Beviljade projekt

Stöd till professionella kulturutövare på Österlen som en näringsverksamhet och som en viktig utvecklingsfaktor för området.

Om projektet

Syftet är att skapa en modell för strategisk utveckling av kulturlivet på Österlen genom samverkan och synliggörande, samt en ändamålsenlig organisation som kan ge den service och de fördelar som kultursektorn efterfrågar. Målet är en organisation som efter projekttiden övergår i kultursektorns ägo.

Status vid uppföljning i november 2021

Projektet inleddes med en kartläggning av kulturaktörer i området som bjöds in på tre uppstartsmöten. Därefter följde enkätundersökningar och djupintervjuer kring frågor om förutsättningar, behov och önskemål för Österlens kulturaktörer. Ett underlag som presenterades i rapporten ”Leva för och av kultur på Österlen”.

Kulturnavet Österlen har i skrivande stund 144 medlemmar vars kontaktuppgifter finns i en interaktiv karta, synliga för varandra men också för eventuella uppdragsgivare. Med medlemskapet följer även nyhetsbrev, inbjudan till nätverksträffar och fortbildning samt rabatt hos lokala företag.

Projektledarna håller kontinuerlig kontakt med nyckelpersoner i offentlig sektor, på både kommunal och regional nivå, för att informera om de behov och önskemål som kultursektorn på Österlen har samt flagga för områdets möjligheter inom KKN (Kreativa och kulturella näringar). Dessutom finns det pågående planer på att, tillsammans med Clara Bolmsjö, VD på fastighetsbolaget Hemma på Österlen, vara med och skapa ett kulturcentrum på Stora Hotellet i Tomelilla.

Responsen på projektet har varit odelat positiv, men pga. pandemin har det varit svårt att uppfylla ett av medlemmarnas främsta önskemål – de personliga mötena.

Projektfakta

Journalnummer: 2020-962
Projektnamn i ansökan: Kulturnavet Österlen – strategi, nätverksbyggande och service
Projektägare: Stockholms Kulturstrategi Konsult AB
Samarbetspartners: Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommun, Region Skåne
Projektperiod: 2020-05 – 2022-10
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 037 713 kr
Offentligt stöd från LAG: 511 112 kr

Total finansiering: 1 548 825 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2020-04-23
Summa urvalskriterier: 297 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att den här typen av projekt behövs i Ystad och på Österlen, som ju ibland kallas för kulturens vagga. Detta är ett intressant projekt, med en genomarbetad ansökan, som sätter fingret på de utmaningar som kulturnäringen har, med dess kulturarbetare och ensamföretagare. Projektet tros också kunna bidra till en utveckling även av andra näringar.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Susan Bolgar
Projektledare Anna-Carin Uggla

Webb: www.kulturnavetosterlen.se
Facebook: @kulturnavetosterlen

 

Dela: