Beviljade projekt

En vik i Sjöriket Skåne – Arkelstorpsviken (avslutat)

Publicerades den 23 augusti 2018

Det finns ett oerhört engagemang för bygden, Arkelstorpsviken och för vårt projekt. Inte sällan dök det upp dubbelt så många deltagare än vad vi hade budgeterat för på våra aktiviteter.

Om projektet

Syftet var att samla in kunskap och underlag till en åtgärdsplan för Arkelstorpsviken som under årens lopp hade blivit allt grundare på grund av ansamlat och illaluktande sediment.

Aktiviteter

Under projektet gjordes två provtagningar i månaden, vilka följdes upp med en analys och rapport. Engagerade ideella krafter gjorde dagliga flödesmätningar under ett års tid.

Det arrangerades tematräffar, rundvandringar, utbildningar och informationsträffar för vattenråd, fiskare, markägare, lokala företagare, bybor och andra intresserade. Man ordnade också med provtagningsutbildningar och temadagar för barn och ungdomar.

Vidare så genomfördes en rad olika workshops kring bland annat ekosystemtjänster, våtmarker och utomhusmatlagning samt en BioBlitz (en 24 timmar lång biologisk inventering av ett avgränsat område där både experter och amatörer deltar). Projektets alla aktiviteter engagerade totalt 1135 deltagare.

Man hann även med ett studiebesök hos LIFE SURE-projektet i Kalmar som testat en ny ekologisk och kostnadseffektiv metod för att ta upp och återvinna bottenslam.

Projektgruppen bjöds också regelbundet in till exempelvis LRF och Fiskeföreningar för att berätta om projektet och provtagningsresultaten.

Resultat

Projektgruppen kunde snabbt glädjas åt och dra nytta utav ett enormt engagemang och intresse från lokalbefolkningen. Detta projekt, som startade som ett miljöprojekt, kom att avslutas som ett socialt miljöprojekt. Och engagemanget fortsatte även efter projektets slut. Det bildades exempelvis en vandringsgrupp som arrangerar återkommande vandringar med korvgrillning och som parallellt arbetar för en vandringsled runt hela viken.

Projektet resulterade i en populärvetenskaplig och en teknisk slutrapport, båda med en rekommenderad åtgärdsplan, vilken har förankrats i såväl Kristianstads kommun som på Länsstyrelsen Skåne. Man tog även fram tryckmaterial som till exempel en folder om Ekosystemtjänster med en karta över Arkelstorpsviken, en rapport med resultatet från den genomförda BioBlitzen samt en utvärderingsrapport.

Vid projektets slut anmälde många markägare kring Arkelstorpsviken in mark som var lämplig till att anlägga våtmarker på och Skräbeåns vattendrag, Kristianstads och Bromölla kommun arbetade med att söka stöd för att konstruera dessa våtmarker.

Projektfakta

Journalnummer: 2018-832
Projektnamn i ansökan: EN VIK I SJÖRIKET SKÅNE- Åtgärdsplan för hållbar/tillgänglig Arkelstorpsvik med kunskap om näringsämnes ursprung/sediments ålder/innehåll, tillförsel av näringsämne/omfattning, ekosystemtjänster
Projektägare: Oppmanna Vånga Bygderåd
Samarbetspartners: Bromölla, Kalmar, Kristianstad och Osby kommuner, Skräbeåns, Ivösjöns och Oppmannasjöns fiskevårdsföreningar, Arkelstorps scoutkår, Arkelstorps Båtklubb, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet i KalmarLänsstyrelsen Skåne, Vattenriket Kristianstad, Rädda Immeln, Forskare, Företag och Kustråd i Samverkan för Hanöbukten, Marint Centrum Simrishamn, Nordöstra Skånes Fågelklubb samt flera lokala markägare, företag och föreningar
Projekttid: 2018-10 – 2020-09
Fond:
 Havs- och fiskerifonden
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 1 472 941 1 457 964
Offentligt stöd från LAG 725 479  718 102
Total finansiering 2 198 420 2 176 066
Ideellt arbete 659 560 1 391 080
Ideella resurser 0 26 400

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader
Antal samarbeten 19
Antal deltagare som genomfört kompetenshöjande åtgärder 1135
Insatsområde 3: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Antal miljöprojekt 1
Antal nya produkter och tjänster 3

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2018-06-19
Summa urvalskriterier: 302 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet i hög grad bidrar till att uppfylla målen i den lokala utvecklingsstrategin genom att undersöka om och i så fall hur ändliga näringsämne i sjösediment kan återanvändas. Projektets aktiviteter bidrar även till ökat natur- och miljöintresse för befolkningen i det berörda området.

Information och kontakt

Webb: Sjöriket Skåne
Facebook: @arkelstorpsviken

Dela: