Beviljade projekt

Transnationellt samarbetsprojekt säl och skarv

Publicerades den 5 september 2017

Transnationellt samarbetsprojekt tar itu med problematiken kring säl och skarv i Östersjön.

Om projektet

Säl och skarv utgör stora problem för det kustnära fisket runt Östersjön, då dessa djurs konsumtion av fisk ibland större än fiskarnas fångster. Detta påverkar därmed fiskebeståndet och den biologiska mångfalden negativt. Säl och skarv stör även fiskarnas lekområden.

För att hitta lösningar på denna problematik har länderna runt Östersjön nu valt att samarbeta i ett transnationellt samarbetsprojekt.

Projektet går ut på att samla in fakta och kunskap kring sälens och skarvens påverkan på fisket i Östersjön. Informationen som samlas in kommer att, tillsammans med aktuell forskning, sammanställas i en digital Östersjögemensam faktabas.

Målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för fortlevnad av det kustnära fisket och skapa en framtidstro bland yrkesfiskare. Projektet kommer även att inventera vilka framtida samarbeten som yrkesfiskare runt Östersjön är i behov av.

Exempel på aktiviteter

  • Inventering, insamling och sammanställning av information och befintligt forskningsresultat från samarbetande länder samt intervjuer med lokala yrkesfiskare i ingående leaderområden.
  • Inventering av vilka framtida samarbeten som målgruppen har behov av och på vilket sätt ett samarbete och en faktabas kan utformas.
  • Distribuering av resultatet via tryckt och digitalt material samt uppbyggnad av faktabas för informationsutbyte.
  • Samordning och genomförande av lokala seminarier och workshops för informationsspridning.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-3528
Projektägare:
LEADER Sydöstra Skåne
Samarbetspartners: Flertalet leaderområden i Finland, Estland, Lettland och Sverige, Marint Centrum Simrishamn, Länsstyrelsen i Skåne och yrkesfiskare i leaderområdet
Fond: Havs- och fiskerifonden
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader
Ideell insats: 59 400 kr

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 237 078 kr
Offentligt stöd från LAG: 116 770 kr

Total finansiering: 353 848 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-08-23
Summa urvalskriterier:
 287 poäng
LAG:s motivering:
 LAG och AU Fiske anser att det är hög tid att det görs någonting åt problematiken kring säl och skarv och ser stor potential i projektet som kan skapa förutsättningar för fortlevnad av det kustnära fisket, vilket även kan ge ringar på vattnet åt andra näringar samt skapa framtidshopp bland fiskaren.

Information och kontakt

Kontaktperson: Kristin Persson, verksamhetsledare LEADER Sydöstra Skåne

 

Dela: