Beviljade projekt

Tillsammans gör vi Österlens huvudstad, Simrishamn, till en attraktiv och levande plats för alla, året runt.

Om projektet

Syftet är att genom Svenska stadskärnors affärsutvecklingsmodell (BID-modellen), kompetensförsörjning och erfarenhetsutbyten skapa en plattform för en stabil och långsiktig utveckling av Simrishamn, där offentlig, privat och ideell sektor i en organiserad samverkan tillvaratar varandras intressen och kompetenser och skapar en gemensam målbild för Österlens “huvudstad”.

Status vid uppföljning i december 2022

En nulägesanalys har tagits fram och det har bildats fyra fokusgrupper med tjänstepersoner, politiker, fastighetsägare, näringsidkare, privatpersoner och aktiva inom föreningslivet som arbetar inom olika områden. Klar finns även en affärsplan med gemensamma mål, långsiktiga samarbetsavtal, ansvarsfördelning och en handlingsplan. En rad aktiviteter i handlingsplanen är redan genomförda.

Det har arrangerats kurser i sociala medier för aktörer som vill bli bättre på att nyttja dessa i sin marknadsföring. Även kurser kring foto och film och start av webshop har genomförts. En webbplats har lanserats och man har genomfört en enkät kring hur en gemensam digital kommunikationsplattform skulle kunna se ut.

Mitt Simrishamn har fått ett hedersomnämnande av Svenska Stadskärnor för en stad med nytänkande, innovation och kreativitet och kom på en delad andraplats i Årets Stadskärna 2022.

Projektgruppen ser redan positiva effekter så som en stärkt sammanhållning med bättre förståelse för varandras verksamheter och en förbättrad kommunikation.

Projektfakta

Journalnummer: 2019-3922
Projektnamn i ansökan: Mitt Simrishamn
Projektägare: Samverkansorganisationen Mitt Simrishamn Ekonomisk förening
Samarbetspartners: Simrishamns kommun och dess näringsidkare, fastighetsägare och föreningar
Projektperiod: 2019-05 –2024-10
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 635 610 kr
Offentligt stöd från LAG: 313 062 kr
Privat finansiering från fastighetsägare: 100 000 kr

Total finansiering: 1 048 672 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2019-11-27
Summa urvalskriterier: 317 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att det är viktigt att skapa en attraktiv stadskärna för att få en levande landsbygd. Projektet ska genom trepartnerskap skapa en gemensam bild och plattform för utvecklingen av Simrishamn vilket bidrar till ökat engagemang och samarbete mellan olika aktörer och näringar i Simrishamn. Projektet bidrar utöver detta också till ekonomisk tillväxt hos företagen genom kompetenshöjande insatser, skapandet av företag och arbetstillfällen.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Lotta Engvall
Webb: Mitt Simrishamn

Dela: