Beviljade projekt

Ett kvalitetssäkrat naturnära lärande på temat geologi

Om projektet

Projektet syftar till att ge barn och unga en inblick i naturresursers betydelse för vår industrihistoria, kulturarv och samhället förr, nu och i framtiden. Genom att förstå de processer som skapat vårt landskap, den miljö vi lever i och de naturresurser vi har, kan man få en djupare insikt om varför klimatet förändras och vilka konsekvenser det får.

Detta pilotprojekt kommer att ta fram ett underlag till ett annorlunda och roligt koncept för barn i mellanstadieåldern, där traditionella böcker ska kombineras med modern IT och spelteknik samt utomhuspedagogik. Andrarum, där projektet skall testköra geoworkshops för barn, är en plats där det finns en spännande geologi, intressant industri- och kulturhistoria samt pedagogiska saker att titta och känna på. Workshopen ska avslutas med att barnen diplomeras till GEOKIDS.

I Geoforums Skånes långsiktiga vision av det färdiga konceptet (där detta pilotprojekt är ett första steg) ingår även en certifieringsmodell där såväl utbildningsplatser som guider och pedagoger ska vidareutbildas och certifieras så att hela konceptet kan bli långsiktigt hållbart och kvalitetssäkrat.
På några års sikt är målet att ha etablerat en sådan modell inom Geopark Skåne och det finns även förhoppningar att få denna accepterad och stödd av UNESCO eller åtminstone av andra Geoparker och/eller biosfärområden i Sverige.

Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras:

  • Planering, testkörning och utvärdering av geoworkshops
  • Iordningställande av handledningsmaterial, för några olika stationer inom kultur och industrihistoria, natur och geologi som kan varieras i omfång, och inför varje utbildningstillfälle placeras ut på en lagom lång slinga för aktuell målgrupp och utbildningstillfälle.
  • Informationsinsatser kring projektet och produktion av inspirations- och studiematerial i form av en trycksak
  • Framtagning av ett beslutsunderlag för att kunna starta en utbildning av guider och geoparksambassadörer efter projektets slut
  • Framtagning av underlag för en app eller ett digitalt spel

Projektfakta

Journalnummer: 2020-970
Projektägare: GeFo Skåne Ekonomisk förening
Samarbetspartners: Kiviks Museum, Kulturtrampet, Lunds universitet, Högskolan i Skövde, Studiefrämjandet samt företag, föreningar, kommuner och skolor i närområdet
Projektperiod: 2020-03 – 2021-12
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 135 893 kr
Offentligt stöd från LAG: 66 932 kr

Total finansiering: 202 825 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2020-04-23
Summa urvalskriterier: 235 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet har goda förutsättningar att inkludera och gynna samtliga sektorer. Dessutom finns det ett helhetstänk med tydliga målsättningar som, med hjälp av bred erfarenhet, tyder på att projektet kan få genomslagskraft och tillföra något till hela leaderområdet. Projektet innebär nya möjligheter för utomhuspedagogik med digitala hjälpmedel. Andrarums Alunbruk är en gömd pärla som förtjänar varsam uppmärksamhet och som kan lära oss mycket utav vårt geologiska arkiv samt inspirera till social och ekologisk hållbarhet.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Ola Göransson
Projektledare Dafvid Hermansson
Projektledare Emma Rehnström

Webb: 
Facebook:

Dela: