Beviljade projekt

Utveckling av hästhållning i skånska naturbetesmarker som ny landsbygdsresurs med stora exportmöjligheter.

Om projektet

Projektet går ut på att hålla unga toppstammade varmblodshästar på naturreservatet Brösarps backar på Österlen. Detta för att testa om användningen av stora och kuperad naturbetesmarker leder till mera hållbara individer jämfört med hästar som hålls i system där de rör sig mindre. Effekterna av hästhållningen ska undersökas genom att studera hästarna med flera mätpunkter och ur flera perspektiv samt testa olika former av tillsyn, bl a med drönare och grimmor försedda med sensorer som rapporterar i realtid kombinerat med konventionell tillsyn av personal.

Kan man visa på positiva resultat är detta en möjlig företagsutveckling för många företagare inom de gröna näringarna, då både befintliga naturbetesmarker och marker som idag inte brukas skulle kunna tas i användning. Dessutom bidrar man till att minska igenväxning av våra naturliga betesmarker. Svenska företagare skulle då även kunna ta in hästar från våra europeiska grannländer (där mark är en stor bristvara) mot betalning. Att låta unghästar växa upp i svenska betesmarker med svenskt djurskydd, är sannolikt ett intressant erbjudande till utländska uppfödare.

Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras:

  • Parallella studier av hästarna på Brösarps backar med en grupp hästar som finns i en mer konventionell miljö
  • Testning och utveckling av alternativa tillsynsmetoder, främst digital tillsynsteknik med kameror, drönare, positioneringsteknologi och sensorer
  • Informationsspridning via sociala medier, pressmeddelanden, drönarfilmer, tryckt rapport samt en serie seminarium på ämnet

Projektfakta

Journalnummer: 2020-989
Projektägare: Hästen i Skåne Ideell förening
Samarbetspartners: HoofStep, Brösarpsgården, Sveriges lantbruksuniversitet, Bollerups naturbruksgymnasium samt en rad veterinärer, forskare, hästuppfödare och internationella toppryttare
Projektperiod: 2020-05 – 2021-12
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 423 945 kr
Offentligt stöd från LAG: 208 808 kr

Total finansiering: 632 753 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2020-04-23
Summa urvalskriterier: 358 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet är intressant ur många aspekter, bidrar till sundare hästuppfödning, öppnar en nationell och internationell marknad samt använder ny teknik med övervakningssystem. Projektet skapar sysselsättning, tjänster, biologisk mångfald och stärker områdets varumärke.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Pia Petersson
Webb: Hästen i Skåne
Facebook: @hasteniskane

Dela: