Beviljade projekt

Nytt liv i Österlens gamla äppelodlingar

Publicerades den 23 februari 2022

Vi vill öka intresset kring gamla fruktodlingar, vårt kulturarv och den biologiska mångfalden.

Om projektet

Syftet är att ta fram nya användningsområden för Österlens äldre fruktodlingar som inte längre är intressanta ur ett produktionsperspektiv. Samtliga åtgärder ska bidra till ökad biologisk mångfald och kulturmiljövård samt bevarat biologiskt kulturarv. Projektet ska gynna markägare, boende och entreprenörer och bidra till att utveckla turismen och stärka Österlen som varumärke.

Status vid uppföljning i december 2022

Projektgruppen har tagit fram en kunskapssammanställning om fruktträds betydelse för biologisk mångfald och kartlagt samtliga fruktodlingar i Simrishamns kommun. De har påbörjat fältbesök vid de äldre odlingarna med klassificering och bedömning av olika värden. Med hjälp av Simrishamns kommun läggs dessa värden in i olika skikt i en digital karta (GIS). När inventeringen är klar kommer utvalda markägare erbjudas individuell rådgivning för att diskutera tänkbara användningsområden och framtida skötsel.

Olika modeller testas på tre olika försöksområden, inledningsvis med eldning för att få bort ris och gammalt gräs och för att magra ut marken och gynna ängsfloran. Träden beskärs och slåtter genomförs under sensommaren.

Framöver ska projektgruppen genomföra guidningar och kurser för markägare och allmänhet samt en workshop för yrkesverksamma i samverkan med Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs Universitet. Så småningom ska det tas fram en kostnadsschablon för skötsel av äldre fruktodlingar som kommer att underlätta för markägare, kommuner och företagare att kalkylera kring kostnader för framtida skötsel.

Projektfakta

Journalnummer: 2021-1455
Projektnamn i ansökan: Nytt liv i Österlens gamla äppellundar – för natur och människor
Projektägare: Levande Landskap (HeFa Landskap & Relationer AB)
Samarbetspartners: Länsstyrelsen Skåne, Österlens Naturskyddsförening, Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs Universitet, Framtidens Natur & Kulturarv, Riksantikvarieämbetet, Simrishamns kommun, Österlens Naturskyddsförening, Äppelriket Österlen, Hushållningssällskapet, Stiftelsen Skånska Landskap samt markägare
Projektperiod: 2022-02 – 2024-11
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 810 190 kr
Offentligt stöd från LAG: 302 363 kr
Offentlig resurs: 96 686 kr
(Länsstyrelsen Skåne, Simrishamns kommun, Riksantikvarieämbetet, Göteborgs universitet)

Total finansiering: 1 209 239 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2021-06-23
Summa urvalskriterier: 305 poäng
Motivering: Styrelsen anser att detta projekt, som vill återanvända övergivna äppellundar, kommer att bidra till en ökad biologisk mångfald och till att bevara kulturarvet i området. Projektet har dessutom goda förutsättningar att skapa och sprida viktig kunskap om gamla kulturodlingars värde som ekologiska hotspots och samtidigt kunna bidra med nya rekreations- och produktionsmiljöer för t ex nya verksamheter eller aktiviteter. Projektet kommer därmed att engagera och gynna många aktörer, till exempel markägare, entreprenörer och boende. Men det kommer också att kunna bidra till att stärka Österlen som varumärke och på så sätt gynna hela turismnäringen.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Helena Edman och Fabian Mebus
Webb: Levande Landskap

Dela: