Beviljade projekt

Vi ser ett oerhört engagemang för bygden, för frågorna runt Arkelstorpsviken och för vårt projekt.

Om projektet

Besökare och boende vid Arkelstorpsviken, den norra delen av Oppmannasjön, har under årens lopp upplevt att viken växer igen och blir grundare på grund av ansamlat sediment. På den 80 hektar stora ytan är vattendjupet endast 0,5 – 1 meter, medan sedimentdjupet är uppmätt till 7 meter, vilket begränsar möjligheterna till att använda området till rekreation. Om ingenting görs finns det en risk att viken och delar av Oppmannasjön växer igen.

Miljöövervakningen visar att det vatten som kommer från viken är kraftigt övergödd, men det är oklart var näringsämnena kommer ifrån. Projektet går därför ut på att ta fram en åtgärdsplan för en hållbar och tillgänglig Arkelstorpsvik med kunskap om bland annat näringsämnenas ursprung, sedimentets innehåll och ålder och  omfattningen av bäckarnas tillförsel av näringsämnen samt dess innehåll.

På sikt ska projektet leda till konkreta förslag på förbättrad vattenstatus i Arkelstorpsviken, mindre näringsläckage från viken till Hanöbukten och bättre möjligheter för friluftsliv i viken.

Exempel på aktiviteter

  • Informationsinsamling genom inventering, provtagning och analys
  • Studiebesök på platser med liknande problematik
  • Tematiska träffar för engagerade boende och besökare
  • Framtagning av en åtgärdsplan

Resultat (vid uppföljning 2018-12)

Projektet har genomfört en rad informationsmöten och workshops, som bevisligen engagerar. På de informationsmöten som hitintills arrangerats har det dykt upp dubbelt så många deltagare än vad det budgeterats för. Många har också anmält sig till att ingå i de ideella arbetsgrupper som så småningom bland annat ska ta provtagningar i viken.

Framöver ska resultaten projektets workshops värderas och prioriteras och deltagarna ska tillsammans bestämma vilka idéer kring viken som är möjliga att genomföra. Vidare kommer projektet att bjuda in till provtagningar på tillflödena, utbildningar och rundvandringar. Därutöver ska övriga temaaktiviteter och studiebesök planeras in.

Projektet har även fått en hel del uppmärksamhet i media och har en egen Facebook-sida där de löpande kommunicerar med intresserade Arkelstorpsbor och andra.

Projektfakta

Journalnummer: 2018-832
Projektägare: Oppmanna Vånga Bygderåd
Samarbetspartners: Skräbeåns vattenkommitté, Bromölla kommun, Kristianstad kommun och Högskolan i Kristianstad samt lokala markägare, lant- och skogsbrukare, företagare och föreningar
Projekttid: 2018-10 – 2020-04
Fond:
 Havs- och fiskerifonden
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 1 472 941 kr
Offentligt stöd från LAG: 725 479 kr

Total finansiering: 2 198 420 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2018-06-19
Summa urvalskriterier: 302 poäng
LAG:s motivering: LAG anser att projektet i hög grad bidrar till att uppfylla målen i den lokala utvecklingsstrategin genom att undersöka om och i så fall hur ändliga näringsämne i sjösediment kan återanvändas. Projektets aktiviteter bidrar även till ökat natur- och miljöintresse för befolkningen i det berörda området.

Information och kontakt

Kontaktperson: Projektledare BrittMarie Eriksson
Webb: Sjöriket Skåne
Facebook: @arkelstorpsviken

Dela: