Beviljade projekt

Projektet går ut på att utveckla och genomföra ett unikt event med koppling till äppelodling och framväxande musterinäring i hjärtat av svensk äppelodling på Österlen: Svenska mästerskapen i Äppelmust – Must-SM i Kivik. Genom att lyfta mustens status, sprida kunskap samt premiera kvalitet och innovation bidrar projektet till en fortsatt positiv utveckling inom området.

Syftet med projektet är att höja äppelmustens status som fest och måltidsdryck lokalt, regionalt och nationellt; främja tillverkning, försäljning och användning av kvalitetsmust; ge äppelmustproducenter på landsbygden en möjlighet att synas och belönas för hög produktkvalitet; stödja samverkan mellan företag, samt gynna besöksnäringen på Österlen med fokus på den lokala äppel- och musterinäringen.

Vidare kan Must-SM gynna utvecklingen av must från lokala råvaror och lokala marknader och skapa nya marknader för närproducerat äppelmust, t.ex. genom en tydligare anknytning mellan mat och äppelmust. Must-SM kan skapa förutsättningar för ökad lönsamhet hos existerande musterier samt inspirera till nyetableringar av fler musterier. Eventet kan också bidra till att ytterligare utveckla besöksnäringen i området genom ett återkommande event runt en av områdets viktigaste näringar – fruktodling.

Bakom projektet står Svenska Musterier, en nationell ideell förening med säte i Kivik som bildades 2014 på initiativ av musteriproducenter i Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo kommuner tillsammans med medlemsmusterier och Simrishamns kommun. Projektet ska utgöra starten på ett årligen återkommande event där avsikten är att eventet ska bli så framgångsrikt att det framöver kan finansieras helt genom biljett- och sponsorintäkter.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-6565
Sökande: Svenska musterier ideell förening
Projekttyp och fond: Projektstöd inom Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader
Ideell insats: 385 227 kr

Finansiering

EU-stöd: 778 822 kr
Offentlig medfinansiering, LAG: 383 600 kr
Privat finansiering (intäkter): 205 000 kronor

Total finansiering: 1 367 422 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-12-07
Summa urvalskriterier: 310 poäng
LAG:s motivering: Projektets syfte är att höja äppelmustens status som fest- och måltidsdryck lokalt, regionalt och nationellt, främja tillverkning, försäljning och användning av kvalitetsmust, stödja samverkan mellan företag samt gynna besöksnäringen på Österlen med fokus på den lokala äppel- och mustnäringen. Projektet syfte är också att arrangera workshops för gymnasiestudenter, befintliga odlare och butiker, restauranger och dryckesbranschen. Projektet bidrar till lokal förädling och produktutveckling, samverkan för utveckling av nya lokala marknader samt workshops för kompetensöverföring och kompetenshöjande insatser. Vidare bidrar projektet till ekonomisk utveckling på landsbygden vilket är det grundläggande målet för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet bidrar också till företagsutveckling och stärkt konkurrenskraft.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Susan Bolgar
Webb: Must-SM
Facebook: @MustSM.se

Dela: