Beviljade projekt

Innovationscenter för landsbygden (avslutat)

Publicerades den 12 maj 2016

Från känslan av att vara den lilla företagaren, på den lilla gården, utanför den lilla byn – till känslan av att vara en viktig företagare som också ingår i ett större sammanhang. Den förändringen har vi sett.

Om projektet

Till grund för detta projekt låg en förstudie som genomfördes under 2015 i Sjöbo kommun, finansierad av Regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket och Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta. I förstudiens resultat beskrevs behovet av en aktör som både förstår och kan skapa förutsättningar för företagande på landsbygden generellt och som förstår de grundförutsättningarna som avgör att en företagare väljer att etablera sin verksamhet utanför städerna.

Syftet med Innovationscenter för landsbygden var därför att bygga ett nav med information och kunskaper som kunde komplettera kommunernas näringslivsverksamhet. För en ökad innovationskraft och en ökad tillväxt bland landsbygdsföretag. Projektet förväntades också bidra till en förändrad uppfattning om landsbygdens utmaningar och potential.

Aktiviteter

I projektet byggde man upp en organisation, utvecklade ett arbetssätt och en arbetsmodell samt etablerade en verksamhet. Alla aktiviteter utfördes primärt i sydöstra Skånes fyra kommuner: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad, men med kontaktskapande både lokalt, regionalt och i vissa fall nationellt. Arbetssättet innebar en proaktiv och uppsökande verksamhet i form av företagsbesök och rådgivning nära företagarna.

Arbetsmodellen som togs fram vilar på följande sex ”S”:

  • Stärka, Stödja och Slussa – rådgivning för företagare, kontaktskapande och slussning till olika stödsystem.
  • Stimulera idéskapande – sex ”Innovation Camps” genomfördes, riktade till företag inom en specifik bransch som tillsammans deltog i innovationsworkshops.
  • Samordna och Skapa möjligheter – matchning och kontaktskapande mellan aktörer som har nytta av att samverka men som annars inte skulle komma i kontakt med varandra.

Övriga aktiviteter var dialogmöten där innovatörer fördes samman med landsbygdsföretag för att testa nya produkter som till exempel drönare för vilthantering. I samarbete med LRF och SLU Alnarp skapades ett möteskoncept med namnet ”Växande möten”. I samverkan med akademin kunde studenter även erbjudas examensarbete.

Resultat

I projektet tillhandahölls en rad utvecklingsinsatser för lokala företag och det erbjöds motivation för förändring och utveckling, det vill säga innovation. Totalt fick 162 unika aktörer rådgivning och 137 erbjöds slussning. Det arrangerades 66 innovationsseminarier och kreativa workshops. 19 projektansökningar skrevs fram, varav 12 blev beviljade stöd.

Projektet har bidragit till ökad samverkan kring innovation, mellan företagare men också mellan olika stödaktörer. Stödaktörer som också fick hjälp med att nå ut till landsbygdens företagare, vilket synliggjorde och ökade användandet av innovationsstödsystemet och dess utbud.

Projektet synliggjorde dessutom landsbygdens potential och förutsättningar och utmanade den urbana normen för bättre balans mellan stad och landsbygd.

Innovationscenter för landsbygden är idag en etablerad delregional nod för sydöstra Skånes aktörer, med en finansieringsmodell.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-1986
Projektnamn i ansökan: Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne
Projektägare: Sjöbo kommun
Samarbetspartners: Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommun, Sparbanken Skåne, Region Skåne, Tillväxt Syd, SLU Alnarp, Krinova, Almi, Nyföretagarcentrum, Europa Direkt Sydskåne, LRF Skåne
Projektperiod: 2016-07 – 2023-05
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 2 463 636 2 463 636
Offentligt stöd från LAG 1 088 432 1 088 432
Offentligt stöd från Region Skåne 125 000 125 000
Total finansiering 3 677 068 3 677 068
Ideellt arbete 439 120 97 460

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader
Antal företagsutvecklingsprojekt 1
Antal samarbeten 65
Antal deltagare som genomfört kompetenshöjande åtgärder 656
Antal nyskapade arbetstillfällen 1
Antal nya produkter och tjänster 7
Antal skapade företag 4
Antal arrangerade utbildningar 26
Insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet
Antal unga deltagare i projekt 145

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-04-25
Summa urvalskriterier: 366 poäng
LAG:s motivering: Projektet bidrar till att uppfylla indikatorer inom två insatsområden, dock ligger tyngden i projektet inom insatsområde 1, Närproducerat och nya lokala marknader. Projektets syfte är att skapa ett innovationscentrum för landsbygden som ska leda till ökad innovationskraft och ökad tillväxt bland landsbygdsföretagen samt skapande av nya företag, arbetstillfällen och nya produkter och tjänster vilket går väl i linje med insatsområde 1, Närproducerat och nya lokala marknader. Skapandet av nya företag, arbetstillfällen samt produkter och tjänster kommer att bidra till att uppfylla målen för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Helena Kurki
Webb: Innovationscenter för landsbygden
Facebook: @InnovationscenterForLandsbygden

Dela: