Beviljade projekt

Förstudie Hantverkskompetens (avslutat)

Publicerades den 23 februari 2017

Hur kan vi på bästa sätt tillvarata värdefull kompetens kring traditionella metoder för att restaurera gamla byggnader med ett kulturhistoriskt värde?

Om projektet

Tanken med detta projekt var att skapa en förstudie kring kompetensförsörjning inom byggnadshantverk i sydöstra Skåne, då dessa värdefulla kompetenser annars riskerar att försvinna.

Huvudsyftet med förstudien var att utreda möjligheten att starta en specialiserad utbildning med fokus på traditionella hantverks- och byggmetoder (byggnadsvård) och på så vis hjälpa till att bevara hotad hantverkskompetens i området.

Resultat

I projektet användes följande tre metoder för att besvara förstudiens frågeställningar:

  1. Informationssökning och sammanställning av befintliga studier, prognoser och rapporter.
  2. Enkäter till målgrupperna – hantverkare, studenter och fastighetsägare.
  3. Uppföljnings- och dialogmöten (lokalt) med hantverkare.

Projektet initierade flertalet samarbeten mellan planerare, utbildningsanordnare, byggbranschen och fastighetsägare.

Projektets aktiviteter resulterade i en rapport, som var tänkt att ligga till grund för att kunna skapa en eller flera eftergymnasiala utbildningar i området och vid projektets slut startades utbildningen Hantverkslärling inom kulturhistorisk byggnadsteknikSjöbo Vuxenutbildning.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-6597
Projektägare: Sjöbo kommun
Samarbetspartners: Sjöbo Vuxenutbildning, BEVIS – Byggnadsvård i Skåne samt företag i Skåneregionen med en inriktning mot byggnadsvård
Projektperiod: 2016-10 – 2017-12
Fond:
 Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 258 296 211 160
Offentligt stöd från LAG 127 221 104 004
Total finansiering 385 517 315 164
Ideellt arbete 115 600 19 866

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-12-07
Summa urvalskriterier: 216 poäng
LAG:s motivering: Projektets syfte är att bevara hotad kompetens genom att undersöka möjligheterna att skapa en yrkesutbildning vilket går helt i linje med den lokala utvecklingsstrategin. Projektet bidrar till att uppfylla målen i Landsbygdsprogrammet genom att främja kunskapsöverföring och innovation på landsbygden.

Dela: