Beviljade projekt

Förstudie: Samverkan mot invasiva arter (avslutat)

Publicerades den 27 augusti 2018

Allmänheten är mycket positiva till att kommunerna genom projektet tagit itu med frågan kring invasiva främmande arter, något som efterfrågats under en längre tid.

Om projektet

Denna förstudie gick ut på att ta fram ett strategiförslag för hur våra fyra kommuner kan samverka framöver för att kunna hantera invasiva främmande arter.

Resultat

Projektet inleddes med kunskapsinsamling rörande hantering och strategier kring problematiken med invasiva arter. Man knöt användbara kontakter med ekologer och forskare och fick information om hur man arbetar med frågan i Sverige, Europa och världen. Projektgruppen, som bestod av projektledare, kommunekologer och/eller hållbarhetsstrateger från samtliga projektkommunerna träffades regelbundet, men hade även möten med sakkunniga från Sveriges lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen samt LRF. Man besökte också en rad markägare och lantbrukare. Parkavdelningarna i de medverkande kommunerna var också involverade och aktiva i projektet.

Projektet ingick även som referens och ”bollplank” för Naturvårdsverkets framtagande av ett så kallat handläggarstöd, ett digitalt verktyg som samlar fynd, bekämpningsinsatser och information om invasiva arter på en och samma plats.

Under projektet genomfördes också fem informations- och dialogmöten med allmänhet och markägare. Syftet med dessa möten var att skapa medvetenhet och ett ökat intresse, svara på frågor samt att få ett grepp om vilka arter som bör prioriteras i det fortsatta samverkansarbetet. En sammanfattning med fynd av invasiva arter i projektkommunernas naturreservat har därefter tagits fram och färdigställts. Projektet nådde ut ytterligare genom ett tiotal tidningsartiklar samt framträdande i radio och tv.

Projektet har resulterat i ett framtaget strategiförslag som, förutom ansvarsfördelning och fokusarter, beskriver ett antal åtgärder som projektkommunerna kan och bör genomföra för att fördjupa samverkan sinsemellan och med andra aktörer för att kunna hantera utmaningen med invasiva främmande arter. Kommunerna har nu tilldelats stöd från den statliga Lokala Naturvårdssatsningen, LONA, för att fortsätta den gemensamma kraftsamlingen.

Projektfakta

Journalnummer: 2018-822
Projektägare: Ystads kommun
Samarbetspartners: Sjöbo, Tomelilla och Simrishamns kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Naturvårdsverket, SLU, Lunds botaniska förening, Sysav, LRF, Högestad & Christinehof Förvaltnings AB samt lokala byalag, vattenråd och naturskyddsföreningar
Projektperiod: 2018-09 – 2019-06
Fond:
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 260 444 226 126
Offentligt stöd från LAG 128 278 111 375
Total finansiering 388 722 337 501
Ideellt arbete 96 800 83 380
Ideella resurser 2 000 4 000

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2018-06-19
Summa urvalskriterier: 341 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att det är ett innovativt samarbetsprojekt som tar tag i en högaktuell problematik. Projektet gynnar både människor och miljö samt bidrar till en hållbar utveckling.

Information och kontakt

Kontaktperson: Kommunekolog Ystads kommun Andrea Nowag

Dela: