Beviljade projekt

Förstudie: Hållbara gräsytor för sport och fritid (Sustainable Arena Grass – SAGG)

Publicerades den 19 mars 2020

Vi vill undersöka möjligheten att ersätta dagens miljöbelastande konstgräsplaner med uppvärmda naturliga gräsytor för året runt användning.

Om projektet

Huvudsyftet med denna förstudie är att kunna presentera ett underlag för huruvida det är möjligt att ersätta konstgräsytor med naturgräs, företrädesvis för idrottsliga aktiviteter. I studien ingår att utreda hur en idrotts- och mässhall bör vara konstruerad för att kunna förses med naturgräs. En central del i projektet är att främja kunskapsöverföring av hur miljöteknik kan bidra till att skapa hållbara och miljövänliga användningsområden.

Det finns ett akut behov av att eliminera den negativa miljöbelastning som dagens konstgräsplaner utgör och detta projekt kan komma att få en stor betydelse för miljön, offentlig förvaltning, lokalt näringsliv och idrottsföreningar. Enligt egna undersökningar finns idag inte några anläggningar med naturliga gräsytor i Sverige eller Europa, genom detta projekt och framtida kunskapsöverföring kan flera liknande anläggningar komma till stånd.

Projektet drivs av Lunnarps Bollklubb, som bedriver idrottsaktiviteter och Österlen Garden Show, i samarbete med Skånefrö AB, som gräsexperter, Danone AB, som leverantör av spillvärme och med Tomelilla kommun, som leverantör av VA-system.

Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras:

  • Kartläggning av förutsättningar för naturgräsprojektets genomförbarhet
  • Framtagning av kravanalys för konstruktion av ett hallbygge med naturgräs
  • Framtagning av underlag till en försöksperiod med en pilotanläggning
  • Kostnadsberäkningar samt efterforskning kring lämpliga finansieringsmöjligheter

Projektfakta

Journalnummer: 2019-3578
Projektägare: Lunnarps Bollklubb
Samarbetspartners: Skånefrö AB, Österlenmejeriet AB (Danone AB), Tomelilla kommun, Ångpanneföreningen Malmö och Svenska Fotbollförbundet
Projektperiod: 2020-01 – 2020-10
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 362 261  kr
Offentligt stöd från LAG: 178 427 kr

Total finansiering: 540 688 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2019-11-27
Summa urvalskriterier: 365 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet är innovativt och inspirerande genom att skapa hållbara gräsytor som kan nyttjas vid många olika typer av evenemang och av många olika branscher. Projektet kan även bidra till en stor miljövinst.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Rutger Engsäll
Webb: Lunnarps Bollklubb

Dela: