Beviljade projekt

Stöd till professionella kulturutövare på Österlen som en näringsverksamhet och som en viktig utvecklingsfaktor för området.

Om projektet

På Österlen finns en ovanligt hög andel professionella kulturaktörer. Sökande såg dessa aktörers behov av samverkan, synliggörande och eventuell service. De såg också en möjlighet att utveckla det lokala kultur- och näringslivet. Kulturnavet Österlen gick ut på att ta fram en modell för strategisk utveckling av kulturlivet på Österlen. Målet var att bilda en organisation som kunde övergå i kultursektorns ägo efter projekttiden.

Aktiviteter

Projektledarna har under två år byggt upp en organisation i samverkan med medverkande kulturaktörer. De har bland annat byggt nätverk, skapat mötesplatser, initierat samarbeten, erbjudit coachning, utbildat och lyft frågan kring kulturella och kreativa näringar.

Projektet inleddes med tre uppstartsmöten och en kartläggning av kulturaktörerna i området. Därefter följde enkätundersökningar och djupintervjuer kring frågor om förutsättningar, behov och önskemål bland Österlens kulturaktörer. Även kommunala och regionala tjänstepersoner intervjuades. Denna nulägesbeskrivning presenterades i rapporten ”Leva för och av kultur på Österlen” som därefter var utgångspunkten för det fortsatta arbetet.

Projektledarna förde en regelbunden dialog med nyckelpersoner i offentlig sektor, på både kommunal och regional nivå, för att informera om kulturaktörernas behov och önskemål och för att synliggöra Österlen som ett utmärkt område för en satsning på kulturella och kreativa näringar (KKN).

En interaktiv webbplats för registrerade medlemmarna lanserades, synlig även för potentiella uppdragsgivare. Med medlemskapet följde också nyhetsbrev och inbjudningar samt möjlighet till fortbildning och rabatt hos lokala företag.

Resultat

Kulturnavet Österlen byggde upp ett stort och uppskattat nätverk för kulturella och kreativa näringar i kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Nätverket bildade efter projektets slut en ideell förening, Nätverket Kulturnavet Österlen, som tagit över arbetet.

Projektet ledde till fler samarbeten mellan kulturaktörer, men också mellan förvaltningarna i de deltagande kommunerna. Projektet bidrog också till inspiration och förmedling av erfarenheter och kontaktnät inför skapandet av Kulturcentrum i Tomelilla. Deltagarna fick nya kunskaper och områdets marknadsföring kring den kulturella sektorn ökade.

Klicka på bilden ovan för att läsa rapporten

Projektfakta

Journalnummer: 2020-962
Projektnamn i ansökan: Kulturnavet Österlen – strategi, nätverksbyggande och service
Projektägare: Stockholms Kulturstrategi Konsult AB
Samarbetspartners: Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommun, Region Skåne
Projektperiod: 2020-05 – 2022-10
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 1 037 713 1 035 809
Offentligt stöd från LAG 511 112 511 112
Privat finansiering 0 1 903
Total finansiering 1 548 825 1 548 824
Ideellt arbete 434 250 592 620
Ideella resurser 48 000 48 000

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader
Antal samarbeten 16
Insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet
Antal skapade företag 1
Antal nyskapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) 0,5
Antal projekt som bidrar till att öka antal besökare utanför högsäsong 0
Antal företagsutvecklingsprojekt 1
Antal företag som får stöd 25
Antal organisationer som får stöd 4
Antal nya produkter och tjänster 7

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2020-04-23
Summa urvalskriterier: 297 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att den här typen av projekt behövs i Ystad och på Österlen, som ju ibland kallas för kulturens vagga. Detta är ett intressant projekt, med en genomarbetad ansökan, som sätter fingret på de utmaningar som kulturnäringen har, med dess kulturarbetare och ensamföretagare. Projektet tros också kunna bidra till en utveckling även av andra näringar.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Susan Bolgar
Projektledare Anna-Carin Uggla

Webb: www.kulturnavetosterlen.se
Facebook: @kulturnavetosterlen

Dela: