Beviljade projekt

Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne

Publicerades den 12 maj 2016

Målet med Innovationscenter för landsbygden är att öka innovationskraften och därmed tillväxten bland landsbygdsföretag, att identifiera och lyfta fram ”dolda” resurser på landsbygden och koppla behoven med redan existerande resurser och kompetenser inom Skånes innovationssystem.

Arbetsprocessen för Innovationscenter för landsbygden kan sammanfattas med sex S som leder till ”Success”:

Stärka, Stödja och Slussa – en rådgivande funktion som ger stöd till lokala entreprenörer genom att tillsammans identifiera rådgivningsbehovet, erbjuda de första stödinsatserna och när det behövs introducera entreprenören för andra stödfunktioner i Skåne.

Stimulera idéskapande – utåtriktat och kontaktskapande arbete för att fånga upp idéer som ”ligger och bubblar”. Vi arbetar dessutom proaktivt med att stimulera idéskapande.

Samordna och Skapa möjligheter – proaktiva och reaktiva aktiviteter som uppstår ur entreprenörernas behov.

Projektet blir på många sätt ett aktiveringsprojekt som skapar nya mötesplatser och samarbetskonstellationer, som i nästa steg kommer leda till ökat utnyttjande av stödfunktioner inom det befintliga innovationssystemet i Skåne.

Projektet kommer också att generera bättre kännedom och ett ökat söktryck av olika externa projektmedel, från mindre företag, på egen hand eller i samverkan med andra. Projektet bidrar till ökat samarbete mellan ”stad och land”, både när det gäller att öka landsbygdsföretagares användande av de befintliga stödfunktionerna i Skåne och när det gäller att ge stöd till stadsetablerade innovatörer att hitta samarbetspartners och testbäddar på landsbygden.

Framsida Innovativa Sjöbo

Handbok för Innovationscenter för Landsbygden

Projektfakta

Journalnummer: 2016-1986
Sökande: Sjöbo kommun
Projekttyp och fond: Projektstöd inom Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader
Ideell insats: 439 120 kr

Finansiering

EU-stöd: 2 463 636 kr
Offentlig medfinansiering, LAG: 1 088 432 kr
Offentligt stöd, Region Skåne: 125 000 kr

Total finansiering: 3 677 068 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-04-25
Summa urvalskriterier: 366 poäng
LAG:s motivering: Projektet bidrar till att uppfylla indikatorer inom två insatsområden, dock ligger tyngden i projektet inom insatsområde 1, Närproducerat och nya lokala marknader. Projektets syfte är att skapa ett innovationscentrum för landsbygden som ska leda till ökad innovationskraft och ökad tillväxt bland landsbygdsföretagen samt skapande av nya företag, arbetstillfällen och nya produkter och tjänster vilket går väl i linje med insatsområde 1, Närproducerat och nya lokala marknader. Skapandet av nya företag, arbetstillfällen samt produkter och tjänster kommer att bidra till att uppfylla målen för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Helena Kurki
Webb: Innovationscenter för landsbygden
Facebook: @InnovationscenterForLandsbygden

Dela: