Beviljade projekt

Transnationellt samarbetsprojekt säl och skarv

Publicerades den 5 september 2017

Det finns cirka 6000 yrkesfiskare runt Östersjön som arbetar med kustnära fiske varav vi har intervjuat 230 stycken. Många av dessa fiskare uttrycker en tacksamhet över möjligheten att få berätta hur det går för dem och för att någon äntligen vill lyssna på vad de har att säga.

Om projektet

Detta transnationellt samarbetsprojekt avser att ta itu med de problem som säl och skarv utgör för det kustnära fisket runt Östersjön. Dessa djurs konsumtion av fisk är ibland större än fiskarnas fångster och detta påverkar därmed fiskebeståndet och den biologiska mångfalden negativt.

Projektet går ut på att samla in fakta och kunskap kring sälens och skarvens påverkan på fisket i Östersjön. Informationen som samlas in kommer att, tillsammans med aktuell forskning, sammanställas i en digital Östersjögemensam faktabas.

Exempel på aktiviteter

  • Inventering, insamling och sammanställning av information och befintligt forskningsresultat från samarbetande länder samt intervjuer med lokala yrkesfiskare i ingående leaderområden.
  • Inventering av vilka framtida samarbeten som målgruppen har behov av och på vilket sätt ett samarbete och en faktabas kan utformas.
  • Distribuering av resultatet via tryckt och digitalt material samt uppbyggnad av faktabas för informationsutbyte.
  • Samordning och genomförande av lokala seminarier och workshops för informationsspridning.

Resultat

I november 2019 släppte projektet rapporten The Impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers. Rapporten, som har publicerats av det finska naturresursinstitutet LUKE, baseras på intervjuer med 219 fiskare från sex länder runt Östersjön. Det är första gången en så pass omfattande undersökning av påverkan av säl och skarv på fisket görs i Östersjöregionen.

Den engelska rapporten finns att ta del av på LUKE:s hemsida. Under våren 2020 kommer en svensk populärversion av rapporten att släppas.

Första sidan på rapporten

Projektfakta

Journalnummer: 2017-3528
Projektägare:
LEADER Sydöstra Skåne
Samarbetspartners: Flertalet leaderområden i Sverige, Finland, Estland och Tyskland, Marint Centrum Simrishamn, Länsstyrelsen i Skåne och yrkesfiskare i leaderområdet
Projektperiod: 2017-09 – 2019-12
Fond: Havs- och fiskerifonden
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 237 078 kr
Offentligt stöd från LAG: 116 770 kr

Total finansiering: 353 848 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-08-23
Summa urvalskriterier:
 287 poäng
LAG:s motivering:
 LAG och AU Fiske anser att det är hög tid att det görs någonting åt problematiken kring säl och skarv och ser stor potential i projektet som kan skapa förutsättningar för fortlevnad av det kustnära fisket, vilket även kan ge ringar på vattnet åt andra näringar samt skapa framtidshopp bland fiskaren.

Information och kontakt

Kontaktperson: Kristin Persson, verksamhetsledare LEADER Sydöstra Skåne

 

Dela: