Beviljade projekt

Från SFI till arbete (avslutat)

Publicerades den 25 juni 2018

Eftersom det på 80- och 90-talet var stora ekonomiska problem i Syrien har många därifrån två eller flera yrkestitlar. Det finns till exempel personer som går att anställa som både ekonom och som målare. Det är ju guld värt för ett litet eller mellanstort företag.

Om projektet

Syftet var att få fler nyanlända i arbete samt att hjälpa arbetsgivare i sydöstra Skåne att rekrytera ny personal. Statistik visar på att många i Sverige får arbete genom relationer och kontaktnätverk, vilket de nyanlända ofta saknar. Därför ville man genom projektet vara en förtroendeingivande länk mellan nyanlända och arbetsgivare för att möjliggöra matchningar som kanske annars aldrig hade ägt rum.

Aktiviteter

120 nyanlända intervjuades och kartlades vad gäller utbildning, språk, intressen, tidigare arbetslivserfarenheter och personliga mål. Samtliga erbjöds utbildningsdagar om hur det är att arbeta i Sverige; att tänka på vid en anställningsintervju, svensk arbetsrätt, samspel mellan chef och medarbetare, sociala koder och kulturskillnader, kommunikation på en arbetsplats osv. Deltagarna hade också tillgång till språkcaféer två gånger i veckan där 10-15 volontärer fanns på plats för att samtala, men också för att rollspela inför kommande anställningsintervjuer.

Parallellt kontaktade projektledarna lokala arbetsgivare och gjorde cirka 100 företagsbesök där man berättade om projektet och möjliga arbetstagare. Man arrangerade även större luncher där företagare och nyanlända kunde träffas.

Vid matchning fick de nyanlända stöd inför, och om de så önskade även under, anställningsintervjun. Projektledarna hjälpte dem att gå igenom anställningsavtalet och med att kontakta Arbetsförmedlingen i de fall arbetsgivaren hade möjlighet att få ekonomiskt stöd. Vid en anställning gjorde man regelbundna uppföljningar med både arbetsgivare och nyanställd för att minimera risken för missförstånd och komplikationer.

Resultat

Under projekttiden fick 69 nyanlända ett arbete varav 17 fick en tillsvidareanställning och övriga fick återkommande säsongsanställningar. Många av anställningarna föregicks av praktik, som också möjliggjordes tack vare projektet. 3 nyanlända fick stöd med att starta eget företag och 21 valde att börja studera efter vägledande coachning med projektledarna. Man hjälpte även nyanlända ungdomar under 18 år att få ett sommarjobb.

En nyanländ person som får ett arbete gör skillnad för fler än sig själv. Även arbetstagarens familj, vänner och släkt påverkas positivt, det ger hopp till andra nyanlända och påskyndar integrationen i samhället i stort. Deltagare som fick ett arbete tack vare projektet vittnade alla om en ökad glädje och självkänsla samt en tillfredsställelse över att kunna försörja sig själv och sin familj.

Tack vare projektet, vilket kunde användas som referensuppdrag, skrev Talenterna efter projektet slut ett avtal med Arbetsförmedlingen om att bedriva tjänsten Stöd och Matchning. Projektets lärdomar har utvecklats och idag finns etablerad verksamhet och avtal med Arbetsförmedlingen i Simrishamn, Malmö och Kristianstad.

Projektfakta

Journalnummer: 2018-313
Projektnamn i ansökan: Från SFI till arbete – utbildning, matchning och coachning
Projektägare: Föreningen Talenterna
Samarbetspartners: Hyllie Park Folkhögskola, Skillinge Missionshus, Skillinge FöretagarföreningHushållningssällskapet, Lantbrukarnas Riksförbund
Projektperiod: 2018-08 – 2020-08
Fond: Socialfonden
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering (kr)

Budget Utfall
Projektstöd från EU-fond 1 788 298 1 788 298
Offentligt stöd från LAG 503 763 504 801
Övrigt offentligt stöd 377 040 376 002
Total finansiering 2 669 101 2 669 101
Ideellt arbete 762 300 358 985

Uppfyllda indikatorer

Insatsområde 2: Kommunikation och tillgänglighet
Antal organisationer som får stöd 1
Antal deltagare i projekt 60
Antal arbetslösa deltagare och långtidsarbetslösa som är i sysselsättning, inkl. egenföretagare, efter avslutad åtgärd 69
Antal insatser som bidrar till ökat antal invånare med eftergymnasial utbildning 2
Antal arrangerade utbildningar 12
Antal anställda, inkl. egenföretagare, med förbättrad arbetsmarknadssituation 36
Antal deltagare inom målgrupper för nya svenskar 40
Antal unga deltagare i projekt 22
Antal projektägare som efter projektet känner ökad framtidstro 1

LAG:s bedömning

Beslutsdatum: 2018-03-19
Summa urvalskriterier:
300 poäng
LAG:s motivering:
LAG anser att projektet ligger helt i linje med vår lokala utvecklingsstrategi då insatserna bidrar till inkludering som i sin tur leder till ökad social hållbarhet i samhället samt förhöjd livskvalité för deltagarna. Projektets kompetenshöjande åtgärder ökar deltagarnas chanser till arbete.

Information och kontakt

Webb: Hyllie Park Talentbyrå (tidigare webbplats: Talenterna.se)
Facebook:
@talenterna

Dela: