakta

Journalnummer: 2019-2693
Projektnamn i ansökan: Fika för livet! En lättsam föreläsning för seniorer om hälsa och lustfyllda måltider för ett gott liv
Projektägare: Offentlig Måltid i Sverige AB
Samarbetspartners: PRO, SPFSvenska kyrkan, Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommun
Projektperiod:  2019-11 – 2021-03 (ev. förlängning)
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 200 000 kr
Privat medfinansiering: 189 636 kr

Total finansiering: 389 636 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum:  2019-08-28
Summa urvalskriterier: 164 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet bidrar till långsiktiga vinster genom ökat fokus på målgruppen. Projektet kan också bidra till hälsoeffekter och en samhällsekonomisk vinst.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Peggy Dicksdotter Hermansson
Webb: Offentlig måltid
Facebook: Fika för livet

Dela: