Beviljade projekt

Representanter från byaråden är mycket positiva till att kommunerna genom projektet tagit itu med frågan invasiva arter på allvar, något som efterfrågats under en längre tid.

Om projektet

Syftet med projektet, som är en förstudie, är att skapa förutsättningar för att kunna bedriva ett kraftfullt, effektivt och målinriktat arbete mot invasiva främmande arter i samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne.

Förstudien ska resultera i ett strategiförslag med en prioriteringslista över arter för konkreta gemensamma åtgärder samt en beskrivning av ansvarsfördelning och samverkansformer.

Exempel på aktiviteter

  • Kunskapsinsamling och informationsspridning
  • Identifikation av och kommunikation med intressenter och aktörer i frågan
  • Utredning av ansvarsförhållanden för insatser rörande invasiva främmande arter
  • Kommunsamverkansmöten med inbjuden expertis
  • Framtagning av ett strategiförslag för kommunsamverkan
  • Avslutningsmöte med presentation av resultatet från förstudien – ett strategiförslag.

Resultat (vid uppföljning 2019-01)

Projektet har ägnat mycket tid åt kunskapsuppbyggnad kring problematiken med invasiva arter. Användbara kontakter har knutits med ekologer och forskare och information kring hur man arbetar med frågan i Sverige, Europa och världen har samlats in. En sammanfattning av fynd av invasiva arter i projektkommunernas naturreservat har färdigställts.

Projektgruppen som består av projektledare, kommunekologer och/eller hållbarhetsstrateger från samtliga projektkommunerna träffas regelbundet, men har även haft möten med bland andra sakkunniga från Sveriges lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen samt LRF. Man har också besökt en rad markägare och lantbrukare.

Projektet ingår som referens och ”bollplank” för Naturvårdsverkets framtagande av ett s.k handläggarstöd, ett digitalt verktyg som ska samla fynd, bekämpningsinsatser och information om invasiva arter på en och samma plats.

I början av 2019 genomförs fem informationsmöten i Kivik, Köpingebro, Smedstorp, Blentarp och Vollsjö i samarbete med respektive byalag. Syftet med dessa möten är att nå ut till allmänhet och markägare, skapa medvetenhet och ett ökat intresse, svara på frågor samt få ett grepp om vilka arter som bör prioriteras i det fortsatta samverkansarbetet. Vidare börjar arbetet på allvar med att sammanställa den strategi för kommunsamverkan som ska presenteras i slutet på projektet.

Projektfakta

Journalnummer: 2018-822
Projektägare: Ystads kommun
Samarbetspartners: Sjöbo, Tomelilla och Simrishamns kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Naturvårdsverket, SLU, Lunds botaniska förening, Sysav, LRF, Högestad & Christinehof Förvaltnings AB samt lokala byalag, vattenråd och naturskyddsföreningar
Projektperiod: 2018-09 – 2019-06
Fond:
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 260 444 kr
Offentligt stöd från LAG: 128 278 kr

Total finansiering: 388 722 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2018-06-19
Summa urvalskriterier: 341 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att det är ett innovativt samarbetsprojekt som tar tag i en högaktuell problematik. Projektet gynnar både människor och miljö samt bidrar till en hållbar utveckling.

Information och kontakt

Kontaktperson: Kommunekolog Ystads kommun Andrea Nowag

Dela: