Beviljade projekt

Klimatförändringarna kan ge oss utökade möjligheter till lokal odling av helt nya grödor från andra länder. Vi har rätt kunskaper om dessa råvaror och kan på så sätt bidra till den lokala livsmedelsutvecklingen.

Om projektet

Yalla Sjöbo går ut på att integrera nyanlända i svenskt samhälle och arbetsliv genom en affärsverksamhet, med fokus på catering, matlagningskurser och försäljning av egentillverkat textilt  hantverk som kompletteras med kontinuerlig fortbildning i språkträning, föreningskunskap, datorkunskap, livsmedelshantering, marknadsföring och affärsutveckling.

Deltagarna ska genom projektet få verktyg för att snabbare bli en del av samhället, lära sig mer om demokrati och skaffa sig erfarenhet av att bygga upp en föreningsverksamhet. Kunskaper och erfarenheter som sedan kan förmedlas till andra, till nästa generation eller till sitt hemland när och om det är möjligt att eventuellt flytta hem igen.

Resultat (vid uppföljning 2018-09)

Sedan starten har Yalla Sjöbo tagit sig an en stor mängd antal cateringuppdrag. Affärsverksamheten har sedan starten utökats med försäljning av produkter till närliggande butiker. Produkter som fatayer, sallad i vinäger och baklava levereras numera löpande till bland annat Lanthandeln i Torna Hällestad. Fler återförsäljare är på gång och det är inte ovanligt att gruppen är på plats för att demonstrera sina produkter. Gruppen har med hjälp av en konsult även arbetat med målgruppsanpassning och produktutveckling.

Yalla Sjöbo, som var Yallatrappan i Malmös första adepter, blir numera ofta kontaktade av andra som vill starta upp liknande projekt eller verksamheter. Senast var det en grupp i Oxelösund som tillverkar ost som bjöd in dem.

Yalla Sjöbo har i nuläget anställda på både 50 % och 25 % i tre olika typer av anställningar: nystartsjobb, utvecklingsbidrag och instegsjobb.

Yalla Sjöbos mål är att efter projektets slut skapa ett arbetsintegrerande socialt företag, vars tjänster ska kunna köpas in av kommuner, Arbetsförmedlingen med flera.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-2837
Projektägare: Yalla Sjöbo
Samarbetspartners: Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Lions International
Projektperiod: 2016-12 – 2019-09
Fond:
 Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Budget

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 1 589 011 1 381 629
Offentligt stöd från LAG 562 647 400 628
Övrig offentlig medfinansiering 220 000 589 403
Privat finansiering (intäkter) 415 464 358 050
Total finansiering 2 787 122 2 729 710
Ideellt arbete 686 140 1 265 210
Ideella resurser 25 000 29 700

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-06-15
Summa urvalskriterier:
276 poäng
LAG:s motivering: Projektet syfte är att skapa förutsättningar för att integrera nya svenskar i samhället och att skapa en mötesplats för utbyte av kunskaper och erfarenheter vilket går väl i linje med den lokala utvecklingsstrategins mål. Projektet kommer genom sina insatser bidrar till att uppfylla målen inom insatsområde 2, Kommunikation och tillgänglighet. Projektets huvudfokus går väl i linje med delmål 2.3 Inkludering av områdets invånare med fokus på unga och nya svenskar. Projektet kommer att genomföra kompetenshöjande åtgärder vilket leder till att indikatorer inom delmål 2.1 kommer att uppfyllas. Projektet kommer också att skapa en inkluderande mötesplats för utbyte av kunskaper och erfarenheter, arrangera aktiviteter som gynnar inkludering av nya svenskar vilket bidrar till att indikatorer i delmål 2.3 kommer att uppfyllas. Projektet kommer även att skapa ett nytt företag, ett nytt arbetstillfälle och nya produkter och tjänster vilket är indikatorer inom delmål 2.4 som kommer att uppfyllas. Projektets insatser, skapandet av nya företag, arbetstillfällen, produkter och tjänster samt social utveckling med fokus på främjande av integration, kommer att bidra till att uppfylla målen i Landsbygdsprogrammet och där med finansieras projektet av Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Anna Broström
Projektledare/ekonomi Christina Arvidsson
Webb: Yalla Sjöbo
Facebook: @YallaSjobo

Dela: