Beviljade projekt

Förstudie Hantverkskompetens

Publicerades den 23 februari 2017

OBS: Detta projekt är avslutat

Förstudie undersöker hur värdefulla kompetenser inom byggnadshantverk kan tillvaratas och överleva.

Om projektet

Sydöstra Skåne är rikt på kulturhistoriskt värdefulla byggnader, varav många är i behov av restaurering. Samtidigt finns det ett stort behov av hantverkare med specialkompetens kring traditionella metoder för restaurering av gamla byggnader med ett kulturhistoriskt värde.

Projektet, som är avslutat, gick ut på att skapa en förstudie kring kompetensförsörjning inom byggnadshantverk i sydöstra Skåne, då dessa värdefulla kompetenser riskerar att försvinna.

Utgångspunkten var att det finns mer arbete än kompetens på området och att de byggnadsarbetare och hantverkare som har specialiserat sig har en bättre ställning på arbetsmarknaden och att det finns gott om jobb.

Exempel på aktiviteter

Förstudien har resulterat i en rapport som ska fungera som ett underlag för vidare planering av hantverksutbildningar.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-6597
Projektägare: Sjöbo kommun
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader
Ideell insats: 48 400 kr

Finansiering (utfall)

Projektstöd från EU-fond: 211 160 kr
Offentligt stöd från LAG: 104 004 kr

Total finansiering: 315 164 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2016-12-07
Summa urvalskriterier: 216 poäng
LAG:s motivering: Projektets syfte är att bevara hotad kompetens genom att undersöka möjligheterna att skapa en yrkesutbildning vilket går helt i linje med den lokala utvecklingsstrategin. Projektet bidrar till att uppfylla målen i Landsbygdsprogrammet genom att främja kunskapsöverföring och innovation på landsbygden.

Dela: