Beviljade projekt

Nötodlingen i Lilla Skräddaröd på Österlen går i bräschen för mer hållbara odlingsmetoder och har bidragit till att exotifiera Österlen genom att visa att det går att odla nötter här.

Om projektet

Syftet var att anlägga en skolträdgård för holistisk provodling av nötter i Lilla Skräddaröd på Österlen. Man ville etablera ett trettiotal träd med mandel, valnöt och äkta kastanj.

Projektet syftade också till att skapa ett större intresse och en större kunskap kring skogsträdgårdsodling, ett odlingssystem som efterliknar skogens naturliga ekosystem och därmed anses mer hållbart.

Aktiviteter

Projektgruppen ympade och planterade nötträd, men också stödväxter. En damm grävdes fram och man gjorde så att allt regnvatten från taken kan gå direkt till dammen. Man eldade 20 kubik med biokol för att få rent och klart vatten till en reningsdamm, en så kallad rotzon, för växterna att växa i.

Vidare så byggde man en parkering för att öka tillgängligheten vid kursverksamhet.

Under projekttiden arrangerades, i samarbete med Gylleboverket och Holma folkhögskola, en rad utbildningar, studiebesök och skogsträdgårdsvandringar som lockade närmare 200 personer.

Resultat

Under projekttiden planterades ett hundratal nötträd på Lilla Skräddaröd och samtliga träd överlevde den mycket torra sommaren 2018. Projektet uppnådde sitt mål – att skapa en storskalig provodling av nötter i ett odlingssystem som efterliknar skogens naturliga ekosystem.

Nötodlingen har väckt stort intresse i hela Europa och efter projekts slut har man fortsatt med kompetenshöjande  aktiviteter i skolträdgården.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-1126
Projektnamn i ansökan: Jona Elfdahl
Projektägare: Jona Elfdahl, enskild firma
Samarbetspartners: Gylleboverket och Holma Folkhögskola
Projektperiod: 2018-04 – 2019-09
Fond:
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 200 000 196 342
Privat finansiering 167 692 165 486
Total finansiering 367 692 361 828
Ideellt arbete 172 000 132 000
Ideella resurser 0 40 000

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader
Antal nya testade marknader 1
Antal arrangerade utbildningar 4
Antal deltagare som genomfört kompetenshöjande åtgärder 155
Antal företagsutvecklingsprojekt 1
Antal nya produkter och tjänster 1
Antal samarbeten 2
Antal nyskapade arbetstillfällen 0

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-06-07
Summa urvalskriterier:
247 poäng
LAG:s motivering:
LAG anser att projektet är intressant och nytänkande då metodiken inte är prövad i Sverige innan och att det är en ny unik produkt (nötter) som ska produceras i leaderområdet. Vidare anser LAG att projektet kan bidra till lokal kunskapsspridning kring hur nötodling och hållbar kultivering kan se ut, vilket kan öka intresset för lokalt odlade nötter.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Jona Elfdahl

Dela: