Beviljade projekt

Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden

Publicerades den 3 februari 2020

Med bas i landsbygdens innovativa kraft ska vi arbeta med tillväxtskapande insatser, nya finansiella lösningar, samverkan mellan stad och land och skapa nya samverkansmöjligheter i lokalekonomin.

Om projektet

Då fokus i det tidigare leaderprojektet Innovationscenter för landsbygden har legat på att testa och etablera en verksamhetsidé, ligger fokus i detta projekt främst på att komplettera och växla upp verksamheten med ytterligare modeller och fler verksamhetsben.

Syftet är att bredda upp från fokus på främst innovation till fokus på tillväxt i en bredare bemärkelse. En tillväxt som exempelvis byggs på nya affärsmodeller, hållbara system och på en uppväxlad samverkan.

Projektet syftar till att möta företagens behov av stödsystem i lokalsamhället och finansiering för att växa. Man vill bygga vidare på landsbygdens innovativa kraft med tillväxtskapande insatser, stimulera samverkan/lokala ”ekosystem” för innovation, utveckling av nya innovativa affärsmodeller och en ännu tydligare koppling mellan stad och landsbygd.

Man vill i projektet också bidra till en förändrad uppfattning om landsbygdens utmaningar och potential. Detta genom att utmana gängse normer för vad staden står för, det urbana, och det som landsbygden traditionellt står för, det rurala.

Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras:

  • Introduktion av nya finansieringslösningar för företagarna, t.ex. Crowdfunding
  • Skrivarstugor med stöd att söka investeringscheckar
  • Koppla ihop erfarna och mindre erfarna lokala aktörer och skapa så kallade skuggstyrelser
  • Medverka till testbäddar, dvs. samarbeten för tillämpad forskning och andra värdeadderande samarbeten, exempel inom grön innovation
  • Arrangera informationsmöten, seminarier, workshops och konferenser
  • Marknadsföring, lobbying och påverkansarbete

Projektfakta

Journalnummer: 2019-2700
Projektägare: Sjöbo kommun
Samarbetspartners: Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommun, LRF, Hållbart Byggande Syd, Nyföretagarcentrum, SLU Alnarp, Lunds Tekniska Högskola, Region Skåne
Projektperiod: 2020-01 – 2022-06
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 799 989 kr
Offentligt stöd från LAG: 394 025 kr

Total finansiering: 1 194 014 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2019-09-18
Summa urvalskriterier: 328 poäng
LAG:s motivering: Nyttan tillfaller företagarna på landsbygden och bidrar till en levande landsbygd. Projektet uppfyller ett betydande antal indikatorer och skapar förutsättningar för en utveckling av områdets befintliga och eventuellt nya företag med nya marknader.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Helena Kurki
Webb: Innovationscenter för landsbygden
Facebook: @InnovationscenterForLandsbygden

Dela: