Beviljade projekt

Tillsammans gör vi Österlens huvudstad, Simrishamn, till en attraktiv och levande plats för alla, året runt.

Om projektet

Mitt Simrishamn är ett projekt men också en samverkansorganisation med representanter från kommunen, fastighetsägare samt närings-, förenings- och kulturliv. Tillsammans vill man tillvarata alla dessa olika aktörers intressen och skapa en gemensam målbild för Simrishamn i syfte att öka platsens attraktionskraft för såväl boende och verksamma som för besökare. En levande och tillgänglig stadskärna är en förutsättning för tillväxt på landsbygden i hela östra Skåne.

Genom organiserad samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor kan man tillföra en hållbar struktur. En gemensam omvärldsbevakning, där man tillsammans håller sig uppdaterad kring detaljhandelns trender, strukturomvandling och digitalisering, gör samtliga aktörer bättre rustade inför framtiden. En gemensam plattform för paketering och marknadsföring kan bidra till att nå en bredare marknad.

Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras:

  • Framtagning av en utvecklingsplan för ett fortsatt långsiktigt samarbete
  • Bildandet av arbetsgrupper
  • Seminarier och utbildningar och andra forum som uppmuntrar till nytänkande, nya samarbetskonstellationer och konstruktiva förslag
  • Stadsvandringar, informationsträffar, studieresor etc.

Projektfakta

Journalnummer: 2019-3922
Projektägare: Samverkansorganisationen Mitt Simrishamn
Samarbetspartners: Simrishamns kommun och dess näringsidkare, fastighetsägare och föreningar samt Svenska Stadskärnor
Projektperiod: 2019-09 – 2022-10
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 635 610 kr
Offentligt stöd från LAG: 313 062 kr
Privat finansiering från fastighetsägare: 100 000 kr

Total finansiering: 1 048 672 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2019-11-27
Summa urvalskriterier: 317 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att det är viktigt att skapa en attraktiv stadskärna för att få en levande landsbygd. Projektet ska genom trepartnerskap skapa en gemensam bild och plattform för utvecklingen av Simrishamn vilket bidrar till ökat engagemang och samarbete mellan olika aktörer och näringar i Simrishamn. Projektet bidrar utöver detta också till ekonomisk tillväxt hos företagen genom kompetenshöjande insatser, skapandet av företag och arbetstillfällen.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Lotta Engvall
Webb: Centrumutveckling och Årets Stadskärna

Dela: