Beviljade projekt

Från ödehus till drömhus och levande landsbygd

Publicerades den 1 juni 2023

Vi vill skapa ökad medvetenhet kring ödehusens potentiella betydelse för bygden samt bidra till minskad bostadsbrist, ökad inflyttning, ökade skatteintäkter och mer köpkraft på orten.

Om projektet

I detta projekt har Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner gått samman för att få liv i områdets ödehus och kunna få nya invånare utan att exploatera värdefull åkermark.

Status vid uppföljning i januari 2024

Projektet startade med en inventering av ödehus i de tre kommunerna. Med hjälp av äldre inventeringar, GIS-kartor, information från renhållningsbolag och tips från kommuninvånare räknar man i skrivande stund till upp emot 400 ödehus i området.

Detektivarbetet med att försöka hitta husägarna och deras kontaktuppgifter pågår löpande. Via brev eller telefonsamtal kontaktas ägarna och erbjuds stöd och hjälp i hanteringen av sina ödehus.

Frågan om varför fastigheten står tom, har lika många svar som antalet ödehus. Någon har glömt bort att de äger fastigheten, någon har sin hund begravd på tomten, någon äger även huset bredvid och vill inte ha nya grannar, någon är inte riktigt nöjd med en mäklarvärdering. Många fastighetsägare har dock visat tacksamhet för uppvaktningen och tackat ja till exempelvis mäklarkontakt.

Fortsatt inventering och kontakt kommer att pågå under hela projektet. Det kommer också att arrangeras workshops, seminarier och panelsamtal för att öka intresset kring ödehus på landsbygden och öka kunskaperna kring hållbarhets- och platsutvecklingsfrågor. I en digital artikelserie lyfts goda exempel och idén om hållbar renovering av befintliga gamla hus.

Projektet har fått mycket positiv respons, det har omnämnts i media flera gånger och de workshopparna som redan genomförs har haft många anmälda.

Projektfakta

Journalnummer: 2022-3715
Projektnamn i ansökan: Från ödehus till drömhus och levande landsbygd
Projektägare: Sjöbo kommun
Samarbetspartners: Tomelilla kommun, Ystads kommun, Österlens Kommunala Renhållnings AB, lokala mäklare och banker
Projektperiod: 2023-08 – 2024-12
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

Projektstöd från EU-fond: 604 905 kr
Offentligt stöd från LAG: 297 939 kr

Total finansiering: 902 844 kr

LAG-styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2023-02-08
Summa urvalskriterier: 247 poäng
Motivering: LAG-styrelsen anser att projektet kan bidra till ett bättre resursutnyttjande, förbättrade ekonomiska förutsättningar och en levande landsbygd i en stor del av Leaderområdet vilket anses väldigt positivt. Projektet anses kostnadseffektivt då tre kommuner i området gynnas.

Information och kontakt

Kontaktpersoner:
Henrik Lundblad, Tomelilla kommun
Kamilla Danielsson, Sjöbo kommun

Dela: