Beviljade projekt

Färsk fisk – från hav till bord

Publicerades den 21 december 2017

Utvecklad marknad för färsk lokalt fångad fisk.

Om projektet

Projektet går ut på att utveckla marknaden för fisk, att öka fiskarnas lönsamhet samt att tillvarata kunskap och erfarenheter från övriga livsmedelsbranschen för att utveckla fiskerinäringen.

Efterfrågan på lokalt fångat fisk är stor, men det saknas kontakt- och distributionskanaler. Kunskapen om fisk behöver också förbättras, till exempel vilken fisk som fångas lokalt, vilken fisk som är i säsong när och i viss mån hur fisk ska hanteras och förädlas.

Lokala fiskeflottor och levande hamnar skapar sysselsättning och företagande i flera led, liksom värden knutna till identitet, varumärke och kulturarv. Detta har i sin tur en påverkan på kustsamhällenas attraktionskraft som etableringsorter för företag, platser att bo på och som besöksdestinationer.

Exempel på aktiviteter

  • Kartläggning av fiskets nuläge, intervjuer och workshops med fiskets aktörer för att inventera möjliga marknadskanaler. Löpande kontakt med myndigheter för att undanröja hinder kring regelverk etc.
  • Utveckling av arbetsmodeller genom aktiviteter riktade mot dagligvaruhandeln, restauranger, offentliga kök och olika direktförsäljningskanaler.
  • Företagsutveckling genom individuell coachning till fiskare/företagare samt grupp- och nätverksaktiviteter och kurser om fiskhantering.
  • Framtagning av kommunikationsmaterial för olika marknadskanaler samt en handbok med rekommendationer för utveckling av lokalt fångad fisk. Utveckling av digitalt verktyg för direktförsäljning till konsument och övriga marknadskanaler.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-3575
Projektägare: Livsmedelsakademin
Samarbetspartners: Livsmedelsakademin/Smaka på Skåne samt Marint centrum, Simrishamns kommun
Fond: Europeiska havs- och fiskerifonden
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader
Ideell insats: 990 000 kr

Stödbelopp

Projektstöd från EU-fond: 2 236 294 kr
Offentligt stöd från LAG: 1 101 458 kr

Total finansiering: 3 337 752 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-11-30
Summa urvalskriterier: 366 poäng
LAG:s motivering: LAG och AU Fiske anser att projektet ligger i linje med vår lokala utvecklingsstrategi med insatser som bidrar till att utveckla och bevara det lokala fisket.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Jannie Vestergaard
Assisterande projektledare Ann-Marie Camper
Webb: Livsmedelsakademin
Facebook: @SmakaPaSkane

Dela: