Beviljade projekt

Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden (avslutat)

Publicerades den 3 februari 2020

Med bas i landsbygdens innovativa kraft ska vi arbeta med tillväxtskapande insatser, nya finansiella lösningar, samverkan mellan stad och land och skapa nya samverkansmöjligheter i lokalekonomin.

Om projektet

Leaderprojektet Innovationscenter för landsbygden arbetade sedan 2016 med att ge innovationsstöd och slussa företagare vidare in i innovationssystemet, stimulera idéskapande samt samordna och skapa möjligheter. I detta projekt var syftet att komplettera Innovationscenters ”basmodell” med fler affärsmodeller, och bredda upp från fokus på främst innovation till fokus på tillväxt i bredare bemärkelse.

Aktiviteter

Projektet genomfördes i samverkan med sydöstra Skånes fyra kommuner samt aktörer i stödsystemet. I projektet utvecklades och testades en rad modeller, koncept och arbetssätt med bland annat följande aktiviteter:

Insatser för ökad kunskap kring nya finansieringslösningar: ”Vägen till pengarna”, ett helhetskoncept med webbinarier, finansieringskarta och löpande tips om aktuella utlysningar. Ett koncept som genomfördes tillsammans med Europa Direkt Sydskåne.

Insatser för att skapa samverkansmöjligheter i lokalekonomin: Ett skuggstyrelseprogram som genomfördes tillsammans med Nyföretagarcentrum där företag med uppväxlingsambitioner fick möjlighet att samarbeta med kunniga styrelseledamöter från det lokala samhället.

Insatser för samverkan med forskningsaktörer som del i insatser för koppling stad och landsbygd: ”Växande möte”, ett möteskoncept som genomfördes tillsammans med SLU Alnarp och LRF Skåne. I samverkan med Lunds Tekniska Högskola hitta ett systematiskt sätt för lokala företagare att samverka med studenter.

Insatser för stöd i etablering av testbäddar för tillämpad forskning: I kontakt med akademin och drivna innovatörer identifiera potentiella testbäddar.

Resultat

Projektet har lett till en kompletterad Innovationscentermodell med nya utprovade verifierade och modeller och arbetssätt. Men också till utvecklingsinsatser för lokala företag i form av kunskap, skapande av nya förmågor samt motivation för förändring och utveckling. Synliggörande av landsbygdens potential och förutsättning, utmaning av den urbana normen för bättre balans mellan stad och landsbygd. Det har även skett en uppväxling av andra stödaktörers insatser så att de bättre når ut till landsbygdens företag. Sist men inte minst så har Innovationscenter för landsbygden stärkts som en delregional nod.

Projektfakta

Journalnummer: 2019-2700
Projektnamn i ansökan: Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden
Projektägare: Sjöbo kommun
Samarbetspartners: Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommun, Nyföretagarcentrum, Europa Direkt Sydskåne, Almi, LRF Skåne, SLU Alnarp, Region Skåne med flera
Projektperiod: 2020-01 – 2023-04
Fond: Regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 799 989 392 385
Offentligt stöd från LAG 394 025 796 659
Total finansiering 1 194 014 1 189 044
Ideellt arbete 359 700 565 620

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader
Antal företag i samarbeten 34
Antal företag som får stöd 59
Antal organisationer som får stöd 1
Antal nya produkter och tjänster 3
Antal testade nya marknader 3
Antal arrangerade utbildningar 19
Antal deltagare som genomfört kompetenshöjande åtgärder 315
Antal företagsutvecklingsprojekt 1
Insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet
Antal företag som får stöd 46
Antal organisationer som får stöd 20
Antal arrangerade utbildningar 8
Antal deltagare som genomfört kompetenshöjande åtgärder 411

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2019-09-18
Summa urvalskriterier: 328 poäng
LAG:s motivering: Nyttan tillfaller företagarna på landsbygden och bidrar till en levande landsbygd. Projektet uppfyller ett betydande antal indikatorer och skapar förutsättningar för en utveckling av områdets befintliga och eventuellt nya företag med nya marknader.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Helena Kurki
Webb: Innovationscenter för landsbygden
Facebook: @InnovationscenterForLandsbygden

Dela: