Beviljade projekt

Förstudie Samverkan invasiva arter (avslutat)

Publicerades den 27 augusti 2018

Det anses mycket positivt att kommunerna genom projektet tagit itu med frågan kring invasiva främmande arter, något som efterfrågats under en lång tid.

Om projektet

Syftet var att ta fram ett strategiförslag för hur de fyra kommunerna i sydöstra Skåne skulle kunna samverka för att hantera etablerade invasiva främmande arter i området.

Aktiviteter

Projektet inleddes med en kunskapsinsamling rörande hantering och strategier kring problematiken med invasiva arter. Man knöt kontakter med ekologer och forskare och tog reda på hur man arbetar med frågan i Sverige, Europa och världen. Projektgruppen, som bestod av projektledare, kommunekologer och/eller hållbarhetsstrateger från samtliga kommuner träffades regelbundet, och hade även möten med sakkunniga från Sveriges lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen och LRF. Parkavdelningarna i de medverkande kommunerna var också involverade och aktiva i projektet. Under projektet besökte man en rad markägare och lantbrukare och det genomfördes också informations- och dialogmöten med allmänhet och markägare där projektledaren svarade på frågor och samlade in tips om olika fynd.

Projektet agerade även referens och ”bollplank” vid Naturvårdsverkets framtagande av ett så kallat handläggarstöd, ett digitalt verktyg som samlar fynd, bekämpningsinsatser och information om invasiva arter på en och samma plats.

Resultat

Projektet resulterade i ett framtaget strategiförslag som, förutom ansvarsfördelning och fokusarter, beskriver ett antal åtgärder som projektkommunerna kan och bör genomföra för att fördjupa samverkan sinsemellan och med andra aktörer för att kunna hantera utmaningen med invasiva främmande arter. Kommunerna fick efter projektet stöd från den statliga Lokala Naturvårdssatsningen, LONA, för att kunna fortsätta den gemensamma kraftsamlingen. Projektet skapade medvetenhet och ett ökat intresse i frågan och nådde ut genom ett tiotal tidningsartiklar samt framträdandes i både radio och tv.

Projektfakta

Journalnummer: 2018-822
Projektnamn i ansökan: Förstudie samverkan invasiva arter
Projektägare: Ystads kommun
Samarbetspartners: Sjöbo, Tomelilla och Simrishamns kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Naturvårdsverket, SLU, Lunds botaniska förening, Sysav, LRF, Högestad & Christinehof Förvaltnings AB samt lokala byalag, vattenråd och naturskyddsföreningar
Projektperiod: 2018-09 – 2019-09
Fond:
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 260 444 226 126
Offentligt stöd från LAG 128 278 111 375
Total finansiering 388 722 337 501
Ideellt arbete 96 800 83 380
Ideella resurser 2 000 4 000

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 3: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Antal miljöprojekt 1
Antal insatser som gynnar biologisk mångfald 1
Antal samarbeten med universitet/högskolor 2
Antal deltagare som genomfört kompetenshöjande åtgärder 290

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2018-06-19
Summa urvalskriterier: 341 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att det är ett innovativt samarbetsprojekt som tar tag i en högaktuell problematik. Projektet gynnar både människor och miljö samt bidrar till en hållbar utveckling.

Information och kontakt

Kontaktperson: Kommunekolog Ystads kommun Andrea Nowag

Dela: