Beviljade projekt

Nytt liv i Österlens gamla äppelodlingar

Publicerades den 23 februari 2022

Vi vill öka intresset kring gamla fruktodlingar, vårt kulturarv och den biologiska mångfalden.

Om projektet

Syftet är att ta fram nya användningsområden för Österlens äldre fruktodlingar som inte längre är intressanta att sköta ur ett produktionsperspektiv. Verksamheter som är tänkta att gynna markägare, boende och entreprenörer och som kan bidra till att utveckla turismen och stärka Österlen som varumärke. Samtliga åtgärder i projektet ska bidra till ökad biologisk mångfald och kulturmiljövård samt bevarat biologiskt kulturarv. Målet är att skapa biologiskt rika och, för människan, attraktiva miljöer.

Odlingarna kan skötas som ängsmark med årlig slåtter vilket inom ett antal år kommer att resultera i blomrika marker som bl.a. gynnar vilda bin och andra pollinatörer, fjärilar och fåglar. Miljöerna kommer vara attraktiva att besöka under en lång period: under våren när träden blommar, under sommaren när ängarna blommar och under sensommaren och hösten när äpplena mognar. För att öka tillgängligheten kan man skapa stigar och ställa ut bänkar och bord. Man vill ta fram information som hjälper besökare att hitta till områdena och skyltar på plats som informerar om historia, biologisk mångfald och biologiskt kulturarv, äppelsorter m.m. Beroende på läge och markägarens intresse kan miljöerna ingå i t.ex. café-, restaurang- eller utställningsverksamhet, de kan få nya användningsområden så som rastplatser, ställplatser för husbilar eller som naturcamping, de kan användas för självplock av äpplen, för kurser i trädbeskärning, småskalig fruktträdsskötsel eller lieslåtter riktade till allmänheten.

Projektgruppen kommer att kartlägga och inventera flera, eller i bästa fall samtliga, äldre fruktodlingar på Österlen. De kommer ta fram skriftlig information till ägare av odlingar med höga sociala värden och naturvärden, samt erbjuda dessa individuell rådgivning om hur odlingarna kan brukas så att värdena bibehålls och utvecklas. De planerar att restaurera minst tre igenväxta fruktodlingar, som sen kan användas som referensområden och för att ta fram kostnadsschabloner. Projektgruppen planerar även att arrangera informationsträffar för allmänheten samt en workshop för yrkesverksamma i samverkan med Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs Universitet. Slutligen kommer de att författa och publicera en artikel om projektets slutsatser.

Projektfakta

Journalnummer: 2021-1455
Projektnamn i ansökan: Nytt liv i Österlens gamla äppellundar – för natur och människor
Projektägare: Levande Landskap (HeFa Landskap & Relationer AB)
Samarbetspartners: Länsstyrelsen Skåne, Österlens Naturskyddsförening, Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs Universitet, Framtidens Natur & Kulturarv, Riksantikvarieämbetet, Simrishamns kommun, Österlens Naturskyddsförening, Äppelriket Österlen, Hushållningssällskapet, Stiftelsen Skånska Landskap samt markägare
Projektperiod: 2022-02 – 2024-11
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 810 190 kr
Offentligt stöd från LAG: 302 363 kr
Offentlig resurs: 96 686 kr
(Länsstyrelsen Skåne, Simrishamns kommun, Riksantikvarieämbetet, Göteborgs universitet)

Total finansiering: 1 209 239 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2021-06-23
Summa urvalskriterier: 305 poäng
Motivering: Styrelsen anser att detta projekt, som vill återanvända övergivna äppellundar, kommer att bidra till en ökad biologisk mångfald och till att bevara kulturarvet i området. Projektet har dessutom goda förutsättningar att skapa och sprida viktig kunskap om gamla kulturodlingars värde som ekologiska hotspots och samtidigt kunna bidra med nya rekreations- och produktionsmiljöer för t ex nya verksamheter eller aktiviteter. Projektet kommer därmed att engagera och gynna många aktörer, till exempel markägare, entreprenörer och boende. Men det kommer också att kunna bidra till att stärka Österlen som varumärke och på så sätt gynna hela turismnäringen.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Helena Edman och Fabian Mebus
Webb: Levande Landskap

Dela: