Beviljade projekt

Utveckling av fiskenäringen i södra Östersjön

Publicerades den 21 december 2017

Observera att det formella myndighetsbeslutet ännu ej har fattats av Jordbruksverket!

Projekt som ska stötta fiskenäringens utveckling i södra Östersjön

Bevarandet av det lokala fisket kräver högre priser än vad dagens storskaliga globala marknad kan erbjuda. Projektet går därför ut på att utveckla marknaden för fisk och öka fiskarnas lönsamhet, bland annat genom att stärka efterfrågan på lokalt landad fisk, utveckla kompletterande marknadskanaler och utveckla samarbetet med existerande aktörer som tillhandahåller landsbygdens produkter till restauranger, butiker och offentlig sektor. Projektet kommer också att innehålla utbildningsinsatser och konkret företagsutveckling, där ambitionen är att ta tillvara kunskap och erfarenheter från övriga livsmedelsbranschen för att utveckla fiskerinäringen.

Erfarenheter från andra satsningar på småskalig och lokal livsmedelsproduktion visar att riktade insatser av den typ som finns i projektet leder till en snabb och hållbar utveckling av olika marknadskanaler. Samtidigt visar till exempel Hemmahamnen, FiskOnline och Öresundsfisk att det finns ett intresse och en marknad för direktförsäljning av färsk fisk till konsument. Livsmedelsakademin drar av sina kontakter med handlare, kockar och offentliga kök slutsatsen att efterfrågan på lokalt fångat fisk är stor. Exempelvis är flertalet av handlarna i Smaka på Skånes handlarnätverk öppna för att omgående inkludera lokalt landad fisk i sin försäljning. Vad som ännu saknas är kontakt- och distributionskanaler från fisket liksom att kunskapen om fisk behöver förbättras, till exempel vilken fisk som fångas lokalt, vilken fisk som är i säsong när och i viss mån hur fisk ska hanteras och förädlas.

Projektet är viktigt för sydöstra Skånes landsbygd eftersom lokala fiskeflottor och levande hamnar skapar sysselsättning och företagande i flera led runt fisket, liksom mycket värdefulla värden knutna till identitet, varumärke och kulturarv. Detta har i sin tur en påverkan på kustsamhällenas attraktionskraft som etableringsorter för företag, platser att bo på och som destinationer för besökare.

 

Projektfakta

Journalnummer: 2017-3575
Sökande: Livsmedelsakademin
Projekttyp och fond: Projektstöd inom Europeiska havs- och fiskerifonden
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader
Ideell insats: 990 000 kr

Stödbelopp

EU-stöd: 2 215 774 kr
Offentlig medfinansiering, LAG: 1 091 351 kr
Total finansiering: 3 307 125 kr

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2017-11-30
Summa urvalskriterier: 366 poäng
LAG:s motivering: LAG och AU Fiske anser att projektet ligger i linje med vår lokala utvecklingsstrategi med insatser som bidrar till att utveckla och bevara det lokala fisket.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Projektledare Jannie Vestergaard, verksamhetsansvarig Smaka på Skåne, Livsmedelsakademin

Assisterande projektledare Ann-Marie Camper, Marint centrum Simrishamns kommun

Dela: