Beviljade projekt

Transnationellt samarbetsprojekt Säl och skarv (avslutat)

Publicerades den 5 september 2017

Flertalet av de fiskare som vi intervjuat har uttryckt en stor tacksamhet över möjligheten att få berätta hur det går för dem. Äntligen är det någon som vill lyssna på vad de har att säga.

Om projektet

Baltic Sea Seal and Cormorant TNC Project var ett transnationellt samarbetsprojekt som engagerade 14 leaderområden i Sverige, Finland, Estland och Tyskland. Syftet var att synliggöra hur småskaligt fiske i Östersjön påverkas av säl och skarv. Dessa djurs konsumtion av fisk är ibland större än fiskarnas fångster, vilket påverkar fiskebeståndet och den biologiska mångfalden negativt.

Aktiviteter

Projektet inleddes med en omfattande informationsinsamling där man bland annat gick igenom forskningsrapporter och tittade på kalkyler för ekonomiska förluster för enskilda yrkesfiskare. Projektets aktiviteter omfattades också av möten mellan relevanta aktörer, fiskare, forskare, deltagande leaderområden med flera.

Det genomfördes totalt 240 intervjuer med yrkesfiskare i hela projektets genomförandeområde som utvärderades och sammanställdes och omarbetades till en rapport av det finska naturresursinstitutet LUKE.

Pandemin försvårade projektets avslut, men slutligen arrangerades ett seminarium i Bryssel, på vilket man även kunde delta digitalt.

De svenska leaderområdena kompletterade därefter med en svensk rapport som efterföljdes av ett digitalt slutseminarium för presentation och spridning av rapporten.

Resultat

Projektet resulterade i två rapporter. ”The impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers”, en produkt av den gemensamma, transnationella delen av projektet. Rapporten samlar fakta och redogör ingående för de intervjuer som genomfördes med yrkesfiskare från alla deltagande länder och är den mest omfattande undersökningen som gjorts kring sälen och skarvens påverkan på fisket i östersjöregionen. ”Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön”, en produkt av det fördjupade svenska samarbetet. Rapporten ger en bred bakgrund om säl och skarv, fördjupar sig i nuläget, redovisar intervjuer med yrkesfiskare i de svenska leaderområdena och ger åtgärdsförslag för framtiden. Båda rapporterna kan sammanfattas med slutsatsen: ”Det är uppenbart att för att komma framåt krävs ett brett samarbete, både regionalt och internationellt, mellan olika sektorer.”

Projektet resulterade även i två seminarier. Ett avslutande seminarium i Bryssel som riktade sig till beslutsfattare som EU-parlamentariker, EU-kommissionen, DG Mare, DG Enviro, nationella, regionala och lokala tjänstemän och politiker samt aktörer som yrkesfiskare- och miljöorganisationer, dvs de aktörer som behövs för att ta frågan vidare. Ett svenskt seminarium som avslutades med en paneldebatt där forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), representanter från Svenska Fiskares Producentorganisation (SFPO) och leaderområdena i Sverige samt författaren av den svenska rapporten deltog.

Projektet skapade även ett nätverk kring dessa frågor, i hela östersjöområdet men också i Sverige.

Klicka på respektive rapport för att läsa dem!

Första sidan på rapporten Den svenska rapporten

Projektfakta

Journalnummer: 2017-3528
Projektnamn i ansökan: Transnationellt samarbetsprojekt säl och skarv
Projektägare: LEADER Sydöstra Skåne
Samarbetspartners: Leaderområden i Sverige (Leader Nordvästra Skåne med Öresund, Leader Mittland Plus, Leader Gästrikebygden, Leader Stockholmsbygd, Leader Gute, SydostLeader), Finland (South Finland FLAG ESKO, Coastal Bothnian Bay FLAG, FLAG Archipelago Sea in Finland, FLAG Ostrobothnia Kustaktionsgruppen, FLAG Bothnian Sea and Lake Pyhäjärvi), Estonia (Harju Kalandusühing) och Tyskland (FLAG WMO) samt Natural Resources Institute Finland, Luke, Marint centrum Simrishamn, Länsstyrelsen i Skåne och yrkesfiskare i samtliga leaderområden
Projektperiod: 2017-09 – 2022-09
Fond: Havs- och fiskerifonden
Insatsområde: Samarbete/Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 344 037 263 605
Offentligt stöd från LAG 169 451 129 835
Total finansiering 513 488 393 440
Ideellt arbete 59 400 4 400
Ideella resurser 0 0

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader
Antal nya metoder och system för kompetensöverföring inom fisket 1
Antal nya produkter och tjänster 2
Antal deltagare som genomfört kompetenshöjande åtgärder 4
Antal bevarade arbetstillfällen (inom fisket) 0

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-08-23
Summa urvalskriterier:
 287 poäng
LAG:s motivering:
 LAG och AU Fiske anser att det är hög tid att det görs någonting åt problematiken kring säl och skarv och ser stor potential i projektet som kan skapa förutsättningar för fortlevnad av det kustnära fisket, vilket även kan ge ringar på vattnet åt andra näringar samt skapa framtidshopp bland fiskaren.

Information och kontakt

Kontaktperson: Kristin Sjövall, verksamhetsledare LEADER Sydöstra Skåne

Dela: