Beviljade projekt

Tillgängliga och trafiksäkra rid- och promenadslingor i natursköna Vollsjö

Om projektet

Projektet går ut på att uppföra en tillgänglig, trygg och säker vandrings- och ridslinga om 6,5 kilometer i Vollsjö. Syftet är skapa bättre förutsättningar för vandring och ridning samt att öka trafiksäkerheten för både trafikanter, gående och ryttare. Målgruppen är vandrande och ridande Vollsjöbor och besökare.

På sikt vill projektet stötta både friluftslivet och hästnäringen genom förbättrad infrastruktur. Hästnäringen är stor i det blivande biosfärsområdet och näringen har pekats ut som ett viktigt fokusområde av Nationella biosfärkommittén (Unesco). Samtidigt ökar trycket från aktörer med olika intressen: markägare, häst- och hundägare, vandrare, cyklister med flera, och därmed behovet av hållbara lösningar och samverkan för att minska intressekonflikter.

Tanken är att projektet ska vara en pilot som undersöker långsiktig lösning för finansiering, drift och underhåll av slingan och som senare ska kunna appliceras på fler platser i biosfärsområdet Storkriket.

Projektet innehåller aktiviteter såsom förankring med markägare, kommuner och övriga intressenter, studiebesök, framtagande av avtal och skötselplan, utformning, uppförande och invigning av slingan,  framtagande av en rapport och guide för framtida slingor samt spridning av resultatet.

Projektfakta

Journalnummer: 2022-1031
Projektnamn i ansökan: Säkra slingan i Vollsjö
Projektägare: Coompanion Skåne
Samarbetspartners: Lokala markägare och entreprenörer, Färs Härads ryttarförening, Biosfärområdet Storkriket och Sjöbo kommun
Projektperiod: 2022-11 – 2024-02
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 338 393 kr
Offentligt stöd från LAG: 659 209 kr

Total finansiering: 1 997 602 kr

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2022-05-18
Summa urvalskriterier: 211 poäng
Motivering: Coompanion Skåne har skrivit fram en bra projektansökan där idén är väl förankrad med vad allmänheten är intresserade av. LAG-styrelsen anser att det är ett kostnadseffektivt och friluftsfrämjande projekt som ökar trafiksäkerheten.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Malin Myrén
Webb: Coompanion Skåne
Facebook: Säkra slingan i Vollsjö

Dela: