Beviljade projekt

Transnationellt samarbetsprojekt Säl och skarv

Publicerades den 5 september 2017

Det finns cirka 6000 yrkesfiskare runt Östersjön som arbetar med kustnära fiske varav vi har intervjuat 219 stycken. Många av dessa fiskare uttrycker en tacksamhet över möjligheten att få berätta hur det går för dem och för att någon äntligen vill lyssna på vad de har att säga.

Om projektet

Syftet är att synliggöra de problem som säl och skarv utgör för det kustnära fisket runt Östersjön. Dessa djurs konsumtion av fisk är ibland större än fiskarnas fångster, vilket påverkar fiskebeståndet och den biologiska mångfalden negativt. Projektet är ett transnationellt samarbetsprojekt som engagerar 14 leaderområden i Sverige, Finland, Estland och Tyskland.

Status vid uppföljning i november 2020

En omfattande informationsinsamling har genomförts. Man har bland annat gått igenom forskningsrapporter och tittat på hur man där kalkylerat fram ekonomiska förluster för enskilda yrkesfiskare. I slutet av 2019 släppte projektet rapporten ”The Impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers” via det finska naturresursinstitutet LUKE. Rapporten utgörs av 219 intervjuer med fiskare från länderna runt Östersjön och är den mest omfattande undersökningen som gjorts kring sälen och skarvens påverkan på fisket i Östersjöregionen.

Under 2019 fördjupades samarbetet mellan de svenska leaderområdena inom projektet, vilket resulterade i en utökning och förlängning av projektet i syfte att ta fram en svensk populärversion av forskningsrapporten samt att arrangera en nationell konferens som ett led i spridningsarbetet.

Under 2020 har projektet tagit fram en omfattande litteratur- och referenslista. Projektet har också arbetat med framtagandet av den svenska populärversionen där det bland annat har genomförts intervjuer med fiskare runt om i Sverige och skrivits personporträtt utifrån intervjuerna. Delar av arbetet som skulle ha genomförts under 2020 har flyttas fram på grund av rådande pandemi.

Första sidan på rapporten

Projektfakta

Journalnummer: 2017-3528
Projektnamn i ansökan: Transnationellt samarbetsprojekt säl och skarv
Projektägare: LEADER Sydöstra Skåne
Samarbetspartners: Leaderområden i Sverige, Finland, Estland och Tyskland, Marint Centrum Simrishamn, Länsstyrelsen i Skåne och yrkesfiskare i leaderområdet
Projektperiod: 2017-09 – 2022-01
Fond: Havs- och fiskerifonden
Insatsområde: Samarbete/Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 344 037 kr
Offentligt stöd från LAG: 169 451 kr

Total finansiering: 513 488 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-08-23
Summa urvalskriterier:
 287 poäng
LAG:s motivering:
 LAG och AU Fiske anser att det är hög tid att det görs någonting åt problematiken kring säl och skarv och ser stor potential i projektet som kan skapa förutsättningar för fortlevnad av det kustnära fisket, vilket även kan ge ringar på vattnet åt andra näringar samt skapa framtidshopp bland fiskaren.

Information och kontakt

Kontaktperson: Kristin Sjövall, verksamhetsledare LEADER Sydöstra Skåne

 

Dela: