Beviljade projekt

En vik i Sjöriket Skåne

Publicerades den 23 augusti 2018

Arkelstorpsborna går till botten med viken

Om projektet

Besökare och boende vid Arkelstorpsviken, den norra delen av Oppmannasjön, har under årens lopp upplevt att viken växer igen och blir grundare på grund av ansamlat sediment. På den 80 hektar stora ytan är vattendjupet endast 0,5 – 1 meter, medan sedimentdjupet är uppmätt till 7 meter, vilket begränsar möjligheterna till att använda området till rekreation. Om ingenting görs finns det en risk att viken och delar av Oppmannasjön växer igen.

Miljöövervakningen visar att det vatten som kommer från viken är kraftigt övergödd, men det är oklart var näringsämnena kommer ifrån. Projektet går därför ut på att ta fram en åtgärdsplan för en hållbar och tillgänglig Arkelstorpsvik med kunskap om bland annat näringsämnenas ursprung, sedimentets innehåll och ålder och  omfattningen av bäckarnas tillförsel av näringsämnen samt dess innehåll.

På sikt ska projektet leda till konkreta förslag på förbättrad vattenstatus i Arkelstorpsviken, mindre näringsläckage från viken till Hanöbukten och bättre möjligheter för friluftsliv i viken.

Exempel på aktiviteter

  • Informationsinsamling genom inventering, provtagning och analys
  • Studiebesök på platser med liknande problematik
  • Tematiska träffar för engagerade boende och besökare
  • Framtagning av en åtgärdsplan

 

Projektfakta

Journalnummer: 2018-832
Projektägare: Oppmanna Vånga Bygderåd
Samarbetspartners: Skräbeåns vattenkommitté, Bromölla kommun, Kristianstad kommun och Högskolan i Kristianstad samt lokala markägare, lant- och skogsbrukare, företagare och föreningar
Fond: Havs- och fiskerifonden
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Ideell insats: 659 560 kr

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 472 941 kr
Offentligt stöd från LAG: 725 479 kr

Total finansiering: 2 198 420 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2018-06-19
Summa urvalskriterier: 302 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet i hög grad bidrar till att uppfylla målen i den lokala utvecklingsstrategin genom att undersöka om och i så fall hur ändliga näringsämne i sjösediment kan återanvändas. Projektets aktiviteter bidrar även till ökat natur- och miljöintresse för befolkningen i det berörda området.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare BrittMarie Eriksson
Webb: Sjöriket Skåne
Facebook: @arkelstorpsviken

Dela: