Beviljade projekt

Samling för professionella kulturaktörer på Österlen

Om projektet

Syftet är att skapa en modell för strategisk utveckling av kulturlivet på Österlen genom samverkan och synliggörande, samt en ändamålsenlig organisation som kan ge den service och de fördelar som kultursektorn efterfrågar. Målet är en organisation som efter projekttiden övergår i kultursektorns ägo.

Status vid uppföljning i november 2020

Projektgruppens första steg var att lokalisera och hitta kontaktuppgifter till alla kulturaktörer, vilket tog sin lilla tid. Därefter bjöd man in till tre uppstartsmöten som lockade 60 kulturaktörer. Även kulturutvecklare från kommunerna och Region Skåne valde att medverka. Syftet med dessa inledande möten var att presentera projektet och locka medlemmar, men också att påbörja insamlingen av kulturaktörernas behov och idéer genom workshops. Som ett komplement till denna “grovinventering” har man även skickat ut en digital enkät till flera kulturaktörer, även till de som ännu inte är medlemmar i Kulturnavet Österlen. För att stärka sitt underlag ytterligare har projektgruppen också påbörjat djupintervjuer med ett antal utvalda aktörer.

Responsen har varit väldigt positiv och mycket av de önskemål som framkommit bekräftar projektidén. Det finns ett behov av att mötas, bilda professionella nätverk och samarbeten, sociala aktiviteter för idé- och erfarenhetsutbyte, gemensamma resurser kring sådant som ekonomi, produktion och marknadsföring med mera.

En interaktiv webbplats för de nuvarande närmare 100 registrerade medlemmarna har lanserats. Framöver väntar en sammanställning av allt som samlats in från workshops, enkäter, intervjuer och de spaningar och omvärldsbevakningar som gjorts.

Projektfakta

Journalnummer: 2020-962
Projektnamn i ansökan: Kulturnavet Österlen – strategi, nätverksbyggande och service
Projektägare: Stockholms Kulturstrategi Konsult AB
Samarbetspartners: Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommun
Projektperiod: 2020-05 – 2022-10
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 037 713 kr
Offentligt stöd från LAG: 511 112 kr

Total finansiering: 1 548 825 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2020-04-23
Summa urvalskriterier: 297 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att den här typen av projekt behövs i Ystad och på Österlen, som ju ibland kallas för kulturens vagga. Detta är ett intressant projekt, med en genomarbetad ansökan, som sätter fingret på de utmaningar som kulturnäringen har, med dess kulturarbetare och ensamföretagare. Projektet tros också kunna bidra till en utveckling även av andra näringar.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Susan Bolgar
Projektledare Anna-Carin Uggla

Webb: www.kulturnavetosterlen.se
Facebook: @kulturnavetosterlen

 

Dela: