Beviljade projekt

Elever som kanske inte alltid tycks vara så engagerade i skolan vaknar till liv när de kommer hit. Det blir oftast roligare när det är praktiskt arbete, men det visar också på platsens betydelse för lärandet.

Om projektet

Syftet var att etablera en marinpedagogisk verksamhet med havsnära aktiviteter i Ystad för att öka intresset för en hållbar utveckling av Östersjön bland barn och unga.

Aktiviteter

Projektet tog fram pedagogiska program och skapade kreativa, stimulerande och utmanande lärmiljöer. De pedagogiska programmen handlade om allt ifrån Östersjöns växt- och djurarter, vattnets kretslopp och kusterosion till vad som händer med nederbörden och vad det innebär att vara sportfiskare eller att arbeta som marinbiolog. Genom ett samarbete med Lunds och Göteborgs universitet kunde elevernas provtagningar även användas i forskningssyfte. Parallellt erbjöds samtliga pedagoger i Ystads kommun separat fortbildning i de olika programmen.

Resultat

Under projekttiden deltog cirka 3 200 barn och elever från förskola till gymnasium i någon av de åldersanpassade aktiviteterna. Även klasser från Sjöbo och Simrishamn var inbjudna att delta i programmen och en sommarlovsverksamhet, öppen för alla, lockade totalt 250 deltagare i alla åldrar.

Projektet uppnådde sitt mål – att skapa en verksamhet där barn, unga och pedagoger kan följa havets och strandens olika skeenden på plats. Genom de pedagogiska aktiviteterna ökade man intresset, förståelsen och kunskapen för livet i Östersjön och de ekosystemtjänster vi får från havet. Tack vare projektet fick deltagarna en ökad miljömedvetenhet och en förståelse för vikten av sin egen roll och betydelse för en hållbar utveckling.

Projektet övergick i en permanent verksamhet i Ystads kommun efter beslut i kommunfullmäktige.

Projektfakta

Journalnummer: 2016-6586
Projektnamn i ansökan: Marinpedagogisk verksamhet (MPV) i Ystads kommun
Projektägare: Ystads kommun
Samarbetspartners: Marint kunskapscenter i Malmö, P-dyk AB, SCSC – Swedish coast and sea center, Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeförening, Lunds universitet, Göteborgs universitet samt leaderprojektet Österlens sköna vattendrag
Projektperiod: 2017-08 – 2019-05
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 1 093 641 1 073 674
Offentligt stöd från LAG 455 663 447 349
Offentligt stöd från Ystads kommun 82 996 81 475
Total finansiering 1 632 300 1 602 498
Ideellt arbete 333 900 249 440
Ideella resurser 180 000 162 900

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 3: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Antal tillgänglighetsprojekt 1
Antal aktiviteter som syftar till att öka kunskap om naturen 20
Antal samarbeten med universitet/högskolor 2
Antal arrangerade utbildningar 161
Antal deltagare som genomfört kompetenshöjande åtgärder 3 667
Antal nyskapande arbetstillfällen 1

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-03-01
Summa urvalskriterier: 213 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet ligger helt i linje med vår lokala utvecklingsstrategi med insatser som bidrar till en ökad kunskap och ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor och människans påverkan på havet hos barn och unga. Projektet skapar förutsättningar för ett mer hållbart samhälle. Projektet skapar dessutom ett arbetstillfälle.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Caroline Persson, Projektledare Katarina Anker-Kofoed

Dela: