Beviljade projekt

Hållbar sjömat genom vårdfiske (avslutat)

Publicerades den 24 februari 2022

Vi vill producera världens mest hållbara fiskprodukter och samtidigt återställa våra sjöars ekosystem!gt!

Om projektet

Övergödning i vattenmiljöer skapar stora problem med algblomningar, förändrade fisksamhällen och minskade möjligheter för rekreation och friluftsliv. För att komma till rätta med problemen utförs vårdfiske (även kallat reduktionsfiske). I flertalet sjöar tas stora mängder mört och braxen upp med syfte att få en bättre vattenmiljö med klarare vatten och förbättrad ekologisk status. Samtidigt står livsmedelsbranschen inför utmaningen att finna nya källor för hållbara livsmedel.

Syftet med detta projekt var att ta reda på hur fångst av den karpfisk som landas i samband med vårdfiske på ett effektivt sätt kan tas tillvara som livsmedel samtidigt som fisken blir en resurs för att finansiera en bättre vattenmiljö.

Aktiviteter

Projektet utfördes som en förstudie med huvudsyfte att utreda hur en anpassad livsmedelslinje och beredningsanläggning för fisk som fångas i vårdfisket kan utformas. Nödvändig information för att få till en hållbar hantering och beredning av fisken togs fram och utarbetades. Informationen inhämtades genom egna utredningar, studiebesök på anläggningar i Finland och i kontakt med olika aktörer.

Utifrån de resultat som framkom, samt bedömda verksamhetsbehov, tog konsulter fram en anpassad, energieffektiv och livsmedelgodkänd anläggning. Även tillstånd, utsläpp och nödvändig rening av processvatten utreddes och parallellt genomförde en konsult en marknadsanalys och hade löpande kontakt med livsmedelsbranschen.

Resultat

De viktigaste slutsatserna resulterade i en rapport tillsammans med en beskrivning av problemställningen samt en marknadsanalys för de tilltänka produkterna.

Rapporten ger en generell bild över hur en beredningsanläggning och livsmedelslinje kan se ut och kan med vissa justeringar förläggas på olika geografiska områden. Den beskriver vilka tillstånd som krävs samt hur processvatten ska renas och hur logistiken från sjö till beredningsanläggning bör utformas.

Under projektet förmedlades kunskap kring övergödning, miljövård och karpfisk som mat via olika möten och workshops. Projektet resulterade därför också i bredare nätverk av aktörer som på olika sätt är kopplade till miljövård, forskning och livsmedelsbranschen.

Läs rapporten genom att klicka på bilden!

Bild på första sidan på projektets rapport

Projektfakta

Journalnummer: 2021-1422
Projektnamn i ansökan: Hållbar sjömat genom vårdfiske
Projektägare: Klara Vatten Sverige AB
Samarbetspartners: Blå Vision AB, Race for the Baltic, Länsstyrelsen Skåne, Kävlingeåns vattenråd, Sjöbo och Kristianstad kommun, Oppmannasjöns och Råbelövssjöns Fiskevårdsområde, Sövde Byalag, WSP Sverige samt yrkesfiskare och företagare i Finland
Projektperiod: 2022-03 – 2023-03
Fond: Havs och fiskerifonden
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 850 683 850 681
Offentligt stöd från LAG 418 993 418 992
Total finansiering 1 269 676 1 269 673
Ideellt arbete 589 500 884 910

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 1: Närproducerat och nya lokala marknader
Antal samarbeten 7
Antal nya metoder och system för kompetensöverföring 2
Antal nya produkter och tjänster 1
Antal skapade företag 1
Insatsområde 3: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Antal miljöprojekt 1

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2021-06-23
Summa urvalskriterier: 429 poäng
Motivering: LAG anser att projektet på ett positivt sätt kan bidra till ett förbättrat vårdfiske. Dessutom tillvaratas outnyttjade lokala råvaror och som kan gynna flera olika näringar i ett hållbart kretslopp. Vidare bedömer LAG att detta är en komplex och krävande förstudie, men som man anser kommer att kunna leverera goda resultat. LAG bedömer att projektet kan skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och bidra till diversifiering.

Information och kontakt

Kontaktpersoner: Projektledare Magnus Böklin och Jesper Björk Rengbrandt
Webb: Klara Vatten Sverige AB
Facebook: Klara Vatten Sverige AB

Dela: