Beviljade projekt

Förstudie Hållbara gräsytor för sport och fritid (avslutat)

Publicerades den 19 mars 2020

Går det att ersätta dagens miljöbelastande konstgräsplaner med uppvärmda naturliga gräsytor för användning året runt?

Om projektet

I detta projekt genomförde Lunnarps Bollklubb i samarbete med Österlenmejeriet, Danone och Skånefrö en förstudie som undersökte möjligheten att ersätta konstgräs med naturgräs, företrädesvis för idrottsliga aktiviteter året runt.

Aktiviteter

Genomförandet av förstudien omfattades av tre moment; kartläggning, kostnadsberäkningar och finansieringsmöjligheter samt analys och slutsatser. I kartläggningen tittade man på kapacitetsbehov avseende energi, tekniska energilösningar, bevattnings- och ljusteknik, system för näringstillförsel samt arkitektoniska lösningar. Kostnadsberäkningarna omfattade entreprenad för grundläggning, värme- och bevattningssystem samt gräsbädd. Förstudien, som krävde samverkan och samarbete med idrottsrörelsen, offentlig förvaltning, Forskning och utveckling (FoU) samt näringsliv, sammanställdes slutligen i en skriftlig rapport.

Resultat

Förstudien konstaterar att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att på ett hållbart sätt ersätta miljöbelastande konstgräs med naturgräs för användning året runt utomhus och inomhus på ett sätt som tillgodoser gräsets krav. Även om investeringen för att skapa utomhusmodellen initialt är högre än för konstgräs, uppvägs detta av elimineringen av konstgräsets nuvarande höga miljöbelastning, ökade skaderisker för spelare samt försämrad spelkvalité.

Vidare visar förstudien att det finns ett antal tekniska alternativ att uppföra en hall, eller ett så kallat klimatskal över gräsytan, för att ytterligare förbättra möjligheten att använda naturgräset året runt. Genom att ersätta konstgräsplanen med en naturgräsplan med säkerhetsbädd elimineras helt risken för föroreningar av närliggande natur och vattendrag.

Genom utnyttjande av energiinnehåll i avlopps- och processvatten från närliggande industrianläggning elimineras i stort sett drifts- och energikostnaderna för uppvärmning av naturgräsplanen och ger en hållbar lösning för idrottsutövning året runt.

Förstudien har bidragit till finansieringskunskaper samt ett underlag för att attrahera offentliga och privata finansiärer i det fortsatta arbetet med fas två, dvs. förverkligandet.

Projektfakta

Journalnummer: 2019-3578
Projektnamn i ansökan: Förstudie för Pilotprojekt “Hållbara gräsytor för sport och fritid/Sustainable Arena Grass (SAG)”
Projektägare: Lunnarps Bollklubb
Samarbetspartners: Skånefrö AB, Österlenmejeriet AB (Danone AB), Tomelilla kommun, Ångpanneföreningen Malmö, Svenska Fotbollförbundet, UBA Glas & Fasad, Scanlight System, Dematek, Heliospectra, Research Institutes of Sweden (RISE), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Gia Global Incentives Advisor Sweden (GIA), VD-stödet, Temahallen, Arkitekt Per-Olof Kippel, Växjö kommun (Tipshallen), Serneke Group, Ottossons smide Staffanstorp, Greenworks, Trafikverket, Horizontalborr.
Projektperiod: 2019-12 – 2021-07
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 362 261 307 954
Offentligt stöd från LAG 178 427 151 678
Total finansiering 540 688 459 632
Ideellt arbete 200 000 361 025
Ideella resurser 75 000 0

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet
Antal företag som får stöd 0
Antal organisationer som får stöd 1
Insatsområde 3: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Antal insatser som gynnar biologisk mångfald 1
Antal samarbeten med universitet/högskolor 2
Antal miljöprojekt 1
Antal insatser med fokus på kretsloppstänkande 1
Antal aktiviteter som syftar till att öka kunskap om naturen 1

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2019-11-27
Summa urvalskriterier: 365 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet är innovativt och inspirerande genom att skapa hållbara gräsytor som kan nyttjas vid många olika typer av evenemang och av många olika branscher. Projektet kan även bidra till en stor miljövinst.

Information och kontakt

Webb: Lunnarps Bollklubb

Dela: