Beviljade projekt

Hållbar sjömat genom vårdfiske

Publicerades den 24 februari 2022

Vi skapar ett kretslopp som genererar gott i alla delar. Ju mer sjömat vi äter desto bättre mår våra sjöar. Hållbart, på riktigt!

Om projektet

För att förbättra vattenkvaliteten och den ekologiska statusen i övergödda sjöar genomförs reduktionsfiske, eller vårdfiske. Syftet med detta projekt är att undersöka möjligheten att tillvarata den fisk som fiskas upp ur dessa övergödda sjöekosystem. Fisken, främst mört och brax, går idag i huvudsak till biogasproduktion. Samtidigt importeras mer är 70 % av den sjömat som äts i Sverige.

Projektet ska resultera i en rapport, ett underlag, för hur en optimal livsmedelskedja för fisken skulle kunna se ut. Med hållbara sätt att hantera fisken, från sjö till bord. Ett nyttigt, gott och klimatsmart alternativ till andra livsmedel.

Status vid uppföljning i december 2022

Då fisken utgör en helt ny marknad i Sverige har projektgruppen gjort studiebesök hos fiskare och fabriker i Finland, där mört och brax äts i större utsträckning.

De har även haft löpande kontakt med underkonsulter inom bland annat energi, vatten, avlopp, kvalitetssäkring och förpackning för att tillsammans ta fram en plan för lokala fabriker för produktion. Fabriker som under lågsäsong eventuellt kan hyras ut till lokala odlare och jordbrukare. För själva fisket designar och bygger projektledarna, som också är yrkesfiskare, sina egna redskap.

Parallellt har projektgruppen analyserat marknaden och intervjuat dagligvaruhandeln för att befästa att det finns en marknad för produkterna. Man har också föreläst och hållit i smakprovningar för till exempel fiskevårdsföreningar och gymnasieskolor.

Kvar att göra i projektet är att genomföra ytterligare föreläsningar samt att samla alla delar i en slutrapport som väntas vara klar i mars 2023.

Projektfakta

Journalnummer: 2021-1422
Projektnamn i ansökan: Hållbar sjömat genom vårdfiske
Projektägare: Klara Vatten Sverige AB
Samarbetspartners: Blå Vision AB, Race for the Baltic, Länsstyrelsen Skåne, Kävlingeåns vattenråd, Sjöbo och Kristianstad kommun, Oppmannasjöns och Råbelövssjöns Fiskevårdsområde, Sövde Byalag
Projektperiod: 2022-03 – 2023-03
Fond: Havs och fiskerifonden
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 850 683 kr
Offentligt stöd från LAG: 418 993 kr

Total finansiering: 1 269 676 kr

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2021-06-23
Summa urvalskriterier: 429 poäng
Motivering: LAG anser att projektet på ett positivt sätt kan bidra till ett förbättrat vårdfiske. Dessutom tillvaratas outnyttjade lokala råvaror och som kan gynna flera olika näringar i ett hållbart kretslopp. Vidare bedömer LAG att detta är en komplex och krävande förstudie, men som man anser kommer att kunna leverera goda resultat. LAG bedömer att projektet kan skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och bidra till diversifiering.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Magnus Böklin och Jesper Björk Rengbrandt
Webb: Klara Vatten Sverige AB
Facebook: Klara Vatten Sverige AB

Dela: