Beviljade projekt

Förstudie Hantverkskompetens (avslutat)

Publicerades den 23 februari 2017

Vi måste tillvarata värdefull kompetens kring traditionella metoder för att restaurera gamla byggnader med ett kulturhistoriskt värde.

Om projektet

Syftet var att skapa en förstudie kring kompetensförsörjning  inom byggnadshantverk i sydöstra Skåne då dessa värdefulla kompetenser riskerar att försvinna.

Utbildningsläget för det traditionella bygghantverket har hamnat i kläm i det svenska utbildningssystemet då byggutbildningarna satsar nästan fullt ut på nyproduktion och hantverksutbildningarna satsar mer på småhantverk. Traderad kunskap om både material och tekniker håller på att gå förlorad och huvudsyftet med förstudien var därför att utreda möjligheten att starta en specialiserad utbildning med fokus på traditionella hantverks- och byggmetoder (byggnadsvård).

Aktiviteter

Projektet initierade flertalet samarbeten mellan planerare, utbildningsanordnare, byggbranschen och fastighetsägare.

Projektet använde följande tre metoder för att besvara förstudiens frågeställningar:

  1. Informationssökning och sammanställning av befintliga studier, prognoser och rapporter.
  2. Enkäter till målgrupperna – hantverkare, studenter och fastighetsägare.
  3. Uppföljnings- och dialogmöten (lokalt) med hantverkare.

Resultat

Projektets aktiviteter resulterade i en rapport, som var tänkt att ligga till grund för att kunna skapa en eller flera eftergymnasiala utbildningar i leaderområdet. Vid projektets slut startades utbildningen Hantverkslärling inom kulturhistorisk byggnadsteknik på Sjöbo Vuxenutbildning.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-6597
Projektnamn i ansökan: Förstudie Hantverkskompetens
Projektägare: Sjöbo kommun
Samarbetspartners: Sjöbo Vuxenutbildning, BEVIS – Byggnadsvård i Skåne samt företag i Skåneregionen med en inriktning mot byggnadsvård
Projektperiod: 2016-10 – 2017-12
Fond:
 Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 258 296 211 160
Offentligt stöd från LAG 127 221 104 004
Total finansiering 385 517 315 164
Ideellt arbete 48 400 19 866

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader
Antal samarbeten 1
Antal insatser som syftar till att bevara hotad kompetens i området 2

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-12-07
Summa urvalskriterier: 216 poäng
LAG:s motivering: Projektets syfte är att bevara hotad kompetens genom att undersöka möjligheterna att skapa en yrkesutbildning vilket går helt i linje med den lokala utvecklingsstrategin. Projektet bidrar till att uppfylla målen i Landsbygdsprogrammet genom att främja kunskapsöverföring och innovation på landsbygden.

Dela: