Beviljade projekt

Transnationellt samarbetsprojekt säl och skarv

Publicerades den 5 september 2017

Observera att det formella myndighetsbeslutet ännu ej har fattats av Jordbruksverket!

Detta transnationella samarbetsprojekt går ut på att hitta lösningar på problematiken med säl och skarv i Östersjön.

Säl och skarv utgör stora problem för det kustnära fisket runt Östersjön, då deras konsumtion av fisk ibland större än fiskarnas fångster. Detta påverkar därmed fiskebeståndet och den biologiska mångfalden negativt. Säl och skarv stör även fiskarnas lekområden. För att hitta lösningar på denna problematik har länderna runt Östersjön nu valt att samarbeta i ett transnationellt samarbetsprojekt.

Projektet går ut på att samla in fakta och kunskap kring sälens och skarvens påverkan på fisket i Östersjön. Informationen som samlas in kommer att, tillsammans med aktuell forskning, sammanställas i en digital Östersjögemensam faktabas. Målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för fortlevnad av det kustnära fisket och skapa en framtidstro bland yrkesfiskare. Men projektet kommer även att inventera vilka framtida samarbeten som yrkesfiskare runt Östersjön är i behov av.

Initiativet till samarbetsprojektet kommer från Södra Finlands fiskegrupp, FLAG ESKO, som också har det övergripande ansvaret. Projektet har utformats av fiskerepresentanter runt hela Östersjön och i nuläget deltar flertalet leaderområden i Finland, Estland, Lettland och Sverige. Lokala samarbetspartners är Marint Centrum, Länsstyrelsen i Skåne och LEADER Sydöstra Skånes yrkesfiskare.

Projektfakta

Journalnummer: 2017-3528
Sökande:
LEADER Sydöstra Skåne
Projekttyp och fond: Samarbetsprojekt inom Havs- och fiskerifonden
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader
Ideell insats: 59 400 kr

Finansiering

EU-stöd: 237 078 kr
Offentlig medfinansiering, LAG: 116 770 kr

Total finansiering: 353 848 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-08-23
Summa urvalskriterier:
 287 poäng
LAG:s motivering:
 LAG och AU Fiske anser att det är hög tid att det görs någonting åt problematiken kring säl och skarv och ser stor potential i projektet som kan skapa förutsättningar för fortlevnad av det kustnära fisket, vilket även kan ge ringar på vattnet åt andra näringar samt skapa framtidshopp bland fiskaren.

Information och kontakt

Kontaktperson: Cornelia Berglund, verksamhetsledare LEADER Sydöstra Skåne

Dela: