Beviljade projekt

Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne

Publicerades den 12 maj 2016

Stöd och inspiration till lokala och innovativa företagare ger ökad tillväxt på landsbygden.

Om projektet

Innovationscenter för landsbygden stödjer den lokala entreprenören genom att arbeta proaktivt med att hitta rätt stöd, vara rörliga, kunniga, personliga samt tillföra energi för att innovatörerna ska kunna verka på landsbygden.

Målet är att öka innovationskraften och därmed tillväxten bland landsbygdsföretag, att identifiera och lyfta fram ”dolda” resurser på landsbygden och koppla behoven med redan existerande resurser och kompetenser inom Skånes innovationssystem.

Exempel på aktiviteter

  • Löpande kreativa och stödjande affärsrådgivningsmöten med lokala innovatörer.
  • Innovation Camps på teman som lantbruk, e-handel, film och bygg.
  • Innovationsutmaningen – gymnasiestudenter hjälper entreprenörer med problem, utmaningar eller hinder som de stöter på i sin verksamhet.
  • Uppstart av en utvecklingsgrupp på temat e-handel.
  • Kompetens- och kunskapsbyggande seminarier, bl.a. på temat framtidens industri och innovativ odling i tomma lantbruksbyggnader.

Resultat (vid uppföljning 2018-09)

Projektet känner sig etablerat och vet att aktörerna hittar in till dem. De får god respons från de företagare de träffar.

Genom sin mobilitet har de lyckats nå själva kärnan i sitt uppdrag, det att förändra självbilden av landsbygdsföretagaren som innovatör. När de säger ”Vi är en resurs för dig och vi träffar dig när du kan och där du vill” så känner sig företagaren viktig.

Projektet har bland annat genomfört över femtio individuella rådgivningar men har också engagerat närmre fyrahundra deltagare i kompetenshöjande insatser som till exempel Innovation Camp på olika teman, industrilunch och energivandring.

Man försöker också skapa PR och publicitet kring projektet och sitt uppdrag, på lokal, regional och nationell nivå. Bland annat så pågår ett påverkansarbete för att få regeringen att förlägga ett föreslaget nationellt kompetenscenter på landsbygden i sydöstra Skåne. Tack vare projektet finns här nu en upparbetad struktur, och vi anses redo att axla ett sådant uppdrag.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-1986
Projektägare: Sjöbo kommun
Samarbetspartners: Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommun, Sparbanken Skåne, Region Skåne, Tillväxt Syd, SLU Alnarp, Krinova, Almi
Projektperiod: 2016-07 – 2020-03
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 2 463 636 kr
Offentligt stöd från LAG: 1 088 432 kr
Offentligt stöd från Region Skåne: 125 000 kr

Total finansiering: 3 677 068 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-04-25
Summa urvalskriterier: 366 poäng
LAG:s motivering: Projektet bidrar till att uppfylla indikatorer inom två insatsområden, dock ligger tyngden i projektet inom insatsområde 1, Närproducerat och nya lokala marknader. Projektets syfte är att skapa ett innovationscentrum för landsbygden som ska leda till ökad innovationskraft och ökad tillväxt bland landsbygdsföretagen samt skapande av nya företag, arbetstillfällen och nya produkter och tjänster vilket går väl i linje med insatsområde 1, Närproducerat och nya lokala marknader. Skapandet av nya företag, arbetstillfällen samt produkter och tjänster kommer att bidra till att uppfylla målen för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Helena Kurki
Webb: Innovationscenter för landsbygden
Facebook: @InnovationscenterForLandsbygden

Dela: