Beviljade projekt

Tillsammans gör vi Österlens huvudstad, Simrishamn, till en attraktiv och levande plats för alla, året runt.

Om projektet

Genom Svenska stadskärnors affärsutvecklingsmodell (BID-modellen) och kompetenshöjande åtgärder vill man skapa en plattform för en stabil och långsiktig utveckling av Simrishamn, där offentlig, privat och ideell sektor i samverkan tillvaratar varandras intressen och kompetenser och skapar en gemensam målbild för Österlens “huvudstad”.

Status vid uppföljning i januari 2024

En nulägesanalys är framtagen, en affärsplan för 2024-2026 är under framtagning. Fokusgrupper med tjänstepersoner, politiker, fastighetsägare, näringsidkare, privatpersoner och aktiva inom föreningslivet ansvarar för allt från idé, planering, genomförande och uppföljning av de åtgärder som prioriterats. En webbplats är lanserad och utifrån aktörernas önskemål kommer en gemensam digital kommunikationsplattform att lanseras under 2024. Aktörerna har också erbjudits fortbildning i form av studieresor samt kurser kring service och bemötande, marknadsföring i sociala medier, uppstart av webshop med mera.

Dekorationer och aktiviteter genomförs löpande utifrån teman eller högtider, exempelvis resning av midsommarstång, påskpynt, musik i Brunnsparken, solstolar, ljusgran och julgranspyntning, firandet av Simrishamn 900 år.

Mitt Simrishamn har fått ett hedersomnämnande av Svenska Stadskärnor för en stad med nytänkande, innovation och kreativitet och kom på en delad andraplats i Årets Stadskärna 2022. Föreningen är även med i ett pilotprojekt för att ta fram ett nationellt mätverktyg för hållbara städer.

Projektgruppen ser positiva effekter så som stärkt sammanhållning mellan deltagande aktörer med bättre förståelse för varandras verksamheter och en förbättrad kommunikation.

Projektfakta

Journalnummer: 2019-3922
Projektnamn i ansökan: Mitt Simrishamn
Projektägare: Samverkansorganisationen Mitt Simrishamn Ekonomisk förening
Samarbetspartners: Simrishamns kommun och dess näringsidkare, fastighetsägare och föreningar
Projektperiod: 2019-05 –2024-10
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 635 610 kr
Offentligt stöd från LAG: 313 062 kr
Privat finansiering från fastighetsägare: 100 000 kr

Total finansiering: 1 048 672 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2019-11-27
Summa urvalskriterier: 317 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att det är viktigt att skapa en attraktiv stadskärna för att få en levande landsbygd. Projektet ska genom trepartnerskap skapa en gemensam bild och plattform för utvecklingen av Simrishamn vilket bidrar till ökat engagemang och samarbete mellan olika aktörer och näringar i Simrishamn. Projektet bidrar utöver detta också till ekonomisk tillväxt hos företagen genom kompetenshöjande insatser, skapandet av företag och arbetstillfällen.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Lotta Engvall
Webb: Mitt Simrishamn

Dela: