Beviljade projekt

Tillsammans gör vi Österlens huvudstad, Simrishamn, till en attraktiv och levande plats för alla, året runt.

Om projektet

Syftet är att skapa en plattform för en stabil och långsiktig utveckling av Simrishamn, där offentlig, privat och ideell sektor i en organiserad samverkan tillvaratar varandras intressen och kompetenser och skapar en gemensam målbild för Österlens “huvudstad”.

Status vid uppföljning i november 2020

Projektet använder sig av Svenska stadskärnors BID-modell, en professionell och strukturerad samverkansmodell som ger perspektiv på en rad olika utmaningar och framtidstankar. BID-processen är uppdelad i sju steg där Mitt Simrishamn har genomfört de första fem stegen:

  1. Introduktion och inspiration
  2. Kickstart och workshop
  3. Nulägesanalys, case och studiebesök
  4. Nulägesanalys och uppstart av affärsplan
  5. Affärsplan och handlingsplan
  6. Resultat av affärsplan, case redovisas
  7. Slutsatser och diplomering

Det har bildats fokusgrupper som arbetar inom fem olika områden: Varumärke, Utbud, Platsen, Tillgänglighet samt Trygghet.

Parallellt har projektet arrangerat fortbildningar på teman som deltagande aktörer önskat. Under året har man haft kurser i sociala medier för de aktörer som vill bli bättre på att nyttja dessa i sin marknadsföring och nästa år väntar bland annat kurser i Google My Business samt hur man startar en webshop. Man har också påbörjat en undersökning kring hur en gemensam digital kommunikationsplattform (app eller liknande) skulle kunna se ut.

Projektfakta

Journalnummer: 2019-3922
Projektnamn i ansökan: Mitt Simrishamn
Projektägare: Samverkansorganisationen Mitt Simrishamn Ekonomisk förening
Samarbetspartners: Simrishamns kommun och dess näringsidkare, fastighetsägare och föreningar samt Svenska Stadskärnor
Projektperiod: 2019-09 – 2022-10
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 635 610 kr
Offentligt stöd från LAG: 313 062 kr
Privat finansiering från fastighetsägare: 100 000 kr

Total finansiering: 1 048 672 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2019-11-27
Summa urvalskriterier: 317 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att det är viktigt att skapa en attraktiv stadskärna för att få en levande landsbygd. Projektet ska genom trepartnerskap skapa en gemensam bild och plattform för utvecklingen av Simrishamn vilket bidrar till ökat engagemang och samarbete mellan olika aktörer och näringar i Simrishamn. Projektet bidrar utöver detta också till ekonomisk tillväxt hos företagen genom kompetenshöjande insatser, skapandet av företag och arbetstillfällen.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Lotta Engvall
Webb: Centrumutveckling och Årets Stadskärna

Dela: