Beviljade projekt

Storkriket kandiderar till att bli Sveriges åttonde biosfärområde.

Om projektet

Området kring Vombsjösänkan kandiderar till att bli ett Unesco-biosfärområde, under namnet Storkriket. I det här projektet, som är en fortsättning på tidigare projekt, ligger fokus på att engagera lokala aktörer som tillsammans med kommunerna Lund, Sjöbo och Eslöv ska lägga grunden för en hållbar plats- och destinationsutveckling av området.

Status vid uppföljning i februari 2024

Det har genomförts flera möten och workshops med lokala aktörer och från olika sektorer och branscher. Syftet har varit att ta fram gemensamma mål, hantera olika intressen, utveckla områdets service och infrastruktur och att arbeta fram ett platsvarumärke. Men också att öka kunskapen kring vad ett biosfärområde är och innebär, rent generellt.

Sex ”besöksnoder” har identifierats och besökskartor är på gång. Kartor på teman som mat & dryck, kyrkor eller utsiktsplatser som ska locka till utflykter bland besöksvänliga och intressanta platser.
Tjänstepersoner från de tre kommunerna har varit på studiebesök i andra biosfärområden för att se och lära hur deras organisationer är formerade och hur de arbetar både i det strategiska och det dagliga arbetet.

En fullbokad “Biosfärbuss” anordnades under Hållbarhetsveckan i Lund och projektet var på plats under Biosfärfestivalen 2023 för att kommunicera värdet med ett nytt biosfärområde i Skåne. Områdets aktörer erbjuds löpande föreläsningar kring värdskap, försäljning, marknadsföring, lönsamhet och paketering för att skapa mervärden.

En ”avstampskonferens” är planerad i april 2024, med en bakåtblick men framförallt en framåtblick då arbetet fortsätter även efter projektets slut.

Några av målen i projektet är att utveckla några utvalda besöksplatser, hjälpa aktörer i området att öka tillgängligheten till området och förstärka besökarnas kunskap om området.

Projektfakta

Journalnummer: 2022-2041
Projektnamn i ansökan: Vår plats i biosfären
Projektägare: Lunds kommun
Samarbetspartners: Leader Lundaland, Sjöbo, Lund och Eslövs kommuner, Coompanion Skåne, Kulturdimensionen AB, Länsstyrelsen Skåne, Visit Lund AB
Projektperiod: 2022-11 – 2024-06
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 855 773 kr
Offentligt stöd från LAG: 421 500 kr

Total finansiering: 1 277 273 kr

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2022-05-18
Summa urvalskriterier: 224 poäng
Motivering: LAG-styrelsen bifaller projektansökan, då projektägarna tillsammans med lokala aktörer och utifrån en vedertagen metod lägger grunden för en hållbar plats- och destinationsutveckling av Vombsjösänkans biosfärområde.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Sara Ericsson
Koordinator biosfärområde Anna-Karin Poussart
Webb: Biosfärområde Storkriket
Facebook: Biosfärområde Storkriket
Instagram: Biosfärområde Storkriket

Dela: