Beviljade projekt

Hållbar sjömat genom vårdfiske

Publicerades den 24 februari 2022

Vi skapar ett kretslopp som genererar gott i alla delar. Ju mer sjömat vi äter desto bättre mår våra sjöar. Hållbart, på riktigt!

Om projektet

Syftet med detta projekt är att undersöka möjligheten att tillvarata den fisk som fiskas upp ur övergödda sjöekosystem för att motverka övergödningseffekter och för att få en bättre vattenkvalitet och ekologisk status, så kallat vårdfiske.

Fisken, främst mört och braxen, som i dagsläget i huvudsak går främst till biogasproduktion, skulle istället kunna utgöra ett nyttigt, gott och klimatsmart alternativ till andra livsmedel. Detta skulle innebära att man på andra sätt i framtiden kan bidra till att uppnå miljömålen, minska övergödningen och bevara våra sjöar och vattendrag utan stora ekonomiska stöd från offentlig sektor.

Projektgruppen kommer att ta fram ett underlag för hur en optimal livsmedelskedja för fisken skulle kunna se ut, med hållbara sätt att hantera fisken, från sjö till bord. Man kommer även att analysera marknaden i syfte att befästa att det finns en marknad för produkterna. Alla delar kommer i slutet av projektet att redovisas i en rapport.

Projektet kan komma att gynna flera målgrupper. Kommuner, privatpersoner, stiftelser m.fl. som äger eller förvaltar sjöarna samt alla som nyttjar sjöarna, t.ex. yrkes- och sportfiskare, badgäster, naturintresserade, turister. Offentliga storhushåll, som har matgäster på skolor, sjukhus och restauranger, kommer också att gynnas, liksom grossister och dagligvaruhandeln.

Projektfakta

Journalnummer: 2021-1422
Projektnamn i ansökan: Hållbar sjömat genom vårdfiske
Projektägare: Klara Vatten Sverige AB
Samarbetspartners: Blå Vision AB, Race for the Baltic, Länsstyrelsen Skåne, Kävlingeåns vattenråd, Sjöbo och Kristianstad kommun, Oppmannasjöns och Råbelövssjöns Fiskevårdsområde, Sövde Byalag
Projektperiod: 2022-03 – 2023-03
Fond: Havs och fiskerifonden
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 850 683 kr
Offentligt stöd från LAG: 418 993 kr

Total finansiering: 1 269 676 kr

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2021-06-23
Summa urvalskriterier: 429 poäng
Motivering: LAG anser att projektet på ett positivt sätt kan bidra till ett förbättrat vårdfiske. Dessutom tillvaratas outnyttjade lokala råvaror och som kan gynna flera olika näringar i ett hållbart kretslopp. Vidare bedömer LAG att detta är en komplex och krävande förstudie, men som man anser kommer att kunna leverera goda resultat. LAG bedömer att projektet kan skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och bidra till diversifiering.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Magnus Böklin och Jesper Björk Rengbrandt
Webb: Klara Vatten Sverige AB
Facebook: Klara Vatten Sverige AB

Dela: