Beviljade projekt

Nötodlingen i Lilla Skräddaröd på Österlen går i bräschen för mer hållbara odlings-metoder och har bidragit till att exotifiera Österlen genom att visa att det går att odla nötter här.

Om projektet

Projektet gick ut på att anlägga en skolträdgård för holistisk nötodling i Lilla Skräddaröd på Österlen. Man ville etablera ett trettiotal träd med mandel, valnöt och äkta kastanj. Projektet syftade också till att skapa ett större intresse och en större kunskap kring skogsträdgårdsodling, ett odlingssystem som efterliknar skogens naturliga ekosystem och därmed anses mer hållbart.

Resultat

Ett hundratal nötträd har köpts in, ympats och planterats, samtliga har dessutom överlevt den mycket torra sommaren 2018. Projektgruppen har planterat ut stödväxter, grävt en damm och lett vatten från taken så att allt regnvattnet kan gå direkt till dammen. Man har även eldat 20 kubik med biokol för att få rent och klart vatten till en reningsdamm, en så kallad rotzon, för växterna att växa i. Vidare så har man byggt en parkering för att öka tillgängligheten vid kursverksamhet.

Provodlingen har fått mycket uppmärksamhet i media, i såväl branschtidningar som lokal press och public service. Intresset är stort och nyfikna från hela Europa hör av sig löpande och vill komma på studiebesök.

Under projekttiden arrangerades, i samarbete med Gylleboverket och Holma folkhögskola, en rad utbildningar, studiebesök och skogsträdgårdsvandringar som lockade närmare 200 personer.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-1126
Projektägare:
Jona Elfdahl, enskild firma
Samarbetspartners: Gylleboverket och Holma Folkhögskola
Projektperiod: 2018-04 – 2019-09
Fond:
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 200 000 196 342
Privat finansiering 167 692 165 486
Total finansiering 367 692 361 828
Ideellt arbete 172 000 132 000
Ideella resurser 0 40 000


LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-06-07
Summa urvalskriterier:
247 poäng
LAG:s motivering:
LAG anser att projektet är intressant och nytänkande då metodiken inte är prövad i Sverige innan och att det är en ny unik produkt (nötter) som ska produceras i leaderområdet. Vidare anser LAG att projektet kan bidra till lokal kunskapsspridning kring hur nötodling och hållbar kultivering kan se ut, vilket kan öka intresset för lokalt odlade nötter.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Jona Elfdahl

Dela: