Beviljade projekt

Storkriket kandiderar till att bli Sveriges åttonde biosfärområde.

Om projektet

Området kring Vombsjösänkan kandiderar till att bli ett UNESCO biosfärområde. Den svenska kommittén för biosfärområden har dock pekat på att de vill se en utveckling av besöksplatser i området. Detta projekt ska därför engagera lokala aktörer och intressenter för att tillsammans med kommunerna Lund, Sjöbo och Eslöv lägga grunden för en hållbar plats- och destinationsutveckling av området.

Projektet kommer att arbeta utifrån ”Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” som tagits fram av Tillväxtverket, Riksantikvarieämbetet och Region Dalarna. Det handlar bland annat om att engagera lokalsamhället, etablera dialog, skapa samsyn, identifiera platsens historia och möjligheter, kommunicera områdets höga värden och skapa lokal förankring. En grundförutsättning i plats- och destinationsutvecklingen är att styra besöksflöden och beteenden för att göra upplevelsen så bra som möjligt samtidigt som områdets närmiljö, boende och naturvärden tas i beaktande.

Några av målen i projektet är att utveckla några utvalda besöksplatser, hjälpa aktörer i området att öka tillgängligheten till området och förstärka besökarnas kunskap om området.

Projektfakta

Journalnummer: 2022-2041
Projektnamn i ansökan: Vår plats i biosfären
Projektägare: Lunds kommun
Samarbetspartners: Leader Lundaland, Sjöbo, Lund och Eslövs kommuner, Coompanion Skåne, Kulturdimensionen AB, Länsstyrelsen Skåne
Projektperiod: 2022-11 – 2023-12
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 855 773 kr
Offentligt stöd från LAG: 421 500 kr

Total finansiering: 1 277 273 kr

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2022-05-18
Summa urvalskriterier: 224 poäng
Motivering: LAG-styrelsen bifaller projektansökan, då projektägarna tillsammans med lokala aktörer och utifrån en vedertagen metod lägger grunden för en hållbar plats- och destinationsutveckling av Vombsjösänkans biosfärområde.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Sara Ericsson
Koordinator biosfärområde Anna-Karin Poussart
Webb: Biosfärområde Storkriket
Facebook: Biosfärområde Storkriket
Instagram: Biosfärområde Storkriket

Dela: