Beviljade projekt

Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne

Publicerades den 12 maj 2016

Målet med Innovationscenter för landsbygden är att öka innovationskraften och därmed tillväxten bland landsbygdsföretag (det vill säga företag på landsbygden inom alla branscher), att identifiera och lyfta fram ”dolda” resurser på landsbygden och koppla behoven med redan existerande resurser och kompetenser inom Skånes innovationssystem.

En gedigen förstudie har gjorts i Sjöbo kommun för att utreda vilka behov som landsbygdsföretag har, vilka kompetenser och vilket förhållningssätt som krävs för att ett Innovationscenter på landsbygden ska nå resultat. Under förstudieperioden har även ett antal metoder testats och dessa kommer vi nu att fortsätta utveckla med sydöstra Skåne som primärt pilotområde. I förstudien beskrivs behovet av en aktör som både förstår och kan skapa förutsättningar för företagande på landsbygden generellt och som förstår de grundförutsättningarna som avgör att en företagare väljer att etablera sin verksamhet utanför städerna. Innovationscenter för landsbygden kan fylla det behovet. Flera idéer har på mindre än ett år gått vidare till nästa steg och deltagande företagare har fått konkreta, förbättrade förutsättningar för att kunna expandera och växa, i form av antal anställda, omsättning och lönsamhet.

Intresset för projektet har varit stort, både regionalt, nationellt och på en europeisk nivå. Det finns ett enormt intresse av att hitta och etablera sätt att ta till vara och förstärka den utvecklingspotential som finns bland landsbygdsföretag. Skulle varje landsbygdsföretag anställa en ny person var hade Sverige inte haft någon arbetslöshet och samtidigt skapat en lyckad integration av nyanlända.

Arbetsprocessen i ett Innovationscenter för landsbygden kan sammanfattas med 6 S som leder till ”success”:

  • Stärka, Stödja och Slussa – en rådgivande funktion som ger stöd till lokala entreprenörer genom att tillsammans identifiera rådgivningsbehovet, erbjuda de första stödinsatserna och när det behövs introducera entreprenören för andra stödfunktioner i Skåne.
  • Stimulera idéskapande – Innovationscenter för landsbygden arbetar utåtriktat och kontaktskapande för att fånga upp idéer som ”ligger och bubblar”. Vi arbetar dessutom proaktivt med att stimulera idéskapande. Ett arbetssätt är Innovation Camps – en kick-off-artad innovationsworkshop – för företag inom en specifik bransch eller med en gemensam intressefråga. En arbetsmetod som gett mycket goda resultat. Andra exempel är innovationsseminarier och kreativa workshops t.ex. under Skånes Innovation Week.
  • Samordna och Skapa möjligheter – proaktiva och reaktiva aktiviteter som uppstår ur entreprenörernas behov. Exempelvis har en Innovationsgrupp Livsmedel bildats som en följd av det första Innovation Camp. En självorganiserande grupp där olika utvecklingsfrågor diskuteras, där gruppen använder varandra som bollplank och där gruppen också gemensamt valt att vidareutveckla vissa idéer till gemensamma innovationer. Andra aktiviteter, som också har testats under förstudien, är dialogmöten där en innovatör förs samman med landsbygdsföretag för att testa en ny produkt, kreativa möten kring potentiella projekt kring områden så som förädling, integration, generationsväxlingar mm.

Projektet blir på många sätt ett aktiveringsprojekt som skapar nya mötesplatser och samarbetskonstellationer, som i nästa steg kommer leda till ökat utnyttjande av stödfunktioner inom det befintliga innovationssystemet i Skåne, så som Connect Syd, Krinova, SLU Holding Alnarp, Marint Centrum, Almi, Minc mfl. Projektet kommer också att generera bättre kännedom och ett ökat söktryck av olika externa projektmedel, från mindre företag, på egen hand eller i samverkan med andra. Projektet bidrar till ökat samarbete mellan ”stad och land”, både när det gäller att öka landsbygdsföretagares användande av de befintliga stödfunktionerna i Skåne och när det gäller att ge stöd till stadsetablerade innovatörer att hitta samarbetspartners och testbäddar på landsbygden.

För att nå framgång, för att utmana etablerade normer kring landsbygd och stad, för att vara en röst för landsbygdsutveckling generellt och landsbygds-företagande specifikt vill vi genom att synliggöra Innovationscenter för landsbygden och vårt arbetssätt bidra till att skapa nya kopplingar och sprida lärdomar och arbetssätt. Vi vill att Innovationscenter för landsbygden etableras som en naturlig röst och lobbying-partner.

Framsida Innovativa Sjöbo

Handbok för Innovationscenter för Landsbygden

Information och kontakt

Hemsida: www.innovationscenter.se
Facebooksida: www.facebook.com/innovationscenterforlandsbygden/
Kontaktpersoner: Projektledare, Helena Kurki, helena.kurki@sjobo.se, 0705-93 02 43
Kommunikatör, Rikard Hansson, rikard.hansson@sjobo.se, 0734-24 29 07

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2016-04-25
Projektnamn: Innovationscentrum för landsbygden sydöstra Skåne
Sökande: Sjöbo kommun
Journalnummer: 2016-1986
Projekttyp, fond och åtgärd: Projektstöd inom Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, genomförande.
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader.
Bedömning: Ansökan får 366 poäng (avslagsnivå 200 poäng).

LAG:s motivering till valt insatsområde och vald fond: Projektet bidrar till att uppfylla indikatorer inom två insatsområden, dock ligger tyngden i projektet inom insatsområde 1, Närproducerat och nya lokala marknader. Projektets syfte är att skapa ett innovationscentrum för landsbygden som ska leda till ökad innovationskraft och ökad tillväxt bland landsbygdsföretagen samt skapande av nya företag, arbetstillfällen och nya produkter och tjänster vilket går väl i linje med insatsområde 1, Närproducerat och nya lokala marknader. Skapandet av nya företag, arbetstillfällen samt produkter och tjänster kommer att bidra till att uppfylla målen för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Stödbelopp

Projektstöd: 2 463 636 SEK
Övrig offentlig medfinansiering, LAG:
1 088 432 SEK
Övrigt offentligt stöd:
125 000 SEK

Dela: