Beviljade projekt

Förstudie: Samverkan mot invasiva arter

Publicerades den 27 augusti 2018

Kraftfull samverkan mot invasiva främmande arter i sydöstra Skåne.

Om projektet

Syftet med projektet, som är en förstudie, är att skapa förutsättningar för att kunna bedriva ett kraftfullt, effektivt och målinriktat arbete mot invasiva främmande arter i samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne.

Invasiva främmande arter är ett växande hot mot ekosystem över hela världen. En invasiv art får fäste, förökar och sprider sig kraftfullt i landskapet eller i vattnet. En främmande art tillhör inte det ursprungliga ekosystemet och har ofta förflyttats av människan, medvetet eller omedvetet.

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald, jordbruk, skogsbruk, fiske och människors hälsa och beräknas kosta EU minst 12 miljarder euro årligen. I sydöstra Skåne finns redan ett antal kända förekomster av invasiva främmande arter som t ex jätteloka, parkslide och spansk skogssnigel.

Förstudien ska resultera i ett färdigt strategiförslag med en prioriteringslista över arter för konkreta gemensamma åtgärder samt en beskrivning av ansvarsfördelning och samverkansformer för arbetet mot invasiva främmande arter i sydöstra Skåne.

Exempel på aktiviteter

  • Kunskapsinsamling och informationsspridning
  • Identifikation av och kommunikation med intressenter och aktörer i frågan
  • Utredning av ansvarsförhållanden för insatser rörande invasiva främmande arter
  • Kommunsamverkansmöten med inbjuden expertis
  • Framtagning av ett strategiförslag för kommunsamverkan
  • Avslutningsmöte med presentation av resultatet från förstudien – ett strategiförslag.

Projektfakta

Journalnummer: 2018-822
Projektägare: Ystads kommun
Samarbetspartners: Sjöbo, Tomelilla och Simrishamns kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Naturvårdsverket, SLU, Lunds botaniska förening, Sysav, LRF, Högestad & Christinehof Förvaltnings AB samt lokala byalag, vattenråd och naturskyddsföreningar
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Ideell insats: 98 800 kr

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 260 444 kr
Offentligt stöd från LAG: 128 278 kr

Total finansiering: 388 722 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2018-06-19
Summa urvalskriterier: 341 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att det är ett innovativt samarbetsprojekt som tar tag i en högaktuell problematik. Projektet gynnar både människor och miljö samt bidrar till en hållbar utveckling.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare Erik Rosenblad

Dela: