Beviljade projekt

Förstudie Hantverkskompetens

Publicerades den 23 februari 2017

Projektet är avslutat

Projektet går ut på att skapa en förstudie kring kompetensförsörjning inom byggnadshantverk i sydöstra Skåne då dessa värdefulla kompetenser riskerar att försvinna om ingenting görs. Under projektet kommer ett samarbete mellan planerare, utbildningsanordnare, byggbranschen och fastighetsägare att startas upp och förstudien kommer sen ligga till grund för att skapa en eller flera eftergymnasiala utbildningar.

Sydöstra Skåne är rikt på kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Många av dessa är i behov att restaureras och det finns ett behov av hantverkare med specialkompetens kring traditionella metoder för att restaurera gamla byggnader med ett kulturhistoriskt värde.

Även vid nybyggnation finns det behov av dessa specialkompetenser för att skapa attraktiva och enhetliga områden. Gamla metoder är inte bara attraktiva utan många gånger mer miljövänliga. Ökad attraktivitet i en bygd har både positiva sociala och ekonomiska effekter för bygdens invånare med ökad trivsel, stolthet och ökat ekonomiskt värde på husen i området.

Vår utgångspunkt är att det finns mer arbete än kompetens på området och att de byggnadsarbetare och hantverkare som har specialiserat sig har bättre ställning på arbetsmarknaden och gott om jobb.

I dagsläget går det att ana ett ”glapp” mellan den utbildningen som ges på gymnasienivå och den specialiserade utbildningen. Det krävs viss mängd grundläggande arbetserfarenhet innan det kan bli aktuellt för unga byggarbetare att specialisera sig. Det finns även ett ”glapp” i de övre åldrarna. Arbete som byggarbetare är ofta slitsamt för kroppen och äldre byggarbetare kan med fördel specialisera sig till mindre fysiskt krävande uppdrag, det i kombination med mycket erfarenhet gör dem lämpliga.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-6597
Sökande: Sjöbo kommun
Projekttyp och fond: Projektstöd inom Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader
Ideell insats: 48 400 kr

Finansiering

EU-stöd: 258 296 kr
Offentlig medfinansiering, LAG: 127 221 kr

Total finansiering: 385 517 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-12-07
Summa urvalskriterier: 216 poäng
LAG:s motivering: Projektets syfte är att bevara hotad kompetens genom att undersöka möjligheterna att skapa en yrkesutbildning vilket går helt i linje med den lokala utvecklingsstrategin. Projektet bidrar till att uppfylla målen i Landsbygdsprogrammet genom att främja kunskapsöverföring och innovation på landsbygden.

Dela: