Beviljade projekt

En lättsam föreläsningsserie om mat och hälsa för seniorer – för lustfyllda måltider till ett gott liv.

Om projektet

Projektet går ut på att höja kunskapen kring mat, måltider och hälsa för äldre i samtliga fyra kommuner i leaderområdet. Genom föreläsningar, som grundar sig i Livsmedelsverkets helt nya kostråd för personer över 65 år, riktar man sig främst till denna målgrupp men kommer att vara öppna för alla för att bidra till en större spridning och genomslagskraft för projektets mål.

Vårt leaderområde har en högre andel åldrande befolkning än resten av landet och det finns en undernäringsproblematik hos denna målgrupp. Undernäring innebär inte bara ett personligt lidande och oro samt påfrestningar för anhöriga utan kräver också onödiga resurser från vård och omsorg och innebär omfattande samhällsekonomiska kostnader. Samtidigt sker ett påfallande slöseri av mat inom offentlig sektor.

Projektgruppen vill därför sprida information och kunskap för att bidra till att fler seniorer får möjlighet att hålla sig välnärda en längre tid och bibehålla sin självständighet med en högre livskvalitet samt i en förlängning även minska en del av kostnaderna för undernäring.

Projektfakta

Journalnummer: 2019-2693
Projektägare: Offentlig Måltid i Sverige AB
Samarbetspartners: PRO, SPF och Svenska kyrkan
Projektperiod:  2019-11 – 2020-12
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 200 000 kr
Privat medfinansiering: 189 636 kr

Total finansiering: 389 636 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum:  2019-08-28
Summa urvalskriterier: 164 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet bidrar till långsiktiga vinster genom ökat fokus på målgruppen. Projektet kan också bidra till hälsoeffekter och en samhällsekonomisk vinst.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Peggy Dicksdotter Hermansson
Webb: Offentlig måltid
Facebook: Fika för livet

Dela: