Beviljade projekt

Färsk fisk – från hav till bord

Publicerades den 21 december 2017

Detta samarbete innebär ett stort kunskapsutbyte och vi lär av varandra. Tillsammans kan vi utveckla en gemensam kunskapsplattform kring kustnära fiske i Skåne – något som vi alla kan dra nytta av, och som kan skapa bra synergier, inte bara i projektet.

Om projektet

Efterfrågan på lokalt fångat fisk är stor, men det saknas kontakt- och distributionskanaler. Detta projekt går ut på att utveckla marknaden för fisk, att öka fiskarnas lönsamhet samt att tillvarata kunskap och erfarenheter från övriga livsmedelsbranschen för att utveckla fiskerinäringen.

Exempel på aktiviteter

  • Kartläggning av fiskets nuläge, intervjuer och workshops med fiskets aktörer för att inventera möjliga marknadskanaler. Löpande kontakt med myndigheter för att undanröja hinder kring regelverk etc.
  • Utveckling av arbetsmodeller genom aktiviteter riktade mot dagligvaruhandeln, restauranger, offentliga kök och olika direktförsäljningskanaler.
  • Företagsutveckling genom individuell coachning till fiskare/företagare samt grupp- och nätverksaktiviteter och kurser om fiskhantering.
  • Framtagning av kommunikationsmaterial för olika marknadskanaler samt en handbok med rekommendationer för utveckling av lokalt fångad fisk. Utveckling av digitalt verktyg för direktförsäljning till konsument och övriga marknadskanaler.

Resultat (vid uppföljning 2018-12)

Arbetet med omvärldsanalys och kartläggning av fiskets nuläge är påbörjat: intervjuer med fiskare, insamling och genomgång av relevant litteratur, artiklar och rapporter har genomförts och en sammanställning har påbörjats.

I samband med SM i Mathantverk i Malmö i oktober 2018, arrangerades en workshop som samlade bland annat fiskare, fiskförädlare, grossister, lokalpolitiker, kock, tjänstepersoner inom offentlig mat samt andra intresserade. Workshopen syftade till att identifiera behov hos de olika intressenter som deltog, samt till att identifiera mervärden i det kustnära fisket och hinder för att nå ut i nya försäljningskanaler.

Projektet har kommunicerats bland annat via Smaka på Skånes webb och Facebook-sida, Marint centrums nyhetsbrev och Facebook-sida, Österlenmagasinet samt Sveriges Radio P4. En kort film som belyser nöjet att handla färsk fisk direkt från fiskaren har producerats och spridits – en film som är en början av en serie korta filmer.

Projektet har också presenterats på en fiskekonferens i Helsingör, under konferensen ”FNs hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer” i Ystad samt under konferensen Östersjöfiske 2020 i Simrishamn.

En student vid Sveriges lantbruksuniversitet, som skriver sitt examensarbete som en del av projektet, kommer att intervjua kockar, fiskare och konsumenter, något som projektet med fördel kommer att kunna dra nytta av.

I februari 2019 genomförs projektets Kick Off i Simrishamn. Projektet kommer även att inkluderas i Smaka på Skånes inspirationsdag i mars.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-3575
Projektägare: Livsmedelsakademin
Samarbetspartners: Livsmedelsakademin/Smaka på Skåne samt Marint centrum, Simrishamns kommun
Projektperiod: 2018-10 – 2020-02
Fond: Europeiska havs- och fiskerifonden
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Stödbelopp

Projektstöd från EU-fond: 2 236 294 kr
Offentligt stöd från LAG: 1 101 458 kr

Total finansiering: 3 337 752 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-11-30
Summa urvalskriterier: 366 poäng
LAG:s motivering: LAG och AU Fiske anser att projektet ligger i linje med vår lokala utvecklingsstrategi med insatser som bidrar till att utveckla och bevara det lokala fisket.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Jannie Vestergaard
Assisterande projektledare Ann-Marie Camper
Webb: Livsmedelsakademin
Facebook: @SmakaPaSkane

Dela: