Beviljade projekt

Samarbetsprojekt: Säl och skarv

Publicerades den 5 september 2017

Det finns cirka 6000 yrkesfiskare runt Östersjön som arbetar med kustnära fiske varav vi har intervjuat 219 stycken. Många av dessa fiskare uttrycker en tacksamhet över möjligheten att få berätta hur det går för dem och för att någon äntligen vill lyssna på vad de har att säga.

Om projektet

Detta är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan 14 leaderområden i Sverige, Finland, Estland och Tyskland som avser att synliggöra de problem som säl och skarv utgör för det kustnära fisket runt Östersjön. Dessa djurs konsumtion av fisk är ibland större än fiskarnas fångster och detta påverkar därmed fiskebeståndet och den biologiska mångfalden negativt.

Projektet går ut på att samla in fakta och kunskap kring sälens och skarvens påverkan på fisket i Östersjön. Informationen som samlas in kommer att, tillsammans med aktuell forskning, sammanställas i en digital Östersjögemensam faktabas.

Resultat (vid uppföljning 2019-12)

En omfattande informationsinsamling har genomförts. Man har bland annat gått igenom forskningsrapporter och tittat på hur man där kalkylerat fram ekonomiska förluster för enskilda yrkesfiskare.

I slutet av november släppte projektet rapporten The Impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers, via det finska naturresursinstitutet LUKE. Rapporten utgörs av 219 intervjuer med fiskare från länder runt Östersjön och är den mest omfattande undersökningen som gjorts kring sälen och skarvens påverkan av fisket i Östersjöregionen.

Under 2019 har samarbetet mellan de svenska leaderområdena fördjupats inom projektet, vilket har resulterat i en utökning och förlängning av projektet. Det har tagits fram en kommunikationsplan och under 2020 kommer en svensk populärversion av forskningsrapporten att tas fram och man kommer att arrangera en nationell konferens som ett led i spridningsarbetet.

Första sidan på rapporten

Projektfakta

Journalnummer: 2017-3528
Projektägare:
LEADER Sydöstra Skåne
Samarbetspartners: Leaderområden i Sverige, Finland, Estland och Tyskland, Marint Centrum Simrishamn, Länsstyrelsen i Skåne och yrkesfiskare i leaderområdet
Projektperiod: 2017-09 – 2021-03
Fond: Havs- och fiskerifonden
Insatsområde: Samarbete/Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 344 037 kr
Offentligt stöd från LAG: 169 451 kr

Total finansiering: 513 488 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-08-23
Summa urvalskriterier:
 287 poäng
LAG:s motivering:
 LAG och AU Fiske anser att det är hög tid att det görs någonting åt problematiken kring säl och skarv och ser stor potential i projektet som kan skapa förutsättningar för fortlevnad av det kustnära fisket, vilket även kan ge ringar på vattnet åt andra näringar samt skapa framtidshopp bland fiskaren.

Information och kontakt

Kontaktperson: Kristin Sjövall, verksamhetsledare LEADER Sydöstra Skåne

 

Dela: