prastkrage

Möjligheterna till finansiering är många, och kanske är inte alltid lokalt ledd utveckling genom leadermetoden rätt väg att gå, därför tipsar vi här om andra finansieringsmöjligheter.

Tipsa oss gärna om fler!

Andra finansieringsmöjligheter

Arvsfonden

Arvsfonden bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

För att kunna få pengar ur Arvsfonden måste projektet riktas mot minst en av följande målgrupper:

 • Barn (0-11 år, med eller utan funktionsnedsättning)
 • Ungdomar (12-25 år, med eller utan funktionsnedsättning)
 • Personer över 25 år med funktionsnedsättning

Mer information

Arvsfonden har också listat en rad länkar till andra fonder, stiftelser och myndigheter, där privatpersoner eller förening kan söka stipendium, bidrag eller stöd.

Mer information

Boverket

Stöd till kulturlokaler
Senast den 30 september varje år kan man söka stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler hos Boverket. Beslutet om bidrag tas i februari året efter. Kulturlokaler kan få stöd till nybyggnad och ombyggnad samt till standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder. Stödet kan också ges till utbyte eller komplettering av inventarier.
Mer information

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler
Senast den 1 december varje år kan man söka investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler hos Boverket. Beslutet om bidrag tas i maj året efter. Investeringsbidrag kan ges till nybyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder.
Mer information

Utvecklingsbidrag
Senast den 31 augusti varje år kan man söka utvecklingsbidrag hos Boverket för ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. Beslutet om tilldelning av bidrag tas senast i december samma år. Bidraget kan ges till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet. Det kan även ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet.
Mer information

Jordbruksverket

Innovationer i jordbruk, trädgård och rennäring – Europeiska innovationspartnerskapet, EIP
Projektstöd för att ta fram en ny produkt, en ny metod eller en ny process som har stor betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Syftet med stödet är att genom innovationen nå ökad konkurrenskraft och en hållbar produktion inom näringen.

Mer information

Länsstyrelsen

Utveckla service och fritid på landsbygden, Landsbygdsprogrammet, LST
Länsstyrelsen i Skåne har en rad olika satsningar inom landsbygdsprogrammet som kan vara aktuella om du vill genomföra investeringar som leder till bättre tillgång till service på landsbygden eller skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.

 • Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar
 • Investeringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader – hembygdsgårdar
 • Investeringar i natur- och kulturmiljöer
 • Investeringar i service på landsbygden
 • Investeringar i småskalig infrastruktur för ett tryggare liv på landet
 • Investeringar inom rekreation och turism
 • Bygga bredband
 • Investeringsstöd för att skapa nya jobb

Mer information

Samarbete och innovationer
Stöd för att utveckla landsbygden genom samarbeten med syfte att stärka konkurrenskraften inom jordbruk, livsmedelsförädling eller inom miljö och klimat.
Mer information

Startstöd till jordbruks- och trädgårdsföretagare
Stödet är en startpremie som ska underlätta för unga att starta en verksamhet eller att genomföra ett ägarskifte. Det ska också bidra till lönsamma och konkurrenskraftiga företag inom jordbruk och trädgård.
Mer information

Investeringsstöd för att skapa nya jobb
Investeringsstödet ska leda till att fler jobb på landsbygdens skapas. Satsningen ska främja diversifiering och skapandet och utveckling av småföretag för att få fler arbetstillfällen på landsbygden.
Mer information

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors fördelar bidrag till

 • Barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kvinnoorganisationer och hbtq-organisationer
 • Internationellt ungdomssamarbete genom EU-programmet Erasmus+
 • Projekt som handlar om: demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering och jämställdhet samt rasism och extremism

Mer information

Region Skåne

Via Region Skåne kan du som privatperson, förening eller organisation hitta olika finansieringsmöjligheter i form av bidrag, priser, fonder och stipendier.

Mer information

Skandia

Skandias stiftelse Idéer för livet stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Idéer för Livet bidrar till exempel med stöd för material, information, marknadsföring och ungdomsledarutbildning, unga ledare.

Mer information

Skåneidrotten

Skåneidrotten administrerar Idrottslyftet, som är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Idrottslyftet är indelat i fyra delar:

 • Livslångt Idrottande – kan handla om projekt som leder till att fler barn och unga får t.ex. möjlighet att gå idrottsskola och testa många olika saker för att senare kunna välja ett par, tre olika idrotter som ger en allsidig start. Det kan också handla om att skapa verksamheter som är välkomnande i åldrar och målgrupper som vanligen inte rekryteras (t.ex. tonårstjejer i lagidrott).
 • Idrott i Förening – handlar om att stärka den svenska föreningsmodellen som är oslagbar på en massa viktiga punkter som öppenhet, demokrati och medbestämmande.
 • Värdegrund – stöd till idéer eller projekt som antingen skapar eller stärker föreningens värdegrund. Allt från processarbetet mot en värdegrund till specifika utbildningsdelar som stärker den befintliga.
 • Anläggningsstödet – här är det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

Mer information

Sparbanken Syd

Sparbanken Syds stiftelse beviljar bidrag och stipendier till projekt med stark anknytning till Sparbanken Syds verksamhetsområde.

Stiftelsen prioriterar engagemang som värnar om miljö, mångfald och även projekt som ger spinnoff-effekter och gör andra verksamheter lönsamma i vår region.

Mer information

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta beviljar bidrag till projekt inom sitt verksamhetsområde som syftar till att främja näringsliv, barn och ungdom, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur.

Mer information

Svenska institutet

Svenska institutet (SI) initierar ett stort antal evenemang och projekt för att sprida kunskap om Sverige och främja samarbetet med andra länder. Evenemangen arrangeras primärt på en internationell arena men i vissa fall även i Sverige. SI är också en aktiv partner i arrangemang initierade av externa aktörer.

Mer information

Tillväxtverket

Hur gör du din bygd attraktivare för företag, boende och besökande? Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. Tillväxtverket arbetar för att främja utvecklingen av service i gles- och landsbygder genom en rad olika finansieringsmöjligheter.

Mer information

Övriga stiftelser

Inga & Per-Anders Olofssons Stiftelse
Stiftelsens ändamål är att stödja utbildning, ungdomsverksamhet, kultur och näringsliv inom Tomelilla kommun. Tomelilla Rotaryklubb delar årligen ut avkastningen från stiftelsen.
Mer information

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas
Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister.
Mer information

Dela: